Föreläsning Psykofarmakologi Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Psykofarmakologi > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Psykofarmakologi Deck (36)
Loading flashcards...
1

Vad är neuroleptika?

Neuroleptika = medel mot psykos (antipsykotika)

2

Vad är psykostimulantia?

ADHD-medicin

3

Vad är anxiolytika?

Ångestlösande medel
= sederande i höga doser, men anxiolytiska i låga doser

4

Vad är en psykos?

Tillstånd definierat av störd realitetsvärdering

5

Hur yttrar sig en psykos?

Hallucinationer

Vanföreställningar

Desorganiserat beteende

6

Vad kan ge psykos?

Schizofreni

Substansbetingad psykos

7

Vilka olika antipsykotika finns?

Högdosprep:
- Effektiva i höga doser

Lågdosprep:
- Effektiva i låga doser

8

Hur verkar antipsykotika?

Blockerar D2-rec.

9

Hur ser dopamin signaleringen ut vid schizofreni?

Hyperaktiv dopamin-D2 signalering i basala ganglier
=> ger positiva symtom: hallucinationer och vanföreställning

Hypoaktiv dopamin-D1 signalering i frontal-kortex
=> ger negativa symtom: nedsatt kognitiv funktion

10

Vad kan säga om den första generationens neuroleptika terapeutiska profil?

God effekt på "positiva" symtom som:
- hallucinationer
- vanföreställningar

Dålig effekt på negativa symtom som:
- emotionell avflackning
- passitivitet

11

Vad ger första generationens neuroleptika för biverkningar?

Antikolinerga effekter
- Muntorrhet, förstoppning

Parkinsonism
- Stelhet/ rörelsefattigdom

Akatisi
- Myrkrypningar

Dystoni
- Nackspärr

12

Vad kan sägas om andra generationens neuroleptika?

Inga neurologiska biverkningar

Viss effekt på negativa symtom

tyvärr: viss benmärgstoxicitet
- därför tog man fram en 2a gen. utan dessa

13

Varför ger andra generationens neuroleptika ingen parkinsonism?

2a generationen ger svagare D2-rec. blockad än 1a generationen, vilket ger mindre parkinsonism

14

Hur fungerar sedativa, anxiolytiska och hypnotiska medel?

Skjuter balans mellan GABAerg och glutamaterg transmission mot inhibition

detta ger:
- Anxiolys vid låga doser
- Sedation vid höga doser
- Hypnos vid mycket stora doser

15

Vad är verkningsmekanismen för sedativa, anxiolytiska och hypnotiska medel?

Potentiering av GABA-A-rec. = gemensamma nämnaren för gruppen

16

Hur fungerar barbiturater?

Vid låga doser:
- Positiv alloster modulering av GABA-A-rec.

Vid höga doser:
- Egen agonist-effekt på GABA-A-rec.
- Att den kan fungera som egen agonist för att den kan vara dödlig i höga doser (används vid avrättning i USA)

Används ej längre som läkemedel

17

Vad är bensodiazepiner?

"Säkra efterföljarna till barbituraterna"

Positiv alloster modulator av GABA-A-rec.
=> ångestdämpande
=> sömngivande

Saknar egen GABA-agonist-funktion:
=> saknar därför dödsrisk vid överdosering

18

Vad kan sägas om bensos effekt?

Den är övergående, när lm är borta ur kroppen så kommer ångesten tillbaka

19

Vad är en nackdel med benso?

Hög beroendepotential

Långsam elimination och aktiva metaboliter
=> ackumulationsrisk

20

Vilka är de vanligaste benso?

Diazepam
= saknar aktiva metaboliter

Oxazepam

21

Vad ger blockering av histamin H1-rec. (anti-histamin) för effekt?

Sedativ effekt

22

Antihistamin = allergimedicin, hur undviker man sedativa effekter?

Sätter på substitut som förhindrar passage över BBB

23

Hur fungerar MAO-hämmare?

Blockerar enzymet MAO (monoaminooxidas) som bryter ner monoaminer som: dopamin, serotonin och noradrenalin

24

Vad kan sägas om MAO-hämmare?

Irreversibel
=> effekt går inte bort förrän nysyntes har skett (14-15 dgr)

25

Hur fungerar tricykliska antidepressiva (tca)?

Dubbla återupptagshämmare:
- NE
- 5HT
- DA

26

Vad kan sägas om tca?

God effekt men många biverkningar:

1. TCA ger ökad produktion noradrenalin
2. Blockad av Na- och K-kanaler
3. Arytmier

Vid överdos är det arytmier man dör av
=> krävs bara 10 ggr dygnsdos för att dö

27

Vad kan sägas om SSRI?

Antidepressivt

Fått bort biverkningar som TCA ge (jonkanalblockad) => gör lm säkert

28

Hur ser den antidepressiva behandlingstrappan ut?

1. SSRI

2. SNRI

3. TCA/ MAOI

29

Hur stor del av depressionspatienterna har kvar symtom trots att de får optimal behandling?

40%

30

Vad är verkningsmekanismen bakom det stämningstabiliserande lm Litium?

Ingen vet