rörelsesjukdomar Flashcards Preview

K5 - NSPR > rörelsesjukdomar > Flashcards

Flashcards in rörelsesjukdomar Deck (5)
Loading flashcards...
1

symtom från BG

dystoni
- torticollis

chorea
- dyskinesi
- HD

tics

parkinsonism

2

tics typer

transitoriska
- motoriska, vokala
- duration< 1 år, oftast barn

persisterande
- motoriska eller vokala, aldrig både och
duration > 1 år

gille de la touretts syndrom
- multipla motoriska tics, duration > 1 år
- hyperaktiv, koncentration, impuls, emotion störd också

3

L-dopa och karboxylashämmare

L-dopa
benserazid

4

D2 agonist

kabergolin

5

MAO-hämmare

selegilin