Föreläsning Analgetika och anestetika Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Analgetika och anestetika > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Analgetika och anestetika Deck (30)
Loading flashcards...
1

Vad är antidot mot en heroinöverdos?

Naloxen
= antagonist mot morfin

2

På vilken rec. verkar morfin?

My-receptorn (G-protein-kopplad)

Morfin = my-agonism

3

Var verkar opioider?

Där vi har rec. för endogena opioider: dvs. endorfiner

Tarmarna har även dessa receptorer, det är nästan därför alla blir förstoppad av morfin

4

Hur agerar morfin på my-rec. och därmed ger effekt?

1. Morfin binder in till my-rec.

2. My-rec. aktiverar G-protein

3. G-protein hämmar insläpp av kalcium i neuron (kalcium släpps normalt sett in när aktionspotential kommer)

4. Mindre glutamat-utsläpp

5

Vad är det man dör av vid en morfinöverdos?

Opioider verkar även på hjärnstammen, och vid tillräckligt höga doser kan det påverka andningscentrum och därmed ge andningsdepression

6

Varför är morfin beroendeframkallande?

Opioider aktiverar dopaminerga neuron i VTA vilket ger aktivering av belöningscentrum i NAc

7

Var verkar morfin för att ge smärthämning?

Dorsalhornet (både pre- och postsynaptiskt)
= ger hämning av nociception på ryggmärgsnivå

Periaqueductal greg (PAG)
= aktivering av nedåtstigande smärthämmande system

8

Vad finns det för "top-down" modulering av nociception?

PAG i mecencephalon
- opioidrec. (morfin verkar här)

Locus coeruleus i pons
- noradrenerg

Raphe nucleus
- serotonerg

9

Varför fås mios (pupillminskning) av morfin?

Opioider hämmar n. oculomotorius (CNIII)

10

Hur kan man motverka opioidinducerad förstoppning?

Per oral opioidantagoinst

11

Borde inte en oral opioidantagonist även hämma smärtlindrande egenskaper man vill åt av morfin?

Nej, per orala har låg biotillgänglighet

Dvs. levern bryter ner allt som passerar tarmarna

Därav fås bara effekt på tarmarna => motverkar opioidinucerad förstoppning/ dysmotorik. Men bibehåller smärtstillande effekt

12

Vad finns det för biverkningar till morfin?

Förstoppning

Illamående

Klåda

Muntorrhet

Andningsdepression

Beroende, missbruk

13

Vad kan sägas om morfin?

Per oralt: biotillgänglighet 30%

Halveringstid: 2-3h

14

Vad är det för egenskap hos fentanyl som gör att vi kan ge det som plåster?

Fentanyl = fettlösligt

Detta går enkelt genom huden

15

Vad kan sägas om kodein?

Svag opioid
- komboprep. med paracetamol (viktigt att veta ur leversynpunkt)

Kodein = prodrug
- metaboliseras till morfin via CYP2D6

Om man har CYP2D6-brist (7% befolkningen) då får man ingen affekt av kodein

16

Vad kan sägas om tramadol?

Svag opioid

Aktiv metabolit med 300 ggr högre affinitet för my-rec. än modersubstans

17

Utöver PAG, har vi även "top-down"-modulering via locus coeruleus och raphe nucleus.

Vilka lm verkar här?

Antidepressiva (SNRI)

Ffa vid neuropatisk smärta

18

Vad är SNRI smärtlindrande mekanism?

SNRI ger återupptagshämning av monoaminerga substanser

Detta ger förstärkning av endogen smärthämning

19

Hur fungerar antiepileptika för lindra neuropatisk smärta?

Modulering/ blockad av spinala spänningsberoende Ca-kanaler (som aktiveras när en aktionspotential kommer)

Detta minskar glutamatfrisättning i dorsalhorn neuron = mindre smärta

20

Ge ex. på antiepileptika:

Gabapentinoider
= binder och modulerar alfa-2-delta subenheten => ger Ca2+-kanalblockad

21

Om man har intensiv smärta aktiveras även NMDA-rec., normalt sett fungerar enbart AMPA-rec. vid smärta

Hur kan man motarbeta detta med lm?

NMDA-rec. antagonist
- ex. Ketamin

Egentligen är ketamin ett narkosmedel, men om man tar lågdos får man inte några sövningseffekter

Säkert ur andningssynpunkt

22

Vad kan sägas om lidokain-plåster, och andra anestetika?

Lokalbedövning

Verkar genom blockad av spänningskänsliga natriumkanaler

23

Vad kan sägas om lokalanestetika och pH?

Lokalanestetika är svaga baser

Detta innebär att det är den ojoniserade formen som passerar cellmembranet och utövar effekt (stänger natriumkanaler)

I surare miljöer får man svårare att få effekt av lokalanastetika efter jämvikten skjuts mot den joniserade formen

24

Hur kan lokalanestetika ge upphov till en ond respiratorisk cirkel?

Överdosering lokalanestetika kan ge upphov till kramper och andningspåverkan

Detta ger en ond cirkel pga. respiratorisk acidos vilket förskjuter jämvikten åt joniserade hållet (vilket låser in lm i cellen pga. kan ej passera cellmembran när den är joniserad)

25

Vad kan sägas om cyklo-oxygenas?

COX1
= utsöndras konstitutivt

COX2
= utsöndras vid inflammation

26

Acetylsalicylsyra sägs hämma COX irreversibelt vilket därmed hämmar trombocyterna, vad innebär denna irreversibla hämning för en trombocyt?

Spelar inte superstor roll för trombocyter lever ändå bara 7-10 dgr

COX-hämmare påverkar därmed enbart blödning i större doser

27

Hur kommer det sig att NMDA-rec. aktiveras vid intensiv smärta?

1. AMPA-receptorn påverkas av glutamat och natrium kommer in

2. När effekten på AMPA är stark länge (väldigt ont väldigt länge) så aktiveras NMDA => central sensitisering

3. Central sensitisering gör systemet mer känsligt för smärta, och man blir överkänslig (central hyperexcitabilitet)

4. Att smärta blir långvarig tror man beror på denna sensitisering, den fyrar av lättare mot CNS

28

Vad är nackdelen med selektiva COX-2-hämmare?

Hämmar man enbart COX-2 får man ingen nedreglering trombocyter och därmed sämre skydd mot hjärtinfarkt

29

Vad är nackdelen med COX-1-hämmare?

Hämmar man COX-1 får man nedreglering av trombocyter vilket kan ge upphov till GI-blödningar

30

Hur verkar NSAID/ paracetamol vs opioider?

NSAID/ paracetamol verkar perifert

Opioider verkar centralt