huntington Flashcards Preview

K5 - NSPR > huntington > Flashcards

Flashcards in huntington Deck (9)
Loading flashcards...
1

symtom

chorea: hyperkinesi, dysartrti, ofrivilliga rörelser initialt i fingrar/tår/tunga. Senare slingrande rörelse i överkropp

rigiditet

bradykinesi

dystoni
kognitiv nedsättning - demens
depression, ökad suicidrisk

2

kortfattad patogenes

mutation
CAG-expansion
elongerad polyglutaminsvans på HTT
mHTT aggregerar i striatum:

neurodegeneration stratium och striatala interneuron (ff.a. GABA-erga neuron neuronen mot GPexterna

indirekta väg försvinner, mindre excitation av Gpi
minskad hämning thalamus
ökad kortikal aktivering
choreas

3

epidemiologi

medelålder 30-40 år, juvenil form < 20 år (7%)

4

vad menas med anticipation

HD är autosomalt domiant med fullständig penetrans, under spermatogenesen när mycket delning sker kan CAG expansionen förlängas varpå avkommor insjuknar tidigare

5

vad är HD en prototyp för?

polyglutamin trinukleotid repeat expansion - sjukdomar

6

vad ingår i utredning?

anamnes kring ärftlighet
klinisk bedömning

genetisk analys → räkna repetitioner med huntington disease test (görs om diagnos misstänks)

PET: minskat glukosupptag hjärna
MRT: atrofi striatum
EEG: låga amplituder
cerebrospinalvätska-prov: neuronskademarkörer är höga (tau, neurofilament etc = ej specifika fynd dock)

7

terapi

neuroleptika (DA-antagonister) mot koreatiska hyperkinesier

L-dopa vid stelhet

SSRI för depression

familjär kartläggning

8

patogenes i mer detalj

den elongerade polyglutamin-svansen på huntingtin kommer klyvas till toxiska fragment via UPS. Polyglutamindelen kan korslänkas till aggregat som motstår degradering och påverkas cellens normala funktion --> apoptos i striatum

De mindre aggregaten är mest toxiska, de kan påverka:
- TF
- hämma proteinnedbrytning via olika vägar
- störa mitokondriefunktion
- förändra BDNF-signalering.
Kombinationen är det som orsakar sjukdom troligen

9

hur många repeats krävs för sjukdom?

6-34 CAG är normalt
< 36 = inga sumtom
36-40 ofullständig penetrans
> 40 fullständig penetrans