Föreläsning Fysikaliska behandlingsmetoder vid psykiska sjukdomar Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Fysikaliska behandlingsmetoder vid psykiska sjukdomar > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Fysikaliska behandlingsmetoder vid psykiska sjukdomar Deck (14)
Loading flashcards...
1

Vilka är de vanligaste fysikaliska behandlingsmetoderna inom psykiatrin?

ECT: elektrokonvulsiv terapi

TMS: transkraniell magnetstimulerng

2

Vad är ECT?

Elektrokonvulsiv terapi
- "Utlöser epileptiskt anfall under 30-60s"

Anfallet utlöses via korta strömpulser som tillförs under ett par sekunder: ska likande de naturliga strömpulserna

Behöver upprepas 2-3 ggr i veckan

3

Hur går ECT till?

Måste söva patienten

4

Hur påverkar ECT-strömpulserna neuronen?

Temporal summation:
=> påverkar EPSP (excitatorisk postsynaptisk signal) hos de neuron som strömmen går till

Spatial summation
=> nervernas nyrekrytering genom depolarisation

1. Kramtröskel uppnås

2. Grand mal anfall utlöses

3. Avslutas autonomt genom endogena mekanismer

5

För vilka fungerar ECT?

Psykotisk depression: 90%

Icke-psykotisk depression: 64%

Remission: 43%

6

Vad är den starkaste prediktorn för att ECT ska fungera?

Ökad ålder

Närvaro av psykos

7

Vad är indikationen för att göra ECT?

Svår psykotisk sjukdom

8

Vad är den främsta risken med ECT?

Narkos

9

Vilka biverkningar ses vid ECT?

Generella:
- Huvudvärk
- Illamående

Allvarliga somatiska biverkningar:
- Subarachnoidalblödning
- Anuerysm

Minne:
- Ger anterograd amnesi, dvs. minnesförluster framåt = kan inte ta in nya minnen
pga brist på kodning och konsolidering av ny information
- Denna förmåga återhämtar sig så småningom

10

Varför fungerar ECT? (verkningsmekanism)

Strukturellt: Celltillväxt (ffa i hippocampus)
- Neurogenes
- Angiogenes
- Gliogenes

Funktionellt: Inhibition av överaktivitet
- GABA-gymnastik

HPA-axel: Inhibition av neuroendokrin överaktivitet

Monoaminerga hypotesen: Direkt och upprepad massiv utsöndring monoaminer

11

Vad är TMS?

Transkraniell magnetstimulering

Elektromagnetisk spole alstrar ett magnetiskt fält pulsativt
=> ger ström i neuron

Effekt blir antingen:
- Aktiverande (högfrekvent)
- Inhiberande (lågfrekvent)

12

Vad kan sägas om indikation för TMS?

När psykofarmaka ej fungerar

13

Hur är effekten av TMS kontra ECT?

TMS är ej lika bra som ECT

14

Varför fungerar TMS vid depression?

Vid depression:
- Minskad aktivitet i vänster dorsolaterala PFC (dlPFC)
- Ökad aktivitet i höger dlPFC

TMS ger:
- Högfrekvent TMS i vänster dlPFC
- Lågfrekvent TMS i höger dlPFC