Föreläsning Ångestsjukdomar Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Ångestsjukdomar > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Ångestsjukdomar Deck (27)
Loading flashcards...
1

Vad har ångest för syfte?

Överlevnad evolutionärt
- Fara och hot måste upptäckas och reageras på snabbt

2

När går ångest fel?

Överdriven reaktion på fara eller hot leder till kraftig ångest som gör att allt handlar om ångesten (sjukdomstillstånd)

3

Hur utvecklar sig ångest från 0-100?

1. Ingen ångest

2. Problem närmar sig => rädsla stegras

3. Tänker hela tiden på problemet

4. Problemet kommer väldigt nära:
- Snabbare puls
- Dilaterade bronker
- Vi slutar äta
- Glukos utsöndras
- Adrenalinpåslag
- Panik

4

Vad menas med "high" and "low" road of fear?

Låga vägen:
1. Sensorisk input (rädsla)
2. Sensory thalamus
3. Direkt amygdala
4. Emotionella svar

Höga vägen:
- Precis som låga vägen, men innan sensorisk input går till amygdala går det en omväg till kortex där informationen får värderas: är detta verkligen farligt?

Höga vägen tar dock längre tid, det är ex. df du skriker till innan du förstår att någon skrämmer dig inte är farligt

5

Vid rädsla kan amygdala ge upphov till både sympatikus och hormonell påverkan, hur?

Sympatikus
- Dilaterade pupiller
- Ökad puls
- Ökat blodtryck
- Dilaterade bronker

Hormonellt
- Adrenalin
- Kortison
- Insulin
- Tyreoideahormon

6

Vad kan sägas om amygdala i kombo med insula?

Amygdala och insula:
- Genererar och processar emotioner

Regleras via emotionreglerande områden:
- Omedveten och automatisk reglering via rAAC och vmPC
- Medveten och viljestyrd reglering via dmPFC och IPFC

7

Vilka två delar finns av ångest?

Amygdala-centrerad circuit:
- Panik, skräck, fobi

(Affect of fear)

Cortico-thalamo-cortical circuit:
- Oro, tvång och grubbleri

(Worry/ obsessions)

8

Vad kan sägas om kognitiv teori vid inlärning?

Kognitiv teori:
- Ångest utifrån feltolkade hot

9

Vilka biologiska förutsättningar har vi för betingad inlärning?

Evolutionärt förberedd inlärning

Olika sårbarhet

10

Vad innebär operant resp. respondent betingning?

Operant betingning:
- Beteenden kan förstärkas eller släckas ut och att det sker beroende på konsekvenser av beteendet

Respondent betingning:
= samma som klassisk (Pavlovsk) betingning
- Associativ inlärning där en individ kan lära sig att koppla ihop ett stimuli med en händelse

11

Vad innebär biologiskt stöd för ångest?

Finns hög ärftlighet för paniksyndrom och ångest

12

Vilka gener ger biologiskt stöd för ångest?

Personen med short/short alleler av genen för serotonintransportören är mer benägna för ångest (och att rodna)

Gällen även personer med short/ long

13

Varför ger short/ short av genen för serotonintransportören ökad ångest?

Serotonintransportören drar tillbaka serotonin in i pre-synaptiska celler => mer ångest

En kort allel gör detta bra = mer ångest

En lång allel gör inte detta lika bra = mindre ångest

Förändrad aktivitet i amygdala och prefrontalt

14

Vilka fem ångestsyndrom finns?

Paniksyndrom
- Hastigt påkommen, klingar sedan av

Agorafobi
- Ångest/ rädsla för platser
- Undviker därmed platsen

Social ångest
- Rädsla att bli granskad av andra

Generaliserat ångestsyndrom
- Ständig ångest kopplad till vardagen (inget egentligt hot)

Specifika fobier
- För specifikt objekt eller situation: ormar, hissar
- Ger undvikandebeteende

15

Vad är tvångssyndrom?

