motivation Flashcards Preview

K5 - NSPR > motivation > Flashcards

Flashcards in motivation Deck (13)
Loading flashcards...
1

drive reduction modell

hur man ger energi till ett beteende.
Extern stimuli kan frisätta energi i form av beteende som har byggts upp.

T:ex aggression kan trigga attack. Mängden adrenalin ökar, en liten stumuli krävs för utlösande av attacken

2

hur delar man in motivation

appetetiv och konsumatorisk fas

3

appetitiv fas

incentive motivation (WANTING)
- arbete utan belöning, man vet att belöning kommer senare och är alltså villig att lägga ner arbete. Konsumerad belöning stillar det appetitiva beteendet. Ger målinriktad beteende med flexibilitet. Erfarenhet och inlärning spelar roll

4

konsumatorisk fas

hedonisk impact - njutning (liking)

5

alliesthesia

värdet på en hedonisk belöning moduleras av fysiologiska tillstånd. Dvs fysiologiska drives och motivation interagerar. Värdet på en belöning beror på hur mycket man gillar den, och den hedoniska impacten moduleras av fysiologiska tillstånd

6

betingad motivation

cues associeras med belöning och fokus ändras så att cue är mer attraktiv, cue kan nu ge starkt motiverat beteende --> incentive saliance=cue triggar wanting

7

banor i hjärnan kopplat till motivation

VTA - NAC - PFC

8

ventrala motivationsloopen (limbiska loopen)

amygdala, hippocampus, OFC, ACC, temporal cortex

ventrala striatum

ventrala pallidum

mediodorsala nucleus

cortex

( påverkas av VTA )

9

dorsal motorisk loop

PMC, premotor, SMA, somatosensoriska cortex

putamen

laterala globus pallidus (internal)

VL, VA talamus

cortex

(påverkas av substantia nigra)

10

common currency of motivation

aktivitet i ventrala striatum är proportionellt med den magnitud av belöning man förväntar sig. Om man förväntar sig att förlora så hämmas istället magnituden av aktivitet. Beteende och motivation beror på förväntad belöning. NAc, striatum och mPFC deltar i detta

11

reward prediction error

DA-neuronal aktivitet är viktigt för inlärning, och krävs för motiverat beteende. Det är inte essentiellt för att behålla motivation.
Reward prediction error = oväntad belöning ger mest belöning

1. belöning bättre än väntat: fyrning i VTA
2. samma: inget
3. mindre än förväntat: hämmad fyrning

--> detta är en inlärningssignal för att fortsätta (reinforcement learning), ändra beteende, eller fortsätta på samma bana. Belöning i nutid ger mer belöning. Dvs tidaspekt finns.

12

hur sker inlärning i belöning..

För att DA ska frisättas från VTA krävs en incentive salience signal. Glutamat från andra områden i hjärnan (mPFC, insula, amygdala etc) ger input som bidrar med kontext. Enbart när dessa glutamaterga och DA-signaler sammanfaller kan synapsen stärkas och inlärning ske (LTP, LTD)

--> detta ger inlärning om belöning i striatum.

13

hur påverkar droger hjärnan

synaptiskt plasticitet i Da-neuron i VTA och NAC som påverkar den mesolimbiska funktionen