Föreläsning Neurodegeneration Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Neurodegeneration > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Neurodegeneration Deck (38)
Loading flashcards...
1

Vad kännetecknar neurodegenerativa sjukdomar?

Smygande insjuknande

Progressivt förlopp

Selektiv död/ dysfunktion av nervceller

Medför stor förlust av kognitiva funktioner

Förlust av autonomi och ADL

Förkortar livslängden
- i snitt: 10-12 år

2

Varför insjuknar fler idag i neurodegenerativa sjkd än tidigare?

Ökad ålder på världsbefolkning

3

Neurodegenerativa sjkd påverkar ofta specifika hjärnsystem, vad tyder det på?

Tyder på selektiv och regional nervcells vulnerabilitet

4

Vad är amyloid?

Amyloid: grupp olika extracellulära proteininlagringar
1. Gemensamma morfologiska egenskaper
2. Affinitet för specifika färgämnen
3. Gemensam beta-sheet struktur

Förekomst av amyloid är inte samma sak som amyloidos
- Amyloidos är lokaliserad eller systemisk amyloidinlagring

5

Vilka inlagringar ses vid alzheimers?

B-amyloid
- Extracellulärt

och/ eller

Tau
- Intracellulärt

6

Vad är alzheimers sjukdom?

Progressiv kognitions nedsättning som beror på:
- Ansamling extracellulära senila plaque och neurofibrilära nystan

Detta ger: kortikal atrofi

7

Vilak neuron blir färre i alzheimers-sjuka hjärnan?

Glutamaterga cellerna

men även mikrogliacellerna

Synapsförlusten sker dock innan nervcellsförlusten

8

Hur utvecklas alzheimers från utsöndring av beta-amyloid?

1. Utsöndring av beta-amyloid

2. Om beta-amyloid inte rensas bort börjar det aggregera

3. Rensas inte dessa aggregat bort får vi fibriller

4. Om gliacellerna sedan reagerar på dessa fibriller får vi reaktiv glios

9

Hur utvecklas alzheimers från Tau?

Tau sitter egentligen på mikrotubuli, men om vi har:
- Överreaktiva kinaser
- Underaktiva fosforylaser

då lossnar från mikrotubuli, och kan då aggregera

10

Hur lan felveckning av proteiner leda till sjukdom?

Förlorad funktion

Ej tillräckligt stabilt

Inte transport till rätt lokal

Fel vikning eller vikt => aggregering => leder till amyloida sjukdomar

Interaktion mellan aggregerande proteiner och cellulära komponenter

11

Aggregering av beta-amyloid, blir det "gain of toxicity" eller "loss of function"?

Kombination av båda för den drabbade cellen

12

Vad leder felveckning till?

Felveckning leder till att proteiner aggregerar enklare

13

Vad kan sägas om amyloid prekurso protein (APP)?

APP är prekursor till amyloid

APP klyvs i olika proteiner med olika funktion (vi vet ej varför)

APP kan klyvas först av alfa- och beta-sekretas, sedan kommer gamma-sekretas och klyver sista

Gamma-sekretas klyvning kan ske på olika ställen => ger olika långa kedjor aminosyror
- Ex. om det blir längre än 42 aa. då aggregerar det enklare

14

Hur relaterar gamma-sekretas till alzheimers?

Utveckla alzheimer-lm mot gamma-sekretas

Ärftliga mutationer i gamma-sekretas => ökar risk för alzheimers

15

Var sker klyvning av APP?

Klyvning kan ske på olika ställen:
- Autofagosomer
- Lysosomer
- Golgi

16

Vad säger amyloid kaskadhypotesen?

Beta-amyloid oligomeriseras, detta ger:
- Effekter på synapser
- Progressiva skador
- Oxidativa skador
- Förändringar av fosforylaser och kinaser

17

Vilka är de farligaste aggregaten?

Små aggregat inuti cellerna är farligare än de stora aggregaten utanför cellerna

18

Vad kan sägas om tau-proteinet?

Tau binder mikrotubuli
=> vilket ger mikrotubuli dess stabilitet
=> desto hårdare tau är bundet, desto stelare mikrotubuli

Funktion hos Tau är därmed viktig för axonal transport

19

Hur påverkar fosforylering tau-proteinet?

Desto mer fosforylerat tau är, desto lösare blir tau, och desto mjukare blir mikrotubuli

20

Vad medierar fosforylering av tau?

GSK-9 (kinas)

eller

PP-2A (fosfatas som tar bort fosfat)

21

Vad händer om tau hyperfosforyleras? ex. pga en sjukdom som gör GSK-9 överaktivt

Om tau hyperfosforyleras, då släpper tau från mikrotubuli, och därefter aggregerar

22

Vad händer vid en alzheimersprogrediering?

Mer Tau inuti cellkroppen och dendriterna

23

Vad händer i normala fallet med felveckade proteiner?

Ubiquitineras och tas om hand av proteasomen

24

Vad kan sägas om alla neurodegenerativa sjukdomar?

Ansamling av ubiquitinerat material, dvs. proteasomsystemet fungerar ej

25

Vad blir kompensationsmekanismen för bristfälligt proteasomsystem vid neurodegenerativa sjkd?

Autofagi
=> men till slut räcker inte autofagin = det börjar ansamlas dåliga proteiner = vilket är skadligt

26

Vad är typiskt för neurodegenerativa sjukdomar?

Ökade oxidativa vävnadsskador

Minskad axonal transport

Progressiv cellatrofi och apoptos

Minskad produktion av neurotransmittorer

Ökad mängd inflammatoriska lipidmediatorer

Ökad prod. inflammatoriska cytokiner

Ackumulering av abnorma proteinfragment

27

Vad kan sägas om Parkinsons sjukdom?

Vanligaste degenerativa sjukdomen

Progressiv död av dopaminerga neuron i mellanhjärnan (substantia nigra pars compacta)

Bildande av onormala intracellulära proteinaggregat: Lewy bodies

28

Vad är Lewy-kroppsdemens?

När demens och parkinsonism debuterar samtidigt
=> minnesnedsättning
=> parkinsonism

29

Vad är alfa-synuclein?

Presynaptiskt, neuralt protein

Kan spridas mellan celler, och inducera Lewykropps patologi

30

Vad är huntingtons sjukdom?

Ärftlig, autosomal-dominant neurodegenrativ sjukdom

Neurodegeneration av striatum

Lång sjukdomsprogress: 15-20 år