neutrotransmittorsystemet Flashcards Preview

K5 - NSPR > neutrotransmittorsystemet > Flashcards

Flashcards in neutrotransmittorsystemet Deck (19)
Loading flashcards...
1

volymtransmission

diffusion av NT som når andra synapser i närheten och modulerar dessa. Kan även bidra med plasticitet och långvariga effekter.
- Mer effektivt för homeostas och motivation, snarare en specifik motorik...

2

glutamat effekt och receptorer

excitatorisk. Plasticitet.

jonkanaler:
AMPA: Na (Ca). Största delen av det excitatoriska svaret
NMDA: Na och CALCIUM. LTP
kainat

+ metabotrofa kanaler (GPCR): mGLUR1-8 --> mer långsiktig effekt

3

glutamat kliniskt

används generellt i sjukdom med överdriven excitatorisk aktivitet
- epilepsi
- stroke: excitotoxcitet i samband med nervcellsdöd
- anestesi
- depression (ketamin är en NMDA-antagonist delvis)

4

exempel på LM/droger som är NMDA-antagonister

dissosiativa tillstånd

- fencyklidin (PCP, angeldust)
- ketamin

5

GABA funktion och receptorer

inhibitoriskt
interneuron

GABA-A=jonotrof
GABA-B=metabotrof (GPCR)

6

farmakologiskt GABA

bensodiazepiner: GABA-A, potentierar effekt i närvaro av GABA

GABA-agonister vid spacticitet: bortfall av övre motorneuron kan ge autoreaktva lägre motorneuron

anestesi, sömn

antiepileptika

7

droger kopplat till GABA

alkohol: potentierar flera receptorer för GABA
benso
GHB: GABA B
barbiturater: GABA A

8

4 banor i hjärnan

1. nigrostriatala
substantia nigra - striatum
motorik bl.a. (indirekt, direkt väg)

2 mesolimbiska banor
VTA - NAC + andra limbiska strukturer

3. mesokortikala banor
VTA - cortex
kognition, drivkraft, emotion

4. tuberoinfundibulära banor
hypotalamus - hypofys
prolaktinfrisättning (D2-R)

9

dopaminreceptorer

D1-R: direkta vägen (stimulerande=Gs)

D1 - stiatum, neocortex
D5 - hippocampus, hypotalamus

D2-R: indirekta vägen (inhiberande=Gi)
(D2-4 ingår i den indirekta vägen)

10

dopamin i kliniken

parkinson sjukdom: neuron i substantia nigra dör
- L-DOPA

ADHD
- metylfenidat (troligen hindrat återupptag av NE och dopamin, stärker de mesokortikala banorna)

psykos
- D2R-antagonister

11

missbruk och dopamin

direkt centralstimulerande
- kokain: DAT bindande
- amfetamin: VMAT bindande

indirekt: nästan alla beroendeframkallande droger, de höjer dopamin i NAC

12

noradrenalin

single source divergent, t.ex. locus coeruleus

alfa1=Gq alfa2=Gi beta1-2=Gs
- vakenhet, uppmärksamhet, stress, upphetsning

13

noradrenalin kliniskt

ADHD

depression: SNRI är NET och SERT hämmare

antipsykotika

missbruk: centralstimulerande medel frisätter oftast NA. Kan vara det som dödar vid överdos

14

serotonin

single source divergent från bl.a. raphe nucleus som finns på flera nivåer (magnus, medianus, dorsalis)

- stämningsläge
- födointag
- social funktion

många receptorer, alla är GPCR utom 5-HT3 - illamående

andra exempel: 5-HT1A: negativt reglerande autoreceptor

15

klinik serotonin

depression
- SSRI
- SNRI
- tricykliska (SERT)
- MAO-hämmare

ångest

antiemetika (5-Ht3)

16

missbruk serotonin

MDMA, ecstasy - omvänd SERT funktion och ger indirekt dopamin-frisättning

LSD, meskalin
psilocybin
- hallucinogena droger som troligen intragerar med 5-HT2-R

17

nämn 3 system med kolinerga celler

1. basala framhjärnan (basala nucleus of Meynert): uppmärksamhet
2. tegmentum: belöning, sömn-vakenhet
3. striatala interneuron med funktion i BG

18

kliniskt Ach

botox
alzheimers: Ach-esteras hämmare
parkinson: antikolinergika som tillägg

missbruk
- nikotin
rökstopp --> Vareniklin är selektiv för a4b2-R och fungerar som en partiell agonist. Kan aktivera det mesolimbiska dopaminsystemet

19

ACH receptorer

nikotinerga
- jonkanal
a4b2 vanligast i hjärnan

muskarina
- M1-M5
- GPCR