tumörer Flashcards Preview

K5 - NSPR > tumörer > Flashcards

Flashcards in tumörer Deck (22)
Loading flashcards...
1

vilka tumörer ingår i tumörgruppen GLIOM

astrocytära tumörer
oligodendrogliom
ependymala tumörer
blandtumörer

2

astrocytära tumörer

pilocytära
diffusa astrocytom
anaplastiska astrocytom
glioblastom

3

oligodendrogliom

oligodendrogliom II
anaplastiska oligodendrogliom III

4

ependymala tumörer

ependymom II
anaplastiskt ependymom III

5

blandtumörer

oligoastrocytom II
anaplastiska oligoastrocytom III

6

embryonala tumörer -blastom
- små blå rundcellstumörer

retinoblastom IV
medulloblastom IV (primitiva neuroektodermala tumlrer)

medulloepiteliom
neuroblastom
ependymblastom
- histo, immunhistokemi, ultrastrukturella metoder

7

vad skiljer de novo glioblastom från differentiering av glioblastom

De kommer från samma glia-precursor

primära gliomblastom: PTEN, EGF-R
sekundära: p-53, IDH-1
oligodendrogliom: IDH-1, 1p19q-deletion

8

lågmaligna gliom vs högmaligna

lågmaligna: god prognos, epilepsi som debut, kirurgi

högmaligna: epilepsi, fokalsymtom, ICP, expansiv/infiltrativ, mikrometatsaer på andra platser i hjärnan, dålig prognos
- OP, strålning, cytostatika

9

vart ifrån kommer vanligen metastaser

lunga --> röntga
mammarcancer
melanom
njure

10

barntumörer

tänk bakre skallgropen
- 40% lågmaligna gliom: pilocytära astrocytom
- ependymom
- medulloblastom

11

tumörer i CNS - typer

neuroepiteliala
- gliom
- chorioidplexa
- neuroblastom
- pineala
- embryonala

lymfom, metastaser

extra-axiala:
- meningiom
- schwanom

12

hur stor andel avvilka tumörer är vanliga

meningiom 34%
gliom: 32%, 80% av alla maligna (glioblastom, astrocytom)
hypofystumörer: 13%

13

vilka tumörer är vanligast i olika åldrar

0-4: medulloblastom, pilocytära astrocytom
5-9: pilocytära astrocytom, maligna gliom
10-15: pilocytära astrocytom
15-35: hypofys, pilocytära astrocytom, meningeom
35-45: meningeom, hypofys
--> meningeom, glioblastom sedan

14

behandling maligna gliom

OP
strålning och cytostatika (temozolomid)

15

temozolomid
- vid vilken mutation fungerar LM

alkylerande

Mutation i MGMT: enzym i DNA repair, metylering av promotor hämmar transkription. LM orsakar DNA skada som inte kan lagas

- avgör vilken behandling man får vid glioblastom, utan mutation enbart RT

16

vad avgör tumör tumörgrad

typ
grad
- atypi
- antal mitoser - ki67
- nekros
- mikrovaskulärproliferation

17

prognos glioblastom

md överlevnad 6 månader (12-15 om fullgod behandling)
- OP
- strålning
- temozolomid

ålder viktigaste prognostiska faktorn

18

IDH-1

ses hos 70-80% av alla låggradiga gliom
- normalt bildar IDH NADPH, men mutation bildar onkometaboliter 2-hydroxyglutarat
- onkogena processer

19

vad definierar oligodendrogliom

1p19q deletion
IDH-mut
- god prognos

Detta kan skilja diffusa gliom från diff. astrocytom med annan prognos och genotyp
därmed ska 1p19q kontrolleras i alla grad II-III gliom

20

IDH-muterad

bättre prognos för diff. astrocytom
detta är majoriteten av alla

21

prognos för astrocytom gr II

drabbar md ungavuxna, diffust invasiva
- döda inom 10 år, beror lite på histologisk fenotyp.
- sämre prognos äldre, större risk för progression mot malignitet

22

histo medulloblastom

små celler
sparsam cytoplasma
omogna hyperkromatiska ovala runda kärnor
rosetter
apoptos
mitoser
bleka öar: desmoplastiskt
nodulära, neuronal differentiering