från föreläsning - psykossjukdom Flashcards Preview

K5 - NSPR > från föreläsning - psykossjukdom > Flashcards

Flashcards in från föreläsning - psykossjukdom Deck (14)
Loading flashcards...
1

orsaker till psykos

sömnbrist
schizo, shizoaffektiv sjukdom
droginducerat
depression
BP
dissosiativ sjukdom
PTSD, OCD

2

symtom i prodromal fas

negativa symtom
rastlös
depression
orolig, koncentrationssvårigheter
energibrist
social isolering

3

prognostiska faktorer + och -

+
- kvinna (östrogen skyddar)
- social support
- aktivt förehållningssätt till sin sjukdom

-
- dålig adaptation innan onset, socialt nätverk dåligt
- kognitiv brist
- passivt förhållningssätt

4

double hit teorin

genetisk sårbarhet med miljöfaktorer som 2nd hit
- förstagradssläktingar: 5-15% risk
- monozygota tvillingar 30-50% risk

5

polygenetiska orsaker

COMT
D2-R
MHC
GABA
spänningskänsliga jonkanaler

6

exempel på miljöfaktorer som 2nd hit

ELA - motgångar
stress, trauma
droger
migration
urban living - 2 ggr ökad risk --> grönområde bra
ökad risk om född sen vinter/tidig vår - virustid, D-vit brist, nutrition, annat beteende

7

salience

allt som gör dig uppmärksam, lyfter ditt fokus

8

abberent silence hypotesen

DA fyrning till ventrala striatum - salience - du blir uppmärksam på något

abberent salience innebär att överaktivitet i detta system ger salince till naturlig stimuli. Om det inte finns något som kan förklara detta får man hallucinationer
- vanföreställningar ges när hjärnan försöker förklara hallisarna

9

hur kan hypofunktion av PFC indirekt ge + symtom?

JO: PFC är viktig för kognition och för belief evalidering
- man tror på sina hallusinationer

Detta skiljer sjuka och friska åt

10

vilka fynd har man gjort som visar att det är svårt med perceptionen vid schizo?

ACC: aktiveras när man tänker på sig själv normalt
- lite skillnad när man tänker på self och andra vid S

vmPFC - svårt att veta vart stimuli kommer från (internt/utifrån)

--> ÖKAD SJÄLVCENTRERAT FOKUS
EGENupplevd perception uppfattas komma från andra

11

ex första generationens antipsykotika

haloperidol

12

andra generationens antipsykotika=atypiska

risoperidol
olanzapin

D2-ant.
5-HT2 ant

13

biverkningar LM

EPS - parkinsonism
akut dystoni - muskelkramp
akatisi
tardiv dyskinesi
malignt neuroleptiskt syndrom (feber, muskelstel, RLS, medvetslös med hög dödlighet)

hyperPRL

viktuppgång

14

3e generationens antipsykotika

partill agonist D2, 5ht1a
antagonist 5ht2a