beroendesubstanser - droger Flashcards Preview

K5 - NSPR > beroendesubstanser - droger > Flashcards

Flashcards in beroendesubstanser - droger Deck (25)
Loading flashcards...
1

beskriv effekten av opioider

agonist my-R (GPCR, Gi)
- hämmar aktivitet av GABA-erga neuron i VTA, varpå VTA kan stimulera NAC kraftigare och ge mer DA=belöning

2

behandling av opioidbruk

naloxone: antagonist till my-R ges långverkande

3

exempel på opioider

morfin
heroin
opium

4

symtom låg, högdos, abstinens

lågdos
- stillsam eufori
- smärtlindring (PAG)
- ångestlindring
- sederande (retikulära formationen)
mental avtrubbning

överdos
- små pupiller
-andingsdepression (respons för Co2 i andningcentran minskar)
- medvetandesänkning
- bradykardi (vagus ökar)
- hypotension
- torra slemhinnor, förstoppning

abstinens
- influenza liknande
- dysfori
- kräkning, illamående
- vidgad pupill,
- sömnstörning

5

sedativa droger

alkohol
benso (GABA A)
GHB (GABA B)
barbiturater (GABA A)

6

hur verkar alkohol som drog

initialt stämningshöjande
senare sederande

1. potentierar GABA-synapser
- blockerar GABA B presynaptiskt
- stimulerar GABA A postsynaptiskt

2. hämmar glutamatfrisättning
- mGluR, VSCC presynaptiskt
- effekt på NMDA, mGluR postsynaptiskt (mindre svar på glutamat)

3. påverkan på opioidsynapser i mesolimbiska systemet
- direkt effekt på myR
- ökad frisättning av endogena opioider (endorfiner)

7

alkoholabstinens - hyperexcitabilitetssyndrom - varför farligt?

resensetisering av NMDA ger överexcitabilitet i glutaminerga neuron, samtidigt som brist på GABA föreligger pga adaptiva förändringar
- mer glutamat kan ge krampanfall, excitotoxcicitet

8

hur behandlar man alkoholabstinens vs alkoholberoende

akamprosat: mGluR antagonist
benso iv

alkoholberoende
- Antabus (disulfiram): irreversibel hämmare av ALDH som ger toxisk ansamling av acetaldehyd, med effekten att man mår mycket dåligt vid alkoholbruk, vilket ska stärka de negativa effekterna och därmed förhindra intag

- akamprosat: normaliserar GABA/glutamat obalansen i hjärnan vid abstinens

- naltrexone: my-opioid-antagonist, som tar bort en del av den belönande effekten som medieras via dessa receptorer normalt. Tanken är att belöningen och den betingade effekten hämmas, det finns alltså inte längre samma glädje i att dricka

9

centralstimulerande droger

kokain
amfetamin
nikotin
amfetaminderivat (metamfetamin, MDMA, metylfenidat)
(koffein)

10

cannabinoider

hash
marijuana

11

hallucinogener

LSD
psilocybin
meskalin

12

dissociativa droger

PCP (fencyklidin)
ketamin
GHB

13

sniffningsmedel

lim
butan
bensin
lustgas

14

nikotin

binder ach-R i belöningssystemet och påverkar DA via en direkt och indirekt väg

a4b2 postsynaptiskt på DA-neuron i VTA --- NAC

a7 på glutamerga neuron i PFC --> VTA -- NAC (även alerthet ges via denna receptor i PFC)

15

förklara cravings vid nikotin

receptorerna blir desensitiserade efter kronisk exponering för nikotin, de är funktionellt inaktiva

synapsen kompenserar genom att öka antalet receptorer

mer resensitisering av receptorer, ger craving då DA inte frisätts i NAC

16

behandling rökstopp

nikotinsubstitution: minskar cravings genom desensitisering av receptorer, ger inte reinforcing pga låg dos

vareniklin: partiell agonist till a4b7

bupropion (NDRI): NA, DA återupptagshämmare, mer DA i synapen minskar craving

17

kokain

DA agonist (400)
blockad DAT, mer DA i synaps
SET, NET blockad

18

amfetamin

DA agonist (1000)
DAT-blockad, inverterad DAT och VMAT funktion
- både potenierad och aktiv DA frisättning

19

metamfetamin

metylgrupp - mer fettlöslig - snabbare upptag hjärnan -- intensiv eufori

20

MDMA

DAT blockad
(delvis hallucinogen pga serotonin-lik)

21

cannabis

psykoaktivasubstansen är delta-9-tetrahydrocannbionol (THC)

marijuana:
CB1: agonist --> mer DA
TCH-R: finns mycket i hippocampus, minnesdefekter

22

hallucinogener

agonister till 5-HT2A-R
- LSD
- psilocybin
- DMT

MDMA hämmar även SERT och ger serotoninfrisättning (omvänd SERT funktion)

meskalin: liknar DA och NA

23

dissociativa droger

PCP och ketamin
- NMDA antagonister

24

överdos, varför varligt? (centralstimulerande)

frisätter oftast även NA, vilket kan göra att hjärtat ballar ur -- död

25

koffein

adenosinsystemet