MS Flashcards Preview

K5 - NSPR > MS > Flashcards

Flashcards in MS Deck (24)
Loading flashcards...
1

riskfaktorer

kvinnligt kön
ung ålder : 20-40 år
genetik: HLA-DR2, interleukiner, adhesionsmolekyler
virusinfektion
vitDbrist
övervikt
rökning
lösningsmedel
nordeuropeisk härstamning

2

kortfattad patogenes

virusinfektion
korsreaktion myelinepitop
aktiva T-celler --> BBB
reaktiveras vid exponering för myelin
utsöndrar cytokiner
inflammatoriska celler rekryteras
makrofager och AK-medierad komplement-aktivering skadar myelin
axon skadas
ändrad fortledning
MS-symtom

3

vanligt drabbade områden av demyelinisering

periventrikulära vita substanser
corpus callosum
halsryggmärgen
synnerven

Vanligen vit substans, men ibland även grå massa

4

histologi aktiva plack

mycket inflammation, immunceller perivaskulärt, axonal skada

5

histologi äldre plack

mindre inflammation, degeneration dominerar
- atrofi, mer celldöd, apoptos
- mer axon-degradering
- glios

6

vad tror man är mekanismen till regression efter skov?

inte oligodendrocyternas remyelinisering, utan uppreglering av Na-kanaler på de nakna axon-områdena
- reduktion av ödem minskar också symtom

7

etiologi

genetik: 1/5 har ärftlighet i släkten
- 25% risk vid tvillingar, 2-5% risk förstagrad
- HLA2 (DR-15, DQ-6, A2), interlekuiner, adesin

immunologisk reaktion

8

viktiga fynd

lhermittes:
elektrisk chock längst med ryggen ut i lemmar när man böjer ryggen framåt

internukleär ophtalmoplegi

9

vilka är de 3 vanligaste debutsymtomen?

svaghet i muskler - 40%
opticusneurit - 22%
parastesier - 21%

10

utredning

anamnes
neurologisk status
LP
MR: hjärna och ryggmärg

11

fynd i likvor

Lokal IgG produktion=intratekal immunoglobulin syntes

- hög IgG-index och/eller oligoklonala band vid elektrofores med isoelektrisk fokusering

lymfocytär pleocytos (lätt)

BBB-skada (albuminkvot, ses hos ⅓)

uteslut borelia med serologi!!!

12

klinisk diagnos

symtom från minst 2 olika anatomiska lokalisationer i CNS - minst 2 olika tidpunkter hos personer i lämplig ålder (ålder 10-59 år). Uteslut annan orsak.

13

MR-diagnostik (tid o rum)

RUM
minst en T2 lesion på minst 2/4 MS-typiska områden
- periventikulärt
kortkalt/juxtakortikalt
infratenoriellt
spinalt

spridning över TID
- samtidig förekomst av kontrast/icke-kontrast-laddade lesioner vid vilket tillfälle som helst
- en ny T2-lesion (eller flera) och/eller kontrastladdande lesioner på en efterföljande MR i jämförelse med den tidigare MR, oavsett när den tidigare baslinje-MR-undersökningen utfördes

14

kortikosteroider

reducerar skov, pga reducerade ödem och inflammation

15

akuta skov - LM

metylprednisolon
plasmaferes vid allvarliga skov

16

första linjens behandling

IFN-beta
glatirameracetat
--> injektioner
dimetylfumurat
teriflunomid
--> per os

OBS att vid sekundära/primärt progressiva MS finns ingen effektiv behandling
- den bromsande effekten anges till 30-50%, oftast räknat i antal skov per år

17

andra linjens

Natalizumab: AK mot a4b1-integrin (alfa4-kedjan) så att immunceller inte kan binda till VCAM1 och extravasera till vävnad

fingolimod

18

3e linjens LM

Alemtuzumab

19

mekanismer IFN-B

cytokin med antiviral och immunmodulerande effekt - minskar förekomst av skov, minskar förändringar på MRT.
- parenteral admin (subkutan injektion) varannan dag
- biverkningar; influensakänsla efter injektion
- neutraliserande AK mot IFNbeta utvecklas hos en del patienter med tid och minskar då effekten

20

teriflunomid - mekanismer

selektivt immunosuppressivt LM: immunmodulerande med antiinflammatorisk effekt.
- Reversibel och selektiv hämning av mitokondriella enzymet DHODH som krävs för syntes av pyrimidin. Konsekvensen är att proliferation av celler som är beroende av pyrimidin hämmas. Den exakta terapuetiska mekanismen vid MS är oklar, men antalet lymfocyter minskar

21

dimetylfumurat

oklar mekanism, troligen ges effekt via aktivering av Nrf2 (nukleärfaktor-liknande transpriktionella kanalen). Effekterna är antiinflammatoriska och immunmodulerande.

Den minskar immuncell aktiveringen och således mängden cytokiner som svar på inflammatoriskt stimuli

- diarré, illamånde, buksmärta → vanliga biverkningar
aktiva metaboliter
- elimination via utandningen (60%). Renal, fekal eliminering står för resterande

22

glatirameracetat

effekt på det medfödda IF som modulerar fkn i det adaptiva IF. Inducerar utsöndring av antiinflammatoriska och regulatoriska cytokiner. Oklart om denna mekanism gäller i MS då patofys. är delvis känd

23

alemtuzumab

monoklonal AK mot GP Cd52 på cellytan som förekommer i hög nivå på T och B-celler (även NK, monocyter, MO). Det uppstår då ADCC med komplement förmedlad lysering av ff.a B/T-celler. Dessa celler minskar i antal vilket kan minska risken för skov, vilket kan fördröja sjukdomsförloppet.

24

fingolimod

binder till sfingosin 1-fosfat-R på lymfocyter och passerar BBB för att binda till samma receptor på neurala celler i CNS. Effekten på R är i form av anatagonister, därmed kan inte lymfocyter lämna lymfkörtlar och man får en omfördelning snarare än minskning av lymfocyter
låga lymfocytantal är effekten