Föreläsning Clinical reasoning Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Clinical reasoning > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Clinical reasoning Deck (18)
Loading flashcards...
1

Man, 65 år, söker för syn på vänster öga plötsligt blivit dimmig, och sedan försvunnit. Efter några minuter försvann besvären helt, men återkom efter några timmar => åkte till akuten

Vilka differentiering tänker du på?

Stroke/ tia

Synrubbning pga:
- Blödning
- Ischemi

Migrän

MS (opticus neurit)

Diabetes (retinopati)

Glaukom (synnervsatrofi)

2

Man, 65 år, söker för syn på vänster öga plötsligt blivit dimmig, och sedan försvunnit. Efter några minuter försvann besvären helt, men återkom efter några timmar => åkte till akuten

Hur vill du handlägga pat. initialt?

1. Djupare anamnes
- Tidigare sjukdomar
- Aktuell medicinering

2. Ordentlig status

3. Neurologisk status

4. DT huvud (ej i sådant tidigt skede)

3

Vad är riskfaktorer för stroke?

Högt blodtryck (viktigaste riskfaktorn)
=> sliter på kärlväggen

Övervikt
=> lipidinlagring => ateroskleros

Hjärtrytm (ex. extraslag = hjärtflimmer)
=> kan ge tromber

Rökning (ger x2 riskökning)
=> pågående eller senaste 5 årens
=> rökning är kärlskadande och ger ökad ROS

Manligt kön

Hög ålder

Afroamerikaner

Tidigare TIA

4

Vad är viktigt att ta reda på vid en stroke-anamnes?

Hereditet

Liknande bortfall tidigare

Rökare senaste 5 åren?

5

Hur ändras risken för stroke om man slutar röka?

Om man slutar röka har man samma risk som alla andra efter 5 år

6

Äldre pat. med TIA, extra hjärtslag och tidigare neurologiska ögonbortfall som nu är borta

Vilka diagnostiska undersökningar vill du göra?

Ultraljud karotiskärl eller doppler
=> se om det finns något plack som det lossnar bitar ifrån

Telemetri
=> undersöka hjärtflimmer

Lipidstatus
=> undersöka risk för ateroskleros

Blodtryckskontroller

Koagulationsstatus
=> koagulationsrubbning

Blodstatus

Blodglukos
=> diabetes

Skriva remiss till ögonklinik
=> det skulle kunna vara ett glaukom

INTE DT-huvud
=> i detta fall är det inte akut, och man behöver inte göra DT direkt

7

Vilket blodkärl har haft reducerat/ upphört blodflöde och gett upphov till övergående ischemi av retina?

A. retinalis (som kommer från a. oftalmica)

8

Härled a. retinalis till hjärtat!

1. A. retinalis

2. A. oftalmica

3. A. carotis interna

4. A. carotis communis

5a) Aorta (vänster sida)

5b) Truncus brachiocephalicus (höger sida)

6b) Aorta (höger sida)

9

Vad är fördelarna och nackdelarna med DT respektive MRT?

DT

Fördelar:
+ snabbt
+ billigt
+ enkelt (kräver ej avancerad personal för tolkning)
+ mer tillgängligt

Nackdelar:
- Strålning
- Sämre bild

MRT

Fördelar:
+ Otroligt tydligt och mer detaljer (kan se hjärnstammen t om)
+ Mindre strålning (bra för barn)

Nackdelar:
- Långsamt (bildtagningsprocedur tar lång tid)
- Kräver hög kompetens för tolkning
- Pat. klarar ej av att ligga i en MR pga. klaustrofobi
- Magneter rör om metaller

10

TIA-pat. med högt blodtryck, förhöjda blodfetter och aterosklerotiskt plack i a. carotis bifurkationen.

Vad säger dessa resultat, och vilken behandling och sekundärprofylax är aktuell för patienten?

Behandla BT
- Tiaziddiuretika
- ACE-hämmare
- Beta-blockerare
- AngII-rec.-blockerare
- Kalciumhämmare

Behandla kolesterol/ TAG
- Statiner (HMG-CoA-reduktashämmare)
- Resiner (blockerar återupptag kolesterol, gallsyra, i tarmen)

Tromboshämmare: ASA

Råd om att ändra livsstil
- Viktnedgång (eller gastric bypass)
- Motion

11

När gör vi något kirurgiskt åt aterosklerotiska plack, ex. i carotiderna?

Kärlkirurgi när vi har stenos på mer än 70%

12

3 mån efter TIA:
- Plötsligt svag i höger arm, även lite i höger ben och svårt att tala

Vad är det mest sannolika som drabbat patienten?

Stroke (eller TIA igen)

13

Vad är definitionen av stroke vs TIA?

Stroke
=> påverkan av hjärnfunktionen pga. vaskulära förändringar i mer än 24h

TIA
=> påverkan av hjärnfunktionen pga. vaskulära förändringar i max 24h (dvs. symtom går över)

14

Vid solklar stroke, hur vill du diagnostisera patienten?

Akut DT huvud

15

Varför vill du göra en akut DT huvud av en stroke-patient?

Ta reda på om det finns en kraniell blödning

Om det inte finns någon blödning kan man då sätta in trombolys (propplösande behandling)

16

Förklara verkningsmekanism för det propplösande medlet tPA

Efter bindning till fibrin aktiverar tPA: plasminogen till plasmin

Plasmin leder till upplösning av fibrintromben

17

Hur skulle patientens DT-huvud se ut ett dygn efter ischemisk stroke?

Ödem

pga. cytotoxiskt ödem där bristande Na2+/ K+-pump ger mer vatten intracellulärt i celler

Detta ger lägre attenuering av DT-röntgenstrålar => mörkare område på DT

18

Vilket kärl skulle kunna vid en stroke som ger plötsligt svaghet i höger arm, höger ben och försämrar talet?

Vänster MCA (a. cerebri media)