Föreläsning Utveckling Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Utveckling > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Utveckling Deck (31)
Loading flashcards...
1

Vilka olika psykiatriska störningar finns?

1) Psykiatriska problem som uppstår pga. avvikelser i utv. av nervsystemet

2) Vuxendiagnoser
=> normal utveckling
- Ångest
- Depression
- Beroende

2

Vilka delar består utveckling på?

1) Utvecklingsbiologi

2) Neurobiologi
- Cell- och molekylbiologi

3) Utvecklingspsykologi

4) Anknytningsteori

3

Vad kan sägas om ESSENCE?

Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopment Clinical Examinations

Fångar upp varningsflaggor
= tidig markör för psykisk ohälsa

Ex.
- Misslyckande i skolan
- Anpassningssvårigheter
- Mobbning
- Drogbruk
- Psykiatrisk sjuklighet
- Empatiproblem

4

Vad är ett problem med essence?

Flickor missas ofta i diagnosen

5

Hur uppstår neuropsykiatriska störningar?

Störningar i hjärnans struktur

Störningar i hjärnans funktion

Störning i integration

6

Var ifrån utvecklas hjärnan?

Hjärnan utvecklas från ektoderm via neuralation

Bilden av en tub och hjärnvesiklar v5

Proliferationszoner där celler produceras

7

Hur uppstår neuropsykiatriska störningar?

Störningar i hjärnans struktur
- Genetiska fel
- Toxisk exponering
- Celldefekter
- Mognadsdefekter

Störningar i hjärnans funktion
- Neurotransmisson
- Banornas funktion och integration

Störningar i integration
- Struktur
- Funktioner

8

Hur ser neurogenes ut?

1. Celler bildas

2. Celler hittar sin plats

3. Celler bildar kontakter med varandra

4. Nätverk bildas

5. Nätverket finjusteras

9

Vad kan sägas om synaptic prooning?

Plockar bort bakgrundssynapser
= tar bort det som ej används

Därför måste man utsätta barn för:
- Empati
- Beröring
- Läsning
- Språk

10

Vad är grunden för utveckling hos ett barn?

Anknytning och socialt samspel
= grund för utveckling

11

Vad kan sägas om anknytning?

Nyfött barn är programmerat att knyta an till människor för att få omvårdnad
= evolutionär överlevnadsmekanism

12

Vad är en kritisk period?

Begränsad tidsperiod under vilken betingelserna för inlärning bör inträffa för att utv. ska fortsätta

13

Vad är en känslig period?

En tidsperiod då individen har lättast att lära sig vissa färdigheter
- ex. språkutveckling

14

Vad är det som styr kritiska perioder?

GABAerga interneuroner
= viktiga för kritiska periodernas styrning

Bromsar

Obalans i excitation/ inhibition

15

Vad menas med olika domäner i utvecklingen?

Pyramid med olika neurologiska färdigheter

Längst ner: sömn, dygnsrytm, motorik, uppmärksamhet

Högst upp: prestation, kognitiv kapacitet, resonemang

16

Hur kopplar ADHD till de olika domänerna?

Vid ADHD försvinner uppmärksamhet, motorik och inhibition (vilket är grunden) då raserar hela korthuset

Dvs. kognitiva kapaciteten och prestationen domänerna rasar

17

Vad reglar sömn?

Somnogener
- ex. adenosin som ackumuleras under aktivitet och inhiberar vakenhet
- Det är adenosin som koffein blockerar

18

Vad finns det för olika sömnstadier?

Non-REM sömn:
- Vila, återhämtning
- Låg hjärnaktivitet

REM-sömn
- Hjärnans utv.
- Bearbetning minnen
- Hög metabolism

19

Hur kopplar sömnstörningar till psykiatrin?

Sömnproblem har robusta effekter på:
- Somatisk och psykisk hälsa
- Kognitiv utveckling inkl. inlärning, minne och uppmärksamhet
- Familjefunktion

20

Hur sker utv. av motorik?

Utv. går från klumpigare till smidigare rörelser

Betydelse för övrig utv.

21

Hur kopplar sensoriska störningar till psykiatriska sjukdomar?

Svårt med modulation av sensorik
- Svårt att tåla högt ljus
- Irritation
- Ångest

22

Vad reglerar uppmärksamhet?

Bottum-up (yttre/ inre stimuli)

Top-down (mål/ uppgiftsstyrd)

23

Hur går utv. i uppmärksamhet?

Små barn kan ej fokusera

I 4års åldern kan barnet självständigt byta fokus
- Om ej fokus = misstänk ADHD

24

Vilka olika typer av minne har vi?

Korttidsminne
- Sensoriskt minne
- Arbetsminne

Långtidsminne
- Deklarativa minnet
- Procedurminne

25

Vilka hjärnstrukturer är relavanta för minne?

Arbetsminne
- Frontala kortex

Deklarativt minne
- Temporallob
- Thalamus
- Hippocampus

Procedurminne
- Striatum
- Amygdala
- Lillhjärnan
- Kortex

26

Vilka psykiatriska störningar ger vilka minnesstörningar?

Arbetsminne
- ADHD

Episodminne
- Depression

Deklarativt minne
- Autism

Inte bli av med minnen
- PTSD

27

Vilka är hjärnans språkområden?

Parietala områden
- Brocas area: styr motorisk talförmåga

Temporala områden
- Wernickes area: språkförståelse

28

Vad kan språknesättningar leda till?

Svårigheter i social kommunikation
=> aggression
=> ångest
=> depression
=> inlärningssvårigheter

29

Vad finns det för olika exekutiva funktioner?

Cold exucutive functions (= akademiska färdigheter)
- Planering
- Kognitiv flexibilitet
- Arbetsminne

Hot executive functions (sociala sammanhang)
- Social kognition
- Känsloreglering

30

Vilken del av hjärnan är viktig för Cold exekutiva funktioner?

Frontala delen av hjärnan är dirigenten