pyskofarmakologi - grunder Flashcards Preview

K5 - NSPR > pyskofarmakologi - grunder > Flashcards

Flashcards in pyskofarmakologi - grunder Deck (18)
Loading flashcards...
1

indelning psykofarmaka

neuroleptika
- antipsykotika

sedativa, anxioytica - hypnotika (beror på dos)

antidepressiva

psykosstimulantia

2

första antipsykotika

klorpromazin
- centralstimulerande sederande effekt, antihistamin med polärgrupp (BBB passeras)

3

första generationens antipsykotika - kemisk indelning

fentiaziner - klorpromazin
butyrofenon - haloperidol
tioxantener - flupentixol

4

första generationens antipsykotika - dosberoende indelning

högdospreparat (effekt 100-1000 mg/dag) - klorpromazin
lågdospreprarat (effek 1-10 mg/dag) - haloperidol (ges vid akut behov)

5

vad avgör effekten för första gradens antipsykotika

graden av D2 bindning
- affinitet

6

DA-hypotesen

D2 antagnonister är antipsykotika
amfetamin kan ge positiva psykossymtom

1. hyperaktivitet D2 signalering BG ger + symtom
2. hypoaktivitet D1 signalering i frontalcortex ger -symtom

7

bieffekter första generationens antipsykotika - dosberoende akuta biverkningar

1. antikolinerga - muntorrhet, förstoppning (off target)
2. Parkinsonism - stelhet, rörelsefattig (on target)
3. akatisi - myrkryptningar
4. dystoni - brett spektra från nackspärr till sprättbåge. Kan vara akut och dramatiskt, och får inte tolkas som förvärrad psykos med doshöjning. (on target men ovanligt)

8

bieffekter första generationens antipsykotika - icke dosberoende långsiktiga biverkningar

1. tardiv dyskinesi
- kvarstående irreversibla abnorma rörelser som:
grimarser
ormliknande tungrörelser
smackande med läppar
ögonblinkningar
chorealiknande bålrörelser

utvecklas hos 30% av långtidsbehandlade. Överskuggande risk

9

2a generationens antipsykotika

klozapin
- bra effekt hos terapirefraktäna patienter men:
- agranulocytos hos 4% (epitop binder till megakaryocyter i en off target effekt)

olanzapin: protoyp
- ett av de viktigaste antipsykotiska idag
- viktuppgång och Mes som bieffekt

10

verkningsmekanismer 2a generationens antipsykotika=atypiska

delvis oklart
1. svag D2 blockad
2. aktivitet på ett brett spektra av receptorer oklart vilket som ger effekt. Blockad av 5-HT2A eventuellt viktiga för "atypisk effekt"

11

3e generationens antipyskotika

partiell agonist D2-R --> stabiliserande
samt
- 5-HT1A: partiell agonist
- H-HT2A: antagonist

låg konc DA --> stimulerande
hög konc DA --> hämmande (relativ antagnonist)

12

excitations-inhibitionsbalansen kopllat till hypnotiska LM

om man förskjuter balans mellan excitabilitet och inhibition i CNS till förmån för inhibering så ges en dosberoende progession av effekten

låg dos: anxiolotyika - tankeverksamhet
medel/hög dös - sedation
högre dos: hypnos, sömn

13

verkningsmekanism för hypnotika, exempel på substanser

potentiering GABA-A

etanol
barbiturater (direkt agonist, inte beroende av GABA alltså)
bensodiazepiner (alloster reglering=potentiering)

14

barbiturater

låg dos: positiv alloster reglering GABA A

hög dos: agnonist GABA A samt blockad av glutamat-systemet (NMDA, AMPA): dvs förskjuter balansen på två sätt

--> detta gör barbiturater potentiellt dödligt, tillskillnad från benso

15

diazepam - BDZ

snabbt upptag: 1 h till peak
lång elimination
högre beroendepotential
4 aktiva metaboliter - ackumulationsrisk
sekretion njurar ffa.

Bieffekter
- dåsig, berövade känslor
- minskad vakenhet
- förvirrad, trött, yr, GI, libido

16

oxazepam - BDZ

lugnt upptag: 2 h till peak
snabb elimination (OH-grupp)
inga aktiva metaboliter - stor fördel vid leversjukdom.
låg enzym induktion
kräver högre dos för samma effekt som diazepam (x3)
elimination njurar

biverkningar
- dåsighet initialt
- yrsel, huvudvärk
- muskelsvag

17

hypnotika - icke selektiva, H1 antagonister

prometazin (HI antagonist) - gammal allergi-medicin

- LM har biverkningar som man använder som effekt, negativt, man bör minska förskrivning
- inte beroendeframkallande men har biverkningar som

1. dåsighet
2. förstoppad
3. munntorrhet
4. viktuppgång
5. kongitionsnedsättning hos gamla
6. toxiska överdoser

18

litium

stämningstabiliserande vid bipolär sjukdom
- golden standrad
- reducerar suicidrisk
- kan potentiera effekt av antidepressiva vid unipolär depression
- okänd effekt