mer om ischemi... Flashcards Preview

K5 - NSPR > mer om ischemi... > Flashcards

Flashcards in mer om ischemi... Deck (30)
Loading flashcards...
1

vilka viktiga gränsvärden för CSF finns

40-60 ml/100g/min är normalt, reduktion med 50% ger symtom

20-30: neurologiska bortfallsymtom. Under 20 kritisk gräns

10-20: atpbrist, potentialer försvinner och cytotoxiska ödem uppstår

< 10: totalt metabol kollaps

2

vad är penumbran

ischemisk core = < 10 ml flöde och kommer dö
P1=område runt omkring, flöde <18 ml, riskerar att dö, vill rädda
P2= inte penumbran men hypoperfusion utan akut risk

3

vilka skademekanismer finns det vid ischemi

excitatoriska - glu, Ca
syreradikaler - mer aggressiva, ff.a viktiga vid reperfusion
apoptos
inflammation

4

vilka skyddsfaktorer finns det för ischemi

antiexcitotoxicitet: GABA, adensonin, K-ATP aktivering

antiinflammatoriska cytokiner, antiapoptos - Bcl-10, Il-10

antioxidanter
- katalas, SOD, östrogen, Vitamin E

tillväxtfaktorer -> bidrar till reparation och regeneration

HSP - förhindrar denaturering och bibehåller effekt av denaturerade proteiner

+ kollateraler, reperfusion

5

vad är risken med aktilysbehandling?

slår på koagulationsförmågan
- sekundär blödning
- hemorragisk infarkt

6

vilka kompensatoriska mekanismer finns det

monro kellie doktrinen
- venöst blod och CSV kan minska för att minska volym

7

hur mäta ICP

ventrikeldrän
intraparenkymalt

8

vasogent ödem

skada på BBB som bl.a. kan visas med DT kontrast - ödem extracellulärt i interstitiet
- abcess
- trauma
- sekundära blödningar

9

cytotoxiskt ödem

intracellulära ödem som ses vid ischemi

10

spontana blödningar

intraparenkymala

SAB

11

intraparenkymal blöding - orasker

hypertension 50% --> acc. ateroskleros och hyalin ateroskleros som ger svaga kärl

DM

cerebral amyloid angiopati --> Abetaplack i små/med kärl

vaskulit

aneurysm

12

SAB riskfaktorer

aneurysm
- bindvävssjukdom
- hypertoni, rökning

trauma

stymom är knallhövvevärk. Blod kan hittas i likvor.
NACKSTYVHET

13

vilka type av primära skallskador finns det

skalp-laceration
kortikala lacerationer, kontusionskador (acc, deacc)
DAI (rotationsacc)

14

sekundära skador på skallen

ischemi
hjärnsvullnad
ICP stiger

15

vad kännetecknar en epidural blödning

a. meningea media
skallfraktur
akut
risk för herniering

16

vilka typer av hernieringar finns?

subfalcin: cingulate/frontallob kläms vid falx

transtentoriell: uncus --> tentorium cerebelli

tonsillär: lillhjärnan, hjärnstam: foramen magnum

17

transtentoriell herniering

mydriasis ipsilateralt (CN III)
motoriskt bortfall kontralateralt (kortikospinala banan)

18

åtgärd vid blödning intracerebralt

intubera och hyperventilera: vasokonstriktion
manitol - osmotisk diures för att minska volym/ICP, ödem
barbiturater/lugnande

19

känneteckning av subdural blödning

mindre trauma krävs, diffusa symtom växer fram inom 48 timmar
- venöst blod, bryggvener går av
barn, atrofi känsliga

20

synfält horisontellt (rullgardin) försvinner

amaurosis fugax
- ischemi av retina

21

synfält vertikalt försvinner

homonym hemianopsi

22

vilka LM ges till alla som genomgått ischemisk stroke=sekundär prevention

ASA: trombocythämmare
(om kardiell embolikälla ges antikoagulantia warfarin/NOAKS)
antihypertensiva LM
statiner

23

deviation conjugée

blödningen capsula interna dx, varpå man får en slapp pares kontarlateralt med blickdeviation mot skadan

- Blickdeviationen orskas av skada på sackadbanornarna som är ansvariga för ögats snabba blick rörelse och som löper från frontallob via capsula interna till talamus

24

viktigaste tecken på stigande ICP

motorisk oro
sjunkande medvetande

25

beskriv cushingreflexen vid hjärnstamsherniering

puls sjunker, BT stiger, andning oregelbunden
ICP>MAP

ischemi pga kärl trycks ihop - vasomotorrespons medulla -sympaticus ökar BT via VC och HR

baroreceptorer känner av BT och PNS sänker HR

BT och ICP trycker mot hjärnstam - andning påverkas

lättar man på ICP -> neutralisering av parametrar

26

riskfaktorer

man
ålder
hereditet
tidigare attacker
CVS och CVD har mycket samma risker
flimmer x 5
DM - lipider, glukos

27

vilka exempel på BT-sänkande LM finns

ace-hämmare
b-block
tiazider/diuretika
Ca-hämmare (amlodipin)
angiotensin II hämmare
aldosteron-R antagonister

28

vad är NIH stroke skala

ett riktigt neurologiskt statys

29

varför blir blod ljuset på DT?
varför blir ödem mörkt?

innehåller järn = hög attenuering
bromsar röntgenstrålning

cytotoxiska ödem, låg attenuering pga mycket vatteninnehåll

30

vad är KI för actilys

antikoagulantia behandling
NyOP