strukturella förändringar affektiv sjukdom Flashcards Preview

K5 - NSPR > strukturella förändringar affektiv sjukdom > Flashcards

Flashcards in strukturella förändringar affektiv sjukdom Deck (18)
Loading flashcards...
1

5 perspektiv vid undersökning av MDD biologi

neuronal aktivitet
monoaminer
inflammation
endokrina system
neuroplasticitet

--> dessa orsakar obalans i nätverk som sedan ger MDD

2

mindre specifika områden för emotion

lPFC: betydelse, hantera emotionell information

fronto-insular cortex: distinkt aversiv stimuli (emotionell eller fysisk)

3

mer specifika områden

amygdala: tolkning, ff.a ansikten

subgenual PFC: interoception, känslor: magkänslan

4

fynd vid MDD angående neuronal aktivitet

1. överrespons i amygdala och frontoinsular cortex till negativ stimuli

2. lägre aktivitet i kognitiva funktioner (t.ex. lPFC) - man förstår inte kontext. Tolkar omgivningen som hotfull=mer stress

3. SSRI: dämpar aktivitet i fronto-insular cortex varpå man får mildare kroppsliga reaktioner. Även biverkningar som sexuell dysfunktion och "flatkänsla".

5

monoaminer - fynd

1. lägre 5ht metaboliter i CSV hos de med hög suicidrisk

2. mindre SERT vid MDD - möjligen så att det finns en brist på serotonin från början som också ger lägre SERT...

3. respirin som användes som BT-LM förr gav även minskad monoaminerg signalering och LM gav depression som biverkan

4. tryptofan depletion - experiment där patienter med depression som förbättrats erhöll tryptofan-fattig kost och till cocktails som bidrog till depleation. Till följd av den minskade 5HT produktionen blev de åter deprimerade

6

inflammation fynd

stigande nivåer av IL-6, TNF-alfa

mer aktiva mikroglia (translokator protein)

7

endokrina system fynd

1. stigande incidens pubertet och i samband med graviditet, dvs tillstånd med förändring av hormoner

2. hypo/hyperaktiverad HPA axel vid MDD

3. 50-70% med cushing får depression, ta bort adem=bota MDD

4. stresskänsliga områden i hjärnan minskar i volym, koppling till kortisolnivåer

8

neuroplasticitet - belägg

återkommande sjukdom

neuronal atrofi, men gliaceller kan växa tillbaka igen vid behandling

behandling: BDNF stiger

neuronal proliferation kan ses vid behandling (ECT; LM; KBT)

9

ökad aktivitet i vissa hjärnområden

1. amygdala
2. orbitala och mediala PFC.

Dessa områden är involverade och aktiverade vid emotionella reaktioner som nedstämdhet och rädsla. Ökad metabolism i amygdala är direkt korrelerad med depressionens svårighetsgrad. Amygdala är central för kontroll och organisation av autonoma, neuroendokrina och beteendemässiga uttryck för depression .

Mediala och orbitala cortex har istället som uppgift att nyansera, avväga och reducera de autonoma och neuroendokrina reaktionerna i syfte att dämpa och mildra den mer pådrivande aktiviteten i amygdala (därav ökad aktivitet alltså)

10

minskad aktivitiet i vissa hjärnområden

dlPFC
dorsala anteriora cingulate.

- Områden som normalt aktiveras vid kognitiva uppgifter

11

hur kan olika genallleler för SERT påverka förekomst av MDD

Stress når amygdala. Detta aktiverar subgenuala ACC som aktivera dACC, som i sin tur hämmar amygdala. Personer med kombinationen ss eller sl har mindre effektiv kontakt mellan amygdala och ACC, samt en minskad volym av ACC. Detta ger en mindre hämning av amygdala.

12

anteriora cingulate cortex

minskad volym

13

PFC

minskad volym

14

subgenual cingulate cortex

aktivitet och volym minskad

15

ventrala striatum

aktivitet och volym minskad

16

hypofys och hypotalamus

volymökning

hypotalamus: ökad aktivitet neuroendokrina celler

17

hippocampus

minskad volym

18

amygdala

ökad aktivitet, minskad volym