schizofreni Flashcards Preview

K5 - NSPR > schizofreni > Flashcards

Flashcards in schizofreni Deck (23)
Loading flashcards...
1

psykos

svårt att skilja mellan fantasi och verklighet, förändrad verklighetsuppfattning
- mental kapacitet, känslosvar, kommunikation påverkas

Psykisk störning + vanföreställningar

2

hur delar man inte primära vanföreställningar

förståeliga
- paranoiska

oförståeliga
- schizofrena

3

sekundära vanföreställningar

går att härleda från andra symtom, t.ex. ändrad grundstämning, tankepåverkan
- paranoida

4

definition schizofreni

"split from reality"

5

epidemiologi

M>K
Mid20s, late20s för kvinnor - 70% drabbas innan 30 år
kvinnor har en andra riskperiod vid 40 år pga förlossningskomplikationer

6

riskfaktorer

man
ärlighet - 50%
förlossningskomplikation med hjärnskada
stress, trauma
motgång, svårighet i barndomen

7

indelning av symtom

positiva
negativa
kognitiva
(affektiva)

8

positiva symtom

vanföreställningar
hallucinationer (obs för imperativa hallucination)
tankestörningar

allt eller inget tänket, ingen motsvarighet i normal fysiologi

9

negativa symtom

nedgång av vilja, motivation
nedgång av affekt, emotion
självförsjunken
känslomässig störning
minskat med innehåll och ögonkontakt i samtal
inadekvat känslosvar

10

vad ska man observera i samtal (negativa symtom)

reducerat tal:
- fåording
- neologism
- saknar nonverbal respons

dålig hygien

saknar emotionell kontakt (ögonkontakt)

11

vad kan man identifiera för neg. symtom i frågeställningar

minskat emotionellt svar. Kan inte minnas händelser av emotionell betydelse

reducerat intresse av intressen, inga stimulerande intressen, inga mål

ingen social drive: inga vänner, relationer

12

3 faser av sjukdomen

prodromal fas
- drar sig undan
- 5 år ish
- enbart negativa eller icke-specifika symtom (depression, ångest, koncentrationssvårigheter, oro hos 20%)

aktiv fas - de första positiva symtomen. Efter cirka 1 år har man ett maximalt svar på positiva symtom

residual fas - man kan vara frisk ett tag, fast med bestående kognitiva symtom

13

tankestörning

neologism
ingen röd tråd, splittrat av associationssötrningar
tankestopp
ordsallad
långsamt tal

14

kognitiva symtom

finns hos 70% med diagnos
- svårigheter att minnas, lära sig, förstå
- uppmärksamhetsstörningar, minnesstörningar, problemlösning dåligt

15

perception

svårt att förstå egen perception och beskriva sina tankar, tror därmed att tankar kommer från andra etc.
vmPFC är viktig för intern perception --> minskad aktivitet vid schizo

16

områden involverade i vanföreställningar

minskad aktivitet
dlPFC

ökad aktivitet
striatum

17

diagnoskriterier

minst 2 av dessa symtom under minst 1 månad
- vanföreställningar
- hallucinationer
- desorganiserat tal
- desorganiserat eller katatont beteende
- negativa symtom

+ social, yrkesmässig dysfunktion under minst 6 månader
+ uteslut andra orsaker

18

etiologi

imbalabs i dopaminerga projektioner

1. överaktivitet i de subkortikala DA-funktionerna (mesolimbiskt) ger psykotiska symtom (positiva symtom)
- hallucinationer
- vanföreställningar

2. underskott av DA (mesokortikalt) i PFC ger kognitiva störningar och negativa symtom
- koncentration
- arbetsminne
- planering
- abstraktion

19

salience

något av värde av dig, som står ut och som styr beteende

20

mesokortikala projektioner av vikt

VTA --> PFC

dlPFC: kognition, exektuiva funktioner
vmPFC: reglera emotion, affektion
OFC: aggressiva symtom, amygdala

neg symtom: mesokortikalt/PFC, NAC

pos symtom: mesolimbiskt

21

glutamatsynaps-teorin

abnormitet i neuroutvecklingen av glu-synapser i GABA-interneuron i PFC. Något går fel i den genetiska programmering av dessa interneuron.

- hypofunktion i NMDA-R på dendriter, ger defekta synapser

Resultat:
hyperfunktion PFC, hyperaktivtet mesolimbiska systemet

22

utredning

anamnes
status + neurologisk status
labb (blodstatus, narkotika, ev. hepatiter)
EKG
EEG
CT/MR

23

diffdiagnoser

schizoaffektivt syndrom (går med depression och manier också)

schizofreniformt syndrom - fknnedsättning mindre än 6 månader

vanföreställningssyndrom - minst 1 vanföreställning under en månad

droger!!!!!!