emotionsföreläsning Flashcards Preview

K5 - NSPR > emotionsföreläsning > Flashcards

Flashcards in emotionsföreläsning Deck (14)
Loading flashcards...
1

emotion

en kortvarig repsons på stimuli
- beteende
- kognition
- fysiologiska förändringar

2

James Lange mode

olika kroppsliga förändringar kodar för en känsla.
Sensorisk feedback på kroppslig respons (somatisk och visceral), varpå man uppmärksammar känslan.

"hjärtat slår så jag måste vara rädd"

3

Cannon bard teorin

stimuli
emotion
respons (emotionellt uttryck)

4

vilken struktur av hjärnan är viktig för emotionell respons

posteriora hypotalamus.

Tar man bort cortex försvinner top down reglering, det ger okontrollerad emotion

5

fysiologiska tillstånd med ohämmad fyrning från posteriora hypotamaluys

elektroder
CO förgiftning
insulin hypoglykemi

6

Schachter singer modellen

kroppsliga svar och kontext spelar roll. Input kommer ge ett fysiologiskt svar. Hjärnans kognition vill hitta orsak till respons, och först då kan respons benämnas med känsla

7

EMG: elektromyografi

mäter respons i ansiktsmuskler efter stimuli. Även respons som man inte kan se eller osm mn inte är medveten om kan mätas

8

hudkonduktans respons

här mäter man arousal-inducerad förändring via svettningar, då det underlättar konduktans mellan två elektroder på huden. Ingen differentiering mellan pos/neg. arousal

9

3 nivåer av emotion

1. hjärnstam
- PBN
- NTS
- PAG

2. subkortikala områden
- amygdala
- NAC, ventrala striatum, pallidum

3. Cortex
- insula
- mPFC

10

PBN

reflexbeteenden. Styr bl.a. syrenivåer i blodet och motiverat beteende för att söka syre (vaknar om man blir hypoxisk)

11

NTS

reflexmässig hostning, kräkning

12

PAG

dämpar smärtinput
dorsala PAG - rädsla, freezing
VL PAG - relaxation

13

amygdala

skada ger:
- minskad rädsla, agression och generellt minskad emtoionell reaktivitet
- mer utforskande beteende
- hyperfagi
- hypersexualitet

14

insula

reciprokal anatomisk förbindelse med amygdala.
-posteriora delen - interoception
- mediala delen - PFC - placera kroppslig stimuli till kontext
- anteriora delen - högre medvetande, subjektiv känsla, perception