Föreläsning Metoder för avbildning hjärnans struktur och aktivitet Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Metoder för avbildning hjärnans struktur och aktivitet > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Metoder för avbildning hjärnans struktur och aktivitet Deck (30)
Loading flashcards...
1

Vad kallas ultraljud man gör på halskärl?

Doppler

2

Varför gör man inte ultraljud på huvudet?

Ljudvågor tränger ej igenom skelett, och därmed ej skallbenet

Förutom hos nyfödda men öppna fontaneller

3

Vad är röntgen?

Elektromagnetisk vågrörelse:
- Kort våglängd => hög energi per fotoner => joniserande => biologiskt skadlig för vävnad

Vävnaden dämpar röntgenstrålar: attenuering
- Täthet hos patientens vävnad avgör penetration

Röntgenrör => patient => bilddetektion som fångar upp röntgenstrålar som går igenom patienten

4

Vad har vi för användning av röntgen för undersökning av hjärnan?

Angiografi

Annars mycket begränsad användning

5

Vad kan sägas om datortomografi (DT)?

DT = CT

Vanligaste analysmetod av hjärnan

Joniserande strålning

Tillgänglig 24/7

Inga kontraindikationer
- Förutom strålning (undvik barn)
- Kontrastmedel har kontraindikationer

Roterande röntgenrör/ detektor

6

Varför använder man kontrastmedel vid DT?

DT är ej så duktig på att skilja på olika vävnadstyper
=> därför ger man kontrastmedel som ger bättre differentiering

CNS: kräver jod

7

Vad är DT utan kontrast bra för?

Hög sensitivitet för akut blödning
=> blod syns tydligt = ser vitt ut

Ser även skelettförändringar

Ofta tillräckligt bra för infarktbedömning (men bättre med MR)

8

Vad är DT med kontrast med?

DT med kontrast ser tumörer bra
pga. man ser BBB-skada

BBB-skada => kontrastladdning

9

Vad är DTs mekanism?

Joniserande strålning ger gråskala proportionell till densitet (attenuering)

Vitt: kortikalt ben

Grått: hjärna, muskler, vatten

Svart: luft

10

Vad är DT angiografi bra för?

Arteriell angiografi bra för:
- Kärlförändringar som aneursym, trombos, missbildningar m.m.

Kräver iv. kontrasttillförsel

11

Vad kan sägas om DT perfusion?

DT perfusion = vävnadens genomblödning

I första hand vid infarkt där intervention kan komma ifråga

12

Vad är MR?

Magnetresonanstomografi
- Ingen strålning: utan magnetfält = bra ur strålningsynpunkt
- Tar lång tid

13

Vad är en stor kontraindikation för MR?

Får metallföremål att börja röra sig
- ex. pacemaker
- granatsplitter
- tatueringar

(sätter dock aldrig in magnetisk metall längre)

14

Vad är en nackdel med MR?

Avancerat: alla på röntgen kan ej tolka MR

15

Vad är en stor fördel med MR?

Ger mycket information
=> mer komplicerad att tolka

16

Hur ser skalan ut för MR?

T1WI
- Fett = ljust
- Vatten = mörkt
- Bra för anatomisk uppfattning

T2WI
- Fett = lite mörkare än i T1
- Vatten = ljust
- Bra för att detektera patologiska förändringar

FLAIR
- Ödemkänslig frekvens

Gadoliniumkontrast (Gd)
- Passerar ej BBB, om barriärskada => uppladdning

DWI
- Visualisera infarkt
- Differentiera mellan cytotoxiskt och vasogent ödem => infarktsdiagnos

17

När kan fMRI vara användbart?

Visualisera motorfunktion och språk
=> viktigt inför hjärnop. av ex. tumör

18

Vad ska man välja vid akut stroke?

DT
- snabb, och hög känslighet för blödning

Vill utesluta blödning!

19

Vad ska man använda vid akut trauma?

DT
- snabb, hög känslighet för blödning

20

Vad ska man använda vid djupa skador?

MR
- Känsligare än DT för små slitskador i parenkymet, skador i hjärnstam m.m.

21

Vad ska man använda vid tumör?

1. DT (som screening/ första undersökning)

2. MR
- för att exakt bedöma utbredning, spridning, m.m.

22

Vad ska man använda för aneurysm?

DT angio i artärfas

23

Vad ska man använda för barn?

Akut trauma: DT

annars MR pga. undvika strålning

24

Vad är en subarachnoidalblödning?

Blödning mellan arachnoidea och pia mater

25

Vad är en kontusionsblödning?

Blödning inuti hjärnparenkym

Ofta blödning på andra sidan av frakturen pga. deaccelerationen gjort att hjärnan slagit i skallbenet på andra sidan

26

Vad är en epiduralblödning?

Blödning utanför dura mater

27

Vad är subduralhematom?

Blod mellan dura mater och arachnoidean

28

Vilka undersökning är bra för lillhjärnan och hjärnstammen?

MR

29

Vad innebär dense vessel sign?

Kärl som fått propp => ser vitt ut på DT pga. hög attenuering av blod

30

Hur ser stroke-förloppet ut på DT?

1. Låg attenuering som tilltar
- Ödem och därefter undergång av vävnaden

2. Blödningsinslag vanligt
- Dag 2-4

3. Svullnad som tilltar
- Går sedan tillbaka efter en vecka
- Atrofi efter veckor till månader

4. Barriärskada ger gyral kontrastuppladdning
=> håller i sig veckor till månader