Föreläsning Autism Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Autism > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Autism Deck (16)
Loading flashcards...
1

Vad är diagnoskriterier för autism enligt DSM-5?

Varaktiga brister i förmåga till social kommunikation och social interaktion
1. Bristan förmåga till social ömsedighet
2. Bristande förmåga till icke-verbalt kommunikativt beteende
3. Bristande förmåga att utveckla, bevara och förstå relationer

Begränsade, repetitiva mönster
1. Stereotypa eller repetitiva motoriska rörelser
2. Oflexibel fixering vid rutiner
3. Starkt begränsade, fixerade intressen
4. Hyper- eller hyporeaktiv vid sensorisk stimulering eller säreget intresse för sensoriska

2

Vilka är autism vanligast hos?

Vanligare hos pojkar än flickor

3

Vad utmärker ett barn med autism?

Social kognitiv förmågan går ner
- Empati går ner
- Bristande intresse för andra barn

Repetitivt beteende
- Fastnar vid detaljer

4

Vilka riskfaktorer finns till autism?

Pappan har hög ålder

Barn har stor hjärna, och därmed mera nervceller
=> när man ska bilda kontakter blir det felaktigheter i prooning & plasticitet

5

Vad ger en prooning-defekt?

Mikroglia dysfunktion
=> kan orsakas av defekter under graviditet
=> pga. dysreglering och överaktiv prooning

6

Vad har autistiska barn ofta problem med?

Sömn
= 60-80% av alla barn

7

Vilka problem ses hos barn med autism?

Motorik
- tidiga motoriska störningar
- smidighetsproblem

Sensorik
- lukt, syn, känsel

Uppmärksamhet
- samsjuklighet med ADHD hos 30% av barnen

Kommunikation
- kärnsymtom

Inlärning
- ojämn begåvningsprofil

8

Vilken Hot executive function är ffa borta hos personer med autism?

Affektiv empati
= emotionellt inkännande i andras sätt att uppleva sig själva och sin situation

9

Vad är theory of mind?

Förmåga att utveckla förståelse av att andra människor (och en själv) har olika tankar, behov och föreställningar

10

Hur kan man testa "theory of mind" vid autism?

Sally-Ann testet

11

Vad innebär central koherens, och hur ser den ut hos personer med autism?

Central koherens = förmåga att samla ihop mängd info från omvärld till en sammanhängande meningsfull helhet

Autistiska personer
= svag central koherens
=> svårt att skilja väsentliga saker från oviktiga

12

Hur ser ärftligheten ut för autism?

Hög!
- Syskonrisk: 25%
- Enäggstvillingar: 50-80%

13

Hur ger ökad proliferation upphov till autism?

Hög proliferation i hjärnan ger:
=> defekter i migration
=> defekter i differentiering
=> störningar i kortexutv.

14

Vad innebär wiring defekt vid autism?

Wiring defekt = färre kontakter mellan neuron
=> ger ett ineffektivt system

15

Hur kan störningar i synapsen ge autism?

Störningar i:
- Glutamat
- GABA
- Nervtillväxtfaktorer

Obalans mellan inhibition och excitation

16

Hur ser prognosen ut för en person med autism?

Bara liten del blir faktiskt av med diagnosen

Prognostiskt gynnsamma faktorer:
- Högt IQ
- Språklig nivå
- Tidig upptäckt