Föreläsning Hjärntumörer Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Hjärntumörer > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Hjärntumörer Deck (27)
Loading flashcards...
1

Vad är grunden till tumördiagnostik?

Morfologi
- men kräver övrig information också: biomarkörer

2

Vad är viktigt vid behandling av cancer?

Personaliserad medicin
=> ta reda på vilka hallmarks/ drivers som är relevanta för cancerutvecklingen

3

Vilka olika CNS-tumörer har vi?

Neuroepiteliala tumörer

Lymfom & hematopoetiska tumörer

Metastaser

Extraaxiala

4

Vilken CNS-tumör är vanligast?

Hos äldre:
- Meningiom (ursprung utanför hjärnvävnad: meningierna)
- Gliom (innanför hjärnvävnad)

Hos yngre:
- Embryonala

5

Hur graderar man hjärntumrer enligt WHO?

Lågmalign:
- Grad 1
- Grad 2

Högmalign:
- Grad 3
- Grad 4

Desto högre grad => desto elakare tumör


6

Hur kan man hämma ett vasogent ödem?

Glukokortikoider
=> tight-junctions stängs => BBB stängs => läckage minskar

7

Vad är viktigt att tänka på vid hjärnop. ?

Operera bort så mycket som möjligt

Man får inte ta bort tumör med inverkan på patientens funktion

8

När görs tumörklassifikation i praktiken?

Man tar biopsi i samband med op.

9

Vad avgör tumörgrad?

Tumörtyp

Grad av atypi

Förekomst av mitos
- desto mer kromatin, desto mer uppluckrade, desto mer aktiva är de

Antal mitoser

10

Vilka kliniska parametrar är av vikt vid en hjärntumör?

Tumörlokalisation

Patientens ålder

Kliniska symtom

Ev. tidigare tumör

11

Vad är histokriterier för ett glioblastom?

Cellatypi

Mikrovaskulär proliferation

Nekros

Hög mitotisk aktivitet

12

Vad är en geografisk nekros?

Tumörceller ställer sig uppradade vid nekrosen

13

Vad har glioblastom för prognos?

Glioblastom = överlevnad på mindre än 6 mån om man ej gör något

Om man gör kirurgi, radioterapi och cytostatika kan man överleva 12-15 mån

14

Vad är den viktigaste behandlingsberoende prognostiska faktorn?

Ålder
=> äldre tål mindre behandling

15

Vad kan sägas om MGMT?

MGMT = DNA-reparerande enzym
=> om MGMT-genen är aktiv kan tumörcellen laga DNA-skador

Vi vill ha en inaktiverad (metylerad) MGMT-gen vid kemoterapi, eftersom vårt mål är DNA-skador som dödar tumörcellen

MGMT stängs av via metylering

16

Spelar MGMT-avstängning någon roll för cytostatika?

Nej, strålning biter oavsett om MGMT är metylerad eller ej

17

Varför opererar man hjärntumörer i vaket tillstånd?

Testa tal och motorik
=> då kan man komma ner i mm-precision

18

Vad är problemet med hjärntumörer?

Även om tumör ser centrerad ut i en klump, kan tumörceller finnas utspritt blandat med normal vävnad

19

Vad är en mutation i IDH1?

Mutation i isocitrate dehydrogenase

Förekommer i 70-80% av låggradiga gliom

Dessa mutationer är onkogena
- men man vet ej varför

20

Är IDH1-mutationer bra eller dåligt för prognosen vid låggradiga gliom?

IDH-muterat är bättre än icke IDH-muterat vid låggradiga gliom

pga. icke IDH-muterat har utvecklat andra maligna mekanismer

21

Vad kan sägas om oligodendrogliom?

Diffust infiltrerande gliom

Grad 3 eller 4

Bättre prognos och mer behandlingskänsliga

Kräver påvisande av både IDH-mutation och 1p19q kodeletion

22

Vad är en 1p19q-deletion?

Deletion som är både:
- Prognostisk markör
- Prediktiv markör

23

Vad kan sägas om astrocytom?

Mindre vanligt än glioblastom

Unga till medelålders vuxna

Väldifferentierad
- Överlevnad 10 år

24

Hur kan next generaton sekvensering fungera i framtiden?

Sekvensera hela genomet
=> kommer kunna optimera behandling

25

Vad är viktigt att tänka på vid morgonhuvudvärk hos barn?

Kan vara tumör bak i skallgropen, och när man ligger ner så trycker tumören på ventrikelsystemet vilket blockerar likvorflödet
=> ger upphov till illamående & kräkningar

26

Bör man vara extra försiktig när man opererar medullablastom?

Ja, eftersom det är en embryonal tumör => kan ge stor funktionspåverkan

27

Vad innebär de olika graderna inom WHOs klassificering av hjärntumörer?

Grad 1
- Benigna celler

Grad 2
- Lågmalign tumör, måttligt med mitoser

Grad 3
- Fynd av anaplastiska celler

Grad 4
- Högmalign tumör med rikligt av anaplastiska, pleomorfa celler
- Rikligt med mitos och nekros