= OCD

Vanligt

Tvångstankar kopplade till starkt obehag
- Ritual för hantera obehag => neutraliserar ångesten

Kortikala funktioner reglerar här

Krav för diagnos: OCD tar minst 1h av ens dag

16

Vad är PTSD?

Utsatts för trauma => återupplever sakerna som om de händer igen och igen

Olika saker kan trigga: ljud, lukt, ngn som påminner om det

Amerikanska överlevande soldater från viet (=vietnamsyndrom)

Behandling: exponeras för det obehagliga

17

Vad kännetecknar ett paniksyndrom?

Minst 4 av:
- Hastig pulsökning
- Svettning
- Darrning
- Känsla av att inte kunna andas
- Smärta i bröstet
- Illamående
- Svindel
- Domningar
- Frossa

För att sätta diagnos paniksyndrom krävs återkommande attacker, förväntansångest (ångest för ångestattack), rädsla att mista kontrollen och betydande beteendeförändring

18

Vad orsakar egentligen paniksyndrom?

Sensoriskt reglerande locus coeruleus i hjärnstammen utövar en ökad noradrenerg stimulering av limbiska strukturer, ex. hippocampus

Ger ökad inpräntning av det emotionellt laddade minnet av panikattacken

19

Har man ökad benägenhet att få panikångest om man haft det innan?

Ja ( =kindlingfenomen)

20

Hur löser patienten generellt ångestsyndrom?

Eliminerar sinnesuttryck
=> ej exponeras för det som ger obehag

Ex. ej gå till arbete, ej gå där det är mörkt

Dysfunktionellt beteende, kortsiktig vinst, förstärker ofta besvär

21

Vilka delar löser ofta psykoterapi och KBT?

Amygdala - minne/ inlärning - kortex

22

Vilka principer finns i behandling av ångestsyndrom?

Principer:
- Lära sig nytt (KBT)
- Farmakologisk

Eller kombo av de båda
- Kan vara så att psykoterapin manipulerar amygdala till att bli mer mottaglig för lm som ges

23

Vilka olika delar av psykoterapi använder man för att behandla ångest?

1. Arbeta med feltolkning, kognitiv reglering (främst dlPFC)

2. Medveten omlärning (vmPFC)

3. Släcka ut ett beteende (hippocampus)

4. Fysiologisk respons (hjärnstammen)

24

Hur behandlar man ångest farmakologiskt?

Bensodiazepiner
- Dämpar ångest snabbt
- Beroendeframkallande

SSRI
- Öka serotoninkoncentrationen i synapsklyftorna

25

Beskriv symtom avseende kroppsliga system, beteendereaktion och kognitiva symtom vid inget långt bort, eller potentiellt hot

Kroppsliga system:
- Viss höjd vaksamhet

Beteendereaktion:
- Förberedelse att hantera eventuella hot

Kognitiva symtom:
- Endast autonom förberedelse att upptäcka hot

26

Beskriv symtom avseende kroppsliga system, beteendereaktion och kognitiva symtom vid omedelbart, eller säkert hot

Kroppsliga system:
- Maximalt sympatikuspåslag
- Kroppens alla resurser används för att hantera hotet
- Höjd aktivitet i periakveduktala grå substansen (ger smärtlindring)

Beteendereaktion:
- Fight or flight

Kognitiva symtom:
- Inte tillgängliga, allt fokus ligger på hotet

27

Beskriv hur amygdala och insula dämpas av andra delar i hjärnan för att modulera ångest

Omedveten/ automatisk reglering:
- rACC (rostral anterior cingulated cortex)
- vmPFC (ventromediala prefrontala cortex)

Medveten/ viljestyrd:
- dmPFC (dorsomedial prefrontal cortex)
- lPFC (lateral prefrontal cinsulaortex)

Ökad aktivitet i ovanstående områden hämmar amygdala och insula