anatomi hals Flashcards Preview

K5 - NSPR > anatomi hals > Flashcards

Flashcards in anatomi hals Deck (13)
Loading flashcards...
1

infrahyoidala muskler

m. thyrohyoideus
m. sternothyroideus
m. sternohyoideus
m. omohyoideus

2

suprahyoidala musklöer

m. geniohyoideus
m. mylohyoideus
digastricus
stylohyoideus

3

innervering infraH

ansa cervicalis (C1-C3) från plexus cervicalis
thyrohyoideus: C1 via hypoglossus

4

innervering diagastricus

V3 + fascialis

5

innervering geniohyoideus

hypoglossus (C1)

6

innervering stylohyoideus

fascialis

7

innervering mylohyoideus

V3

8

interna laryngala muskler

m. cricothyroideus

cricoarytenoideus posterior

cricoarytenoideus lateralis

arytenoideus transversus

thyroarytenoideus

9

sträcker stämband=gå upp i tonläge

cricothyroideus

10

abducerar stämband = öppnar luftväg

cricoarytenoideus posterior

11

adducerar stämband = fornation

cricoarytenoideus lateralis
arytenoideus transversus

12

relaxerar stämband genom att dra brosket bakåt = gå ner i tonläge

thyroarytenoideus

13

hur innerveras de interna larynxmusklerna

vagus

- känsel ovanför stämbanden: laryngeus superior
- nedanför stämbanden: laryngeus recurrens

Motorik
- laryngeus recurrens tar alla muskler förutom cricotyroideus som innerveras av laryngeus superior