analgesi, anastesi Flashcards Preview

K5 - NSPR > analgesi, anastesi > Flashcards

Flashcards in analgesi, anastesi Deck (18)
Loading flashcards...
1

opioider - vad är morfin

my-R-agonist från opiumvallmo

2

vanliga opioider i kliniken

Starka opioider:
hydromorfon
oxikodon
buprenorfin
fentanyl
ketobemidon
metadon

anestesiprepp mer...:
- sufentanil
- alfentanil
- remifentanil

3

vart finns my-R i CNS

ventral/dorsal horn

ACC, insula, PAG = Smärteffekt
NAC, VTA = belöningeffekt
hjärnstam =andningsdepression

4

verkningsmekanismer opioider

1. hämmar nociceptiv signalering i dorsalhorn, verkar på pre och postsynaptiskt neuron i lamina II (substantia gelatinosa).

2. PAG: stimulerar den nedåtgående hämningen av nociceptivt flöde

5

andra fynd kliniskt vid opioidbruk

mios (edinger westphals)
förstoppning hos 90%
kemoreceptorer i triggerzone (golv ventriculus quartus)=illamående

6

triad vid opioidöverdos

medvetslös
långsam andning
mios

7

varför har man kvar den smärtlindrande effekten av opioider om man ger my-R-antagonister mot förstoppning?

- passerar inte BBB pga modulerade LM (nya LM)
- biotillgänglighet: per os ger låg biotillgänglighet, dvs låg andel substans hamnar i blodet. Lokal effekt i tarmen ges ff.a istället

8

vad är egenskapen hos fentanyl

fettlösligt, därmed kan man ha det som plåster då det absorberas av hud

9

exempel på svaga opioider och hur de verkar

kodein
- prodrog, CYP2D6
- 10% av morfineffekten ges
- 7% polymorfism i CYP varpå långsam metabolism och utebliven effekt

tramadol
- låg affinitet till my-R, men aktiv metabolit har 300ggr så hög aff.
- delvis effekt via my-R, samt verkar på de modulerande descenderande systemen via monoamin-återupptagshämmare
- yrsel, illamående

10

hur kan antidepressiva verkar analgetisk

ff.a. SNRI och TCA verkar smärtlindrande vid neuropatisk smärta
- stärker de endogena descenderande smärtinhiberande systemen på RM

OBS att SSRI är verkningslöst då det är NA som man tror medierar effekten

11

vilka antidepressiva har bäst evidens för smärtlindring

TCA: Amitryptillin
SNRI: duloxetin

12

vad är mekanismen bakom effekten vid antikonvulsiva LM

smärta föder smärta, vi vill bryta signaleringen/sensitiseringen

- hämmar spänningsberoende Ca-kanaler

13

gabapentinoider - prepp:

1. gabapentin
2. pregabalin

--> hämmar alfa2 subenheten på Ca-kanalen så att denna slutar fungera
Risk för ackumulation vid njursvikt pga ingen metabolism i levern

14

vilka andra LM kan bryta wind upp mekanismen vid smärta

ketamin - NMDA-antagonist

15

lidokain

kan bl.a. ges som plåster vid bältros med perifer neuropatisk smärta

16

långverkande anestetika

bupivakain
ropivakain

17

hur påverkas lokalanestetika av surhetsgrad (infektion t.ex.

LM är en svag bas och har enbart effekt vid en ojoniserade formen, om pH sjunker kommer jämvikten förskjutas mer till den joniserade formen och LM får mindre effekt

18

ge exempel på NSAID

ibuprofen
ketoprofen
naproxen
diklofenak

--> tänk på omeprazol som profylax i vissa fall