Föreläsning Smärta bakom akut nociception Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Smärta bakom akut nociception > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Smärta bakom akut nociception Deck (21)
Loading flashcards...
1

Vad är smärta?

Obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada, eller att det känns som en vävnadsskada

2

Vad innebär hyperalgesi?

Smärta upplevs som mer smärtsam än normalt

3

Vad innebär allodyni?

Saker som inte borde göra ont, de gör ont

4

Vad är nociceptiv smärta?

Smärta som uppkommer efter aktivering av nociceptorer (smärtreceptorer)

5

Vad är neuropatisk smärta?

Smärta initierad eller orsakad av en skada eller sjukdom som påverkar det somatosensoriska nervsystemet

Dvs skada/sjukdom som påverkar neuron

6

Vad är exteroception vs interoception?

Exteroception
= känna omgivningen (ffa beröring)

Interoception
= hur kroppen mår

7

Vad händer med afferenta sensoriska signaler?

1. Primärafferenta nervfibrer går in i ryggmärgen via dorsalhornet till lamina I

2. Där sker signalöverföring via synaptiska kontakter till 2a ordningens neuron vars axoner bildar den laterala spinothalamiska banan till thalamus

3. Thalamus har två kärnor för att bearbeta informationen
- VMpo (laterala thalamus)
- MDvc (mediala thalamus)

4a. VMpo går till dorsala posteriora insula (dplns)
= interoceptiva kortex
- Första kortikala representationen av de interoceptiva modaliteterna

4b. MDvc går till anteriora gyrus cinguli
= limbiska motorkortex
- Obehagskänsla
- Viktig för motivationsstyrt beteende
- Reglering av smärtstimulerande system

5a. Från dplns går signalerna vidare till mid-insula

6a. Från mid-insula går signalen sedan till andra sidan (högra): högra anteriora insula (limbiska sensoriska cortex)
- Stimuli känns igen som smärta

7a. Ytterligare kommer viscerala parasympatiska afferenter => nucleus tractus solitarius => basala ventromediala kärnan => interoceptiva kortex => mid-insula => vänstra anteriora insula (limiska sensoriska kortex)

8

Vad kan sägas om interoceptiva kortex?

= mid-insula

Viktigt för vår subjektiva upplevelse av smärta

Dvs. hur upplever personen smärta

9

Vad kan sägas om limbiska sensoriska kortex?

Inflöde interoceptiv info från mid-insula
=> det kännande jaget
=> emotioner
=> uppskattning musik

Vänster sida:
- Energiuppladdning => positivt laddade känslor

Höger sida:
- Energiförbrukning => negativt laddade känslor

Beroende på hur dessa fungerar avgör de vårt beteende

10

Vad har vi modulering av smärtsignalering?

Negativ feedback
- via descenderande kontroll

11

Hur kan smärta hämmas?

Läkemedel
- NSAID, paracetamol

Livshotande tillstånd
- Glömmer bort smärta

12

Hur kan smärta förstärkas?

Sensitisering
= överretbarhet för nociceptiva stimuli i perifera eller centrala celler

13

Vad finns det för central sensitisering?

Defekt smärthämning

Ex. fibromyalgi

14

Vad ger central sensitisering av smärta?

Ökad känslighet för smärta
- Upplever högre intensitet för smärta
- Upplever att smärtan håller i sig längre
- Upplever fler symtom som depression & sömnstörning

15

Vad finns det för möjliga mekanismer bakom central sensitisering av smärta?

1. Potentiering av nociceptiva synapser (LTP)
- Fler nociceptiva rec.
- Gör därmed mer ont i området

2. Förhöjd excitabilitet hos nociceptiva neuron
- Vilopotential har flyttats
=> neuron blir epileptiska

3. Minskad inhibition

4. Färändrad balans i excitation/ inhibition
=> descenderande system är förstörda
=> aktivering i hjärnan är inte lika funktionell

5. Öppnande av normalt tysta synaptiska förbindelser

6. Gliasignalering

16

Var går efferenta muskelneuron ut?

Ventralhornet

17

Var går afferenta interoceptiva neuron in?

Dorsalhornet

18

Vad har den descenderande smärtkontrollen för roll?

PAG kan reglera nedåtgående vilket gör att smärtan försvinner

Denna funktion är bra ex. under strid då det är rätt dåligt att känna smärta, men när striden är slut då kommer smärtan hårt

19

Vid vilken sjukdom talar man om central sensitisering?

Fibromyalgi

IBS

20

Kan du ge exempel på när smärta sprider sig?

Pat. med knäledsartros får plötsligt smärta i nacken

Ser inget på labbsvar

Paracetamol hjälper ej

21

Vad kan sägas om kroniska smärttillstånd?

Finns flera olika mekanismer bakom kroniska smärttillstånd

Därmed fungerar en behandling för en patient men kanske inte alls för en annan