psykisk status Flashcards Preview

K5 - NSPR > psykisk status > Flashcards

Flashcards in psykisk status Deck (16)
Loading flashcards...
1

vakenhet

sänkt, somnolent, sederad, fluktuerande

2

klarhet

klar, rådvill, drömmande, grumlat medvetande

3

orienterad

tid, rum, situation, person

4

yttre

välordnat
avvikande: klädsel, hygien, annat påfallande

5

koncentrationsförmåga

följer röd tråd i samtal, uppmärksam

6

intellekt

logisk och språklig förståelse av frågor, förmåga att uttrycka sig. Person uttrycker sig taktfull med respekt till begränsad information

7

motorik

tonus - spänd, slapp

motorisk aktivitet - tremor, plockig, rastlös, mimik, forcerad, taltempo, svarslatens

8

formell kontakt

svarar adekvat och korrekt på frågor

hanterar samtalssituationen; artig, sitter still på stolen, tar i hand etc

9

emotionell kontakt

ögonkontakt
känsloutbyte
känslouttryck stämmer överens med samtalets innehåll?
- litar du på det patienten säger?

10

stämningsläge

neutral, sänkt, förhöjd grundstämning
affekter - uppvisade känslor (t.ex. gråta) - är de adekvata?
affektspel - gråta, skratta, aggressiv
avledbar??

11

tankeverksamhet

tankeförlopp
a. kan observeras genom talet: desorganiserat tal, uppluckrat (byter spår utan koppling), associationer, tankestopp, perseveration (återkommer till samma ämne)..

b. patientens egna förklaring: tanketrängsel, tankeutbredning

tankeinnehåll
- kan vara färgat av tvång eller depression (affekt)
- vanföreställningar? (bisarra, inte bisarra, stämningskongurenta eller ej, paranoid)

12

perception

hallucination - perception utan yttre stimuli
illusion - feltolkad stimuli

13

sucidialitet

livsleda, dödsönskan, suicidtankar, suicidplaner

14

vad ska minimalt ingå i status??

orientering
formell, emotionell kontakt
stämningsläge/grundstämning
affekt/känslor/ångest
tankeförlopp och innehåll
finns psykiska symtom?? (uppenbara eller synliga?)
sucicidrisk, sjukdomsinsikt, behandlingsmotivation

+ andra uppenbara fynd

15

vad ingår i suicidtrappan

framtidsplaner
nedstämdhet, hopplöshet
dödstankar
dödsönskan
självmordstankar
planer
förberedelser
avsikt

16

vad ingår i en strukturerad suicidbedömning

psykiatrisk klinisk bedömning
aktuell suicidalitet
tidigare suicidalitet
riskfaktorer, risksituationer
skyddsfaktorer
information från anhöriga
sammanvägd bedömning
åtgärd + handläggning