Workshop Early life adversity Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Workshop Early life adversity > Flashcards

Flashcards in Workshop Early life adversity Deck (12)
Loading flashcards...
1

Vad är early life adversity?

Negativa barndomsupplevelser
- Våld i nära relationer
- Mobbning
- Fattiga föräldrar

2

Vad menas med trauma?

Påfrestande händelse man inte kan hantera med flykt eller tillgängliga resurser

3

Vad avgör effekt av trauma?

Grad av exponering

Personens personlighet

Socialt stöd

4

Var är barnmisshandel störst?

I lägre socioekonomiska grupper

5

Vad räknas som barnmisshandel?

Fysisk misshandel

Hot

Försummelse (underlåtenhet)

Sexuella övergrepp

Psykisk misshandel

6

Vad ger early life adversity upphov till för negativa konsekvenser?

Psykisk ohälsa
- Ångest
- Depression
- Beroende

Försämrad somatisk hälsa

Dysfunktionell coping

Diabetes och metabolt syndrom

7

Symtom:
- Rastlöshet
- Aggression
- Närgången med främmande

Vad tyder ovanstående på?

Rastlöshet
pga. ADHD

Aggression
pga. högre amygdala-reaktivitet

Närgången med främmande
pga. gränslös anknytning (kanske haft många olika som tagit mammarollen)

8

Hur ändras kroppens stresshantering om man har haft early life adversity?

Stressen ger hyperaktivitet
=> pga. den inhiberande loopen fungerar ej i HPA

9

Varför fungerar ej den inhiberande loopen i HPA vid early life adversity?

Pga. epigenetik
=> metylering gör att flera gener metyleras

10

Hur påverkar parenting HPA-axeln?

Om djuret sköter om sitt barn mkt fås mer GR => vilket ger mindre hyperaktivitet i HPA

11

Vad är de biologiska mekanismerna för ELA-relaterade effekter på hjärnans utv.?

Avbruten neuroutveckling av PFC:
- Exekutiva funktioner
- Kognition

pga.:
- Minskad grå substans pga. proliferationsdefekt

12

Vilka strukturer påverkas vid early life adversity?

Minskad hippocampus

samt

Ökad aktivering av amygdala