Workshop Återkoppling MS Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Workshop Återkoppling MS > Flashcards

Flashcards in Workshop Återkoppling MS Deck (22)
Loading flashcards...
1

Var går efferenta nerver (från CNS till periferin)?

Genom framhornet (ventralhorn)

2

Var går afferenta nerver (från periferin till CNS)?

Genom bakhornet (dorsalhorn)

3

Vad skiljer en myeliniserad nerv från en omyeliniserad?

Myeliniserad nerv:
- Hoppande konduktion vilket ger snabb impulsfortledning

Omyeliniserad nerv:
- Långsam impulsfortledning

4

Vad finns det för olika skademekanismer på nerver?

1) Segmentell demyelinisering
- Primär myelinskada lämnar axon intakt
- Långsam ledningshastighet

2) Axonal skada
- Sänkta nerv- och muskelamplituder
- Denna typ av skada vid diabetes

5

Vilken skademekanism är vanlig vid diabetes neuropati?

Axonal skada
- Metabol störning av nervaxon

6

Hur kan vi mäta perifera nerver och undersöka polyneuropati?

Neurografi!
= summerade aktionspotentialer efter elektrisk stimulering av perifer nerv

Neurografi = nervledningshastighet

Kan endast undersöka myeliniserade nervtrådar, dvs. inte C-fibrer (temp. & smärta)

7

Vad är en motorisk enhet?

Motoriskt axon + alla muskler som axon försörjer

8

Vad är orsakerna till polyneuropati?

Idiopatisk 25%

Diabetes 20%

Alkohol 10%

9

Vad innehåller en polyneuropati-utredning?

Blod- och basalstatus

Lever- och njurfunktion

Sänka (SR)
=> utesluta malignitet

Blodglukos
=> kolla diabetes

Markör för brist på vit B12 och folat (homocystein)

Tyreoideaprover

Plasmaelfores med frågeställning M-komponent (skadar nervsystemet)

Ev. lumbalpunktion
=> undersöker BBB-skada vid ex. Guillain-Barré

10

Vad är parestesi?

Abnorm känselförnimmelse

11

Vilka typer av MS finns?

Skovvis MS

Primär progressiv MS

Sekundär progressiv MS

12

Vad kan sägas om skovvis MS?

Vanligaste MS

Skov kommer och går

Skov beror på mer inflammation
=> positivt för då kan man behandla
=> men på sikt leder det till degeneration

Symtomen går sakta men säkert upp skovvist

13

Vad kan sägas om primär progressiv MS?

15%

On-set: sedan blir det bara värre och värre

14

Vad kan sägas om sekundär progressiv MS?

Intitialt skovvis

men sedan blir den progressiv och blir sämre och sämre

15

Vad kännetecknar progressiv MS generellt?

Degeneration
= dåligt för detta går ej att behandla

16

Vilka två delar bygger MS-diagnostik på?

1) Spridning av inflammation i tid och rum
- Stöd av MR
- Skov
- Antal lesioner, lokalisation

2) Typisk fynd vid ryggvätskeprov
- Lätt cellstegring
- Intratekal immunglobulinsyntes (höjt IgG-index, oligoklonala band)

Intratekal = innanför hjärnhinnorna

17

Vilka MS-förändringar kan man se på MR?

Gd+ lesioner
= BBB-breakage
= inflammation

T2-hyperintense lesioner
= global lesion load

T1-hypointense lesioner
= reversibla (ödem och demyelinisering)
= irreversibla (svarta hål)

18

Hur ser IgG-band ut vid MS?

Oligoklonala band

19

Sjukdomsmekanism?

Autoimmunsjukdom

1. Autoreaktiva t-celler aktiveras av okänd orsak
- Ex. virus/ fetma

2. Autoreaktiva t-celler passerar BBB
- VLA-4 (integrin a4b1) på t-cell binder VCAM på BBB
- LFA-1 på t-cell binder ICAM på BBB

3. Kaskad av immunreaktion i CNS

4. Myelin/ oligodendrocyter och nervceller angrips i CNS

5. Försämrad nervimpulsledning

20

Är det någon genetisk variant som ökar risk för MS?

Ja, HLA-DR2 => 20 ggr ökad risk

21

Hur fungerar bromsmedicinen?

Anti-CD20 => anti-b-cells behandling

Används i stor utsträckning

22

Hur fungerar Natalizumab?

Monoklonal antikropp mot a4-kedjan på t-cellens a4b1-integrin (VLA-4) => hämmad a4-kedja

Normalt: a4b1-integrin (VLA-4) hjälper t-cell att komma över BBB via VCAM1