demens Flashcards Preview

K5 - NSPR > demens > Flashcards

Flashcards in demens Deck (19)
Loading flashcards...
1

vad är demens och i vilka sjukdomar kan det ses?

minnesstörningar och annan kognitiv nedsättning, med kvarvarande medvetande
- AD
- vaskulär demens
- blandform
- FTLD
- lewy body demens

2

hur handlägger man demens

anamnes + anhöriga (frågeformulär finns)
status: psyk och neurologiskt status
- MMT; skatta kognition
- klocktest
- minnestest
CT
uteslut: b12 brist, hypotyreos, hypercalcemi
funktiondiagnostik efter diagnos: vad klarar hen av?

3

behandling demens

1. acetylkolin-esterashämmare: minskad nedbrytning av ach förbättrar den kognitiva funktionen. Förmågor kan behållas längre. Biverkningar; illamående, kräkning

2. glut-antagonister (memantin)
- partiell antagonist som kan läggas till vid svårare demens
- oklar mekanism; blockerar troligen NMDA-R och skyddar det postsynaptiska neuronen från glu från degenererade neuron. Undergång av detta neuron minskar då

4

vad är amyloid (kriterier)

gemensam morfologi: beta pleated sheet
affinitet till vissa färgämnen (kongorött)
karaktäristisk färg vid polarisetat ljus

5

vad är vaskulär demens?

orsakas av olika CBS, t.e.x småkärlssjukdom som ger anhopningar av lakunära infarkter. De kan vara så små att de för sig inte ger symtom --> status lacunaris med demens som delsymtom kan uppstå.

vid storkärlssjukdom som multipla stroker kortikalt orsaka demens (multiinfarktsdemens), och har man otur kan man få infarkter i hippocampus, gyrus angluaris etc som då ger en demens-liknande bild. Riskfaktorer för vaskulär demens är samma som för övriga CVS

Hypoxi kan leda till diffus encefalopati med demens-symtom, även vaskuliter

6

molekylära mekanismer vid AD

ansamling av
1. amyloid-beta proteiner extracellulärt i neuropilen

2. ansamling av tau proteiner i neurofibrillära nystan intracellulärt


mycket pekar på att amyloidbeta är initierande och rekryterar tau

7

vad gör Aβ normalt och hur bildas det?

APP är ett ytmembranprotein, som har funktion i neurit tillväxt, synaptogenes och regeneration efter skador i CNS. Underlättar LTP

Bildas via klyvning av APP i flera steg, den "amyloida" klyvningsvägen innefattar först beta-sekretas följt av gamma-sekretas. Om det första steget istället utförs av alfa-sekretas så kommer utvecklingen ske mot en "non-amyloid-pathway".

själva funktonen av Aβ är oklart

8

amyloid kaskad hypotesen - beskriv stegen

missense mutation APP, PS1/2'

ökad produktion av Aβ42 --> ackumulation

oligomization och deposition till diffusa plack

mikroglia och astrocyter aktiveras --> inflammatoriska med.

progressiv neuronal skada

oxidatv stress med ändrad jonhomeostas

ändras fosfat/kinas aktivitet (GSK-3 upp, PP-2A ned) varpå
neurofibrillära nystan av tau bildas pga hyperfosforlering

neuron dysfunktion och död

--> demens

9

vad gör tau

verkar i mikrotubulisystemet i axon för transport normalt, stabiliserar mikrotubuli. (MER Fosforylering=lösare struktur till mikrotubuliu=mindre stabil)

Med utvecklingen av demens kommer tau att skifta lokal från axon till dendrit/somat, och blir hyperfosforilerat, dvs förlorar sin förmåga att binda mikrotubuli.

10

sporadisk AD - riskfaktorer

ålder
apoE (allel e4 ökad risk, e2 minskad) --> står för 15% av risken vid sporadisk AD, dvs mycket viktig
- kan binda beta-amyloid och depositioners
- mer skada på neuron
- mer s-kolesterol och s-LDL som ä riskfaktorer för demens

11

familjära riskfaktorer - genetik

APP
PSEN1, 2 (gamma sekretas subenheter)

vaskulära riskfaktorer
- hypertoni
DM, rökning

från populationsstudier
- kvinnligt kön (efter 70 år män)
- låg ses, depression, bristande social miljö

12

minskad risk för AD

östrogen
nsaid
statiner
fysisk aktivitet

13

vilka mikroskopiska fynd gör man vid AD?

- kortikal atrofi, ff.a. frontalt, temporalt, parietalt.

- Kompensatorisk ventrikel förstoring sker (hydrocephalus)

- strukutrer i den mediala temporalloben som hippocampus, entorhinal cortex, amygdala involveras tidigt och är vanligen mycket atrofierade vid senare stadier

- mikroskopiska fynd: senila plack, neurofibrillära nystan

- neuronal förlust, reaktiv gliosis i samma områden med plack

- mikroglia och astrocyter syns i periferin kring placken

14

FTLD - vad är det

Detta är en heterogen grupp av sjukdomar associerade med fokal degeneration i området runt frontal och/eller temporalloben. Den viktig skillnaden från AD är att dessa sjukdomer har personlighets, beteende och afasi-påverkan före minnesdefekter. Global demens kommer successivt utvecklas. Vissa patienter får även extrapyramidala motorförluster. FTLD är en av de vanligaste orsakerna till tidig onset demens

15

patofysiologi vid FTLD

tau eller TDP-42 inklusioner

16

FTLD-TAU

ärftlig form
1. missense mutation tau --> påverkad fosforylering av tau
2. punktmutation --> påverkar splicing och ger anna isofrom ratio

sporadiska former finns också utan mutation i tau

17

FTLD-TDP

familjär och sporadisk form, 3 olika mutationer i den familjära formen finns

1. expansion av hexanukleotid repeat i en gen (c9orf72). Även associerat med ALS

2. mutation i TDP-43 - även associerat med ALS¨

3. progranulin-mutation

18

vad leder oligomerer av amyloid-beta-proteiner till i neuron?

1. minskar proteasom aktivitet --> mer upplagring av Abeta
2. tau-hyperfosforylering och NFT formation
3. ackumulering i lysosom
4. synapsdysfkn
5. Ca-homeostas störds
6. plackbildning
7. mitokondriell dysfunktion: mer ROS
8. axontransport minskar

19

normala system för att hantera felveckade protein

1. UPS och CMA förhindrar ansamlingar i friska celler
2. minskad funktion; makroautofagi kan kompensera en tid
3. överbelastning ger ackumulation av protein fritt i cellen och i vesiklar (multivesikulära kroppar)