affektiva sjukdomar Flashcards Preview

K5 - NSPR > affektiva sjukdomar > Flashcards

Flashcards in affektiva sjukdomar Deck (36)
Loading flashcards...
1

affektiva sjukdomar - grupper

(eutymi)
PDD/dystymi
cyklotymi
bipolär affektiv sjukdom typ 1 och 2
cykloidpsykos

2

semistrukturerade intervjuer

SCID10
MINI

3

skalor för skattning, djup

MADRS
MDQ, YMRS (bipolär sjukdom)

4

diagnoskriterier depression

tid minst 2 veckor, minst 5 symtom

A (1/2 minst)
1. nedstämd större delen av dagen, dagligen
2. minskat intresse/glädje

B: (5 symtom totalt ska man ha, räkna själv :P)
1. viktändring, aptit
2. sömnstörning
3. psykomotorisk agitation/hämning
4. svaghetskänsla, energibrist
5. värdelöshetskänsla, skuldkänsla
6. tanke, koncentrations störd, obeslutsam
7. suicidtankar (trappan)

5

melankoli kriteier - depression +

A: förmågan att känna lust och glädje är helt/delvis borta. Reagerar inte på positiv stimuli som förut

B: 3/6
1. nedstämd av distinkt kvalité (känns annorlunda)
2. ångest värst på morgon
3. tidigt uppvaknande
4. psykomotoriskt starkt påverkad
5. aptitlöshet, viktminskning
6. skuldkänslor

6

dystymi/PDD

minst 2 år av låggradig depressivitet, som periodvis kan nå kriterier för depression

7

MANI - kriterier

A.
1. ihållande abnormt förhöjd grundstämning eller irritation (minst 1 vecka, eller kortare om sjukhusvård krävs)

B: minst 3 eller 4 om grundstämning är "irritabel"
1. förhöjd självkänsla, grandiositet
2. minskat sömnbehov
3. pratsam
4. rusande tankar
5. lättdistraherad
6. ökad målinriktad beteende, psykomotorisk agitation
7. gör helst lustbetonad aktivitet

8

cyklotomi

låggradig bipolärt tillstånd med upprepade hypomaniska tillstånd och perioder av depressivitet som inte når kriterier
- 15-50% får senare bipolär diagnos

9

3 viktiga delsymtom att tänka på vid affektiv sjukdom

grundstämning
motorisk aktivitet
tankeinnehåll

10

rapid cykling

4 eller fler episoder av depression/mani per år
5-15% av alla med bipolär sjukdom har detta
Obs för kindlingeffekten

11

olika sätt att se på svårighetsgrad av depression

ICD-10: antal symtom
2 symtom - lindrig
4 symtom - medelsvår

funktionsnedsättningsgrad, där lindrig depression inte påverkar funktion

12

skattning enligt MADRS - riktlinjer med poäng

0-12 - ingen/mild
13-19 - lätt
20-34 - måttlig
>35 svår

vid poäng > 15 ska man börja fundera på åtgärder medicinskt

13

vad innebär respons på behandling?

respons: reduktion 50% på MADRS
delvis respons: reduktion 25-49%
no-respons: 0-24%

14

ärftlighet UPD

K/M 3:2

livstidsrisk: M22%, K30%

risk förälder PBD: 10-25%

risk förälder UPD: 15-30%

15

ärftlighet BPD

K/M 1:1

livstidsrisk: 2%

risk förälder PBD: 6%

risk förälder UPD: 1%

16

tvillingstuder ärftlighet BPD + UPD

Mz: 60-90%
dz: 15-30%

17

aktuella gener kopplat till ärftlighet

SERT allell kombinationer
ss - högst risk
ll - lägst

18

vad ska man tänka på vid behandling?

diagnostik
behandlingsval
tid
dos

19

varför behandla till remission

minska residualsymtom och risken för återfall, symtomfrihet innebär < 10 p på MADRS skalan

20

behandling UPD

antidepressiva

symtomatisk tillägsbehandling (sömn, ångest)

ev. tillägg/monoterapi av annat lm om utebliven effekt

psykoterapi (funkar bra på lindrig D)

ECT

21

behandling BPD

depression
1. stämningstabiliserande alltid - litium
2. andra hand: lamotrigin (mindre swotchrisk), 2a generationens antipsykotika
3. ECT

mani:
1. litium
2. antipsykotika
- benso
- ECT bra effekt

22

dysfunktion monoaminer - symtom

DA och NE - minskade positiva symtom
- minskad energi, glädje, alerthet
- depressiv

NE och 5-HT - mer negativa symtom
- skuldkänslor
- rädsla, ångest
- irritabel, ensamhet

23

terapirefraktär sjukdom?

ofullständig effekt på 2 behandlingsförsök med antidepressiva LM i adekvat dos och under tillräcklig tid 8-12 veckor

24

inflammation kopplat till affektiv sjukdom (utgångspunkt pri-inflammatoriska cytokiner o vad de gör)

1. modulering av neuronal aktivitet, kognitiv dysfunktion, allmän sjukdomskänsla

2. SERT, DAT uppregleras

3. minskad neurogenes (BDNF)

4. IDO-pathway ökar, 5-HT minskar, neurotoxicitet

5. HPA axeln med resistens mot GC: minskad immunsupression

25

BPD typ 1 vs

bipolär affektivt syndrom 2:
Depression och hypomani i episoder, hypomani är samma symtom som vid mani men med lägre intensitet och mindre effekt på funktionsgrad

typ 1: depression och manier i episoder. Mani kommer inte själv utan är en del av ett bipolärt affektivt syndrom

26

cykloida psykoser

affektiva snabba svängningar som vid bipolär affektiv syndrom med med mer psykotiska inslag. Diagnosen är inte helt självklar och används inte i hela världen.

Tros ha likheter med schizoaffektiva syndrom som tillhör “psykossjukdomar”

27

vilka teorier om affektiv sjukdom finns det?

neuronal aktivitet
monoaminhypotesen
endokrina system (stress-BDNF)
inflammation
neuroplasticitet

28

hur fungerar stress-BDNF-teorin

stress - hpa - kortisol - BDNF minskar - neuronal överlevnad, synaptogenes och antal minskar - monoaminbrist

- monoaminer stimulerar normalt till BDNF-syntes
- behandling ökar monoamin och BDNF börjar succesivt öka
- symtomreduktion

29

hur kan inflammation ge depression

stress inducerar bl.a. cytokiner

HPA-axel
idopathway med 5-ht depletion - neurotoxicitet vid minskar immunsvar

neurogenes minskar
SERT, DA uppregleras
sickness beteende

30

aktivitet i hjärnan - hur ändras den

vm och OFC minskad aktivietet
- ska normalt hämma amygdala som för övrigt har ökad aktivitet

dlPFC och dACC minskad aktivitet
- kognitiva funktioner normalt