Föreläsning Affektiva sjukdomar I Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Affektiva sjukdomar I > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Affektiva sjukdomar I Deck (32)
Loading flashcards...
1

Vad är bipolär sjukdom typ 1?

Bipolär 1:
- Mani svänger till svår depression
- Oftare depression än mani

2

Vad är bipolär sjukdom typ 2?

Bipolär 2:
- Hypomani svänger till depression

3

Vad innebär eutym?

Neutral grundstämning
= inte jätteglad
= inte jätteledsen

4

Vad innebär cyklotymi?

Snabba svängningar mellan hypomani och lindrig depression

5

Vad är dystymi?

"Dubbel depression"
= lindrig depression som kan få pålagrad depression under en viss tid

Minst 2 år av låggradig depressivitet

Depression är mer lättbehandlat än dystymi

6

Hur klassificierar man depression?

Glidande skala

Djupare depression: melankolisk depression
=> somatiska symtom

7

Hur görs en depressionsdiagnos?

Kliniskt via:
- Semistrukturerade intervjuer
- MADRS (symtomskattning)
- HAD (skilja ångest och depression)
- DSM-5

8

Vilket är det mest framträdande systemet för depressionsdiagnos?

Diagnostik enligt DSM-5:

A. Generalkriterier
- Typiskt för sjukdomen

B. Symtom
- Övriga symtom

C. Kriterier
- Lidande/ funktionsnedsättning

D. Kriterier
- Utesluta annan orsak

E. Kriterier
- Utesluta annat

9

Vilka är kriterierna för depression?

Totalt sett:
- Minst 5 av 9 under 2v-period

A. Minst en av dessa två (dagligen):
1. Nedstämdhet under större delen av dagen
2. Påtagligt minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter

B. Övriga symtom
3. Betydande viktnedgång/ uppgång eller minskad/ ökad aptit
4. Sömnstörning
5. Psykomotorisk agitation eller hämning (dagligen)
6. Svaghetskänsla eller brist på energi (dagligen)
7. Känsla av värdelöshet
8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga (dagligen)
9. Återkommande tankar på döden/ självmord

10

Vad kan sägas om melankolisk depression?

Exremt djup depression
- Lustlösa
- Helt glädjelösa

11

Vad är skillnaden mellan mani och hypomani?

Mani:
- Allvarligt tillstånd
- Tappar verklighetsförankring
- Extremt överdrivna beteenden

Hypomani:
- Inte lika gravt
- Mindre påverkan på funktionsgrad
- Har fortfarande kontroll

12

Vad är tecken på mani?

Extremt självförtroende

Påbörja projekt, avslutar sällan

Flörtig/ hypersexuell

Slösaktig

Extremt pratsam

13

Vad blir ofta reaktionen när man kommer ut ur mani?

Depression
när man inser allt man gjort

14

Vad innebär mixed state?

Motorisk aktivitet (energy), grundstämning (mood) och intellekt (intellect)

Alla dessa behöver inte vara på samma nivå => mixed state
- Ex. depressiv mani: grundstämning är deprimerad, men intellektuellt och motoriskt är man väldigt aktiv

15

Vad är kindling effekten och rapid cycling vid bipolär sjukdom?

Med åldern minskar de besvärsfria perioderna pga. rapid cycling (dvs. snabbare cykler för mani vs depression)

I början går det månader till år mellan skov, men sedan kommer rapid cycling: veckor till månader

16

Vad är MADRS?

Symtomskattning som ger bild av depressionsdjup

17

Vad bör man tänka på vid behandling av depression?

Depression är flera sjukdomar
- Behandlingseffekter beror på vilken subtyp av depression som patienten har

Därmed måste behandlingen vara specifikt riktad mot det som patienten söker för

18

Vad kan sägas om prevalens för depression?

Kvinnlig dominans vid depression

19

Finns det någon ärftlighet för depression?

Ja, tydlig

20

Vilka gener är ofta påverkade vid depression?

SERT-genen
- två alleler: short & long => ger tre kombinationer

21

Vad påverkar vår sårbarhet för att drabbas av depression?

Gener => påverkar i sin tur cirkadisk rytm (hormoner) => sårbarhet

Kön

Miljö

Stressorer

Depression påverkar i sin tur dessa system vilket kan ge upphov till en ond cirkel

22

Vad är behandlingsprincip för depression och bipolär sjukdom?

Behandla fasförskjutning till eutymi utan switch och förhindra ny episod

Man vill inte behandla depression till mani

23

Vad är viktigt att göra vid behandling av depression?

Behandla till symtomfrihet!

Att behandla pat. så de blir lite bättre är lätt, men om man inte kör all in så får de lätt remission (tillbaka till utgångsläge)

24

Vad är risken för återfall i depression?

Desto fler depressioner => desto större risk för återfall

En depression = återfallsrisk: 50%

Två depressioner = 70%

Tre depressioner = 90%

25

Hur behandlar man en depression?

1. Antidepressiv behandling

2. Symtomatisk tilläggsbehandling
- Ex. ångestdämpande
- Ffa i början innan antidepressiva lm kickar in

3. Andra lm som tillägg

4. Tillägg av psykoterapi

26

Hur behandlar man en bipolär sjukdom?

1. Stämningsstabiliserande
- Litium = förstaprep.

2. Lamotrigin (ej samma switchrisk)

3. Andra generationens antipsykotiska lm

4. ECT

Mål: förhindra återfall och nya skov

27

Hur förhåller sig monoaminhypotesen till depression och psykos?

Depression
- TCA
- MAO-hämmare
- SNRI
- SSRI

Psykos
- Dopaminhämmare

28

Vad kan sägas om TCA?

Täcker alla områden: serotonin, dopamin och noradrenalin
=> ger stark effekt

men även mycket biverkningar

29

Vad kan sägas om MAO-hämmare?

Likt TCA: dopamin, serotonin och noradrenalin

men mindre område än TCA

Därav:
- Mindre effekt
- Mindre biverkningar

30

Vad kan sägas om SSRI?

SSRI => täcker bara serotonin
- Lägre effekt
- Lite biverkningar