parkinson Flashcards Preview

K5 - NSPR > parkinson > Flashcards

Flashcards in parkinson Deck (23)
Loading flashcards...
1

epidemiologi

1% av befolkningen > 60 år
md 55-60 år, juvenil form finns
5-10% av fallen är familjära, resten sporadiska

2

klassisk triad av symtom vid PD

vilotremor
bradykinesi
stelhet/rigiditet

2/3 ska finnas för PD + uteslut andra orsaker

3

diff-diagnoser

alkoholinducerad skada (cerebellum ff.a.)
LM: antipsykotika
andra CNS-sjukdomar - tumör, stroke
essentiel tremor

indelning i
1. sekundära orsaker
2. degenerativa tillstånd --> parkinson eller atpypisk parkinsonism

4

riskfaktorer PD

pesticider
MPTP (opioid)
genetik (ärftliga former ff.a. om insjuknande innan 50 år)

5

gener som är aktuella för hereditet

autosomalt dominant
- alfa-synuklein


autosomalt recessivt
parkin (E3 ubiq. ligas --> UPS)
DR1
LRRK2
UCHL-1
PINK1
DJ-1

Många av de gener som är defekta både i ärftliga (LRRK2, Rab, VPS35, alfa-synuk) och sporadiska former (GBA) deltar i degradering av protein via autofagi/lysosomvägen. Detta är en komplex process i flera steg och många proteiner kan vara defekta

6

patofysiologi PD

degeneration i det nigrostriatala Da-systemet då neuron dör i SNpc. Minska aktivering av DA-R i striatum leder till nedsatt kortikospinal aktivering och hypokinesi (den indirekta vägen=broms blir starkt aktiverad).

PD är associerat med proteinaggregat, mitokondirell abnormalitet och neuronal förlust.

7

varför får man en antikolinergeffekt (LM-effekt) vid DA

D2R finns bl.a. på kolinerga interneuron. Dessa hämmas normalt av DA, utan DA får man ett relativt överskott av Ach

8

patogenes vid ärftlig PD - kufor rakeb syndrom

mutation ATP13A2 (minskar) - zinkdyshemostas

1. mitokondrien - ökad Zn, membranpotential minskar, ROS ökar, ATP-brist --> cellulär degeneration

2. intralysosmalt Zn minskar - minskad aktivitet enzym - autofagi minskar av bl.a. alfa-syn - proteinackumulering

3. multivesikulära kroppar - defekt exocytos av proteinaggregat (troligen pga Znbrist) och ackumulation accelereras.

9

lewy inklusioner

innehåller ff.. alfa synuklein.
Eosinofil, koncentrisk inklusion i cytoplasman

10

varför är depression ett associerat sytmom vid PD?

När DA-celler dör så kan istället serotonerga celler metabolisera L-DOPA till DA, detta verkar prioriteras av cellerna som slutar producera 5-HT som behövs för stämningsläge

11

hur handlägga

klinisk diagnos (obduktion säkerställer sedan)
1. parkinsontriaden 2/3
2. uteslut andra saker: sekundära orsaker, atypiskt parkinsonism
3. remiss neurolog: MR, LP, Spect-us

12

behandlingsalternativ

1. Levodopa
2. Da-agonister
3. MAO-hämmare
4. antikolinergika

13

Levodopa

levodopa ska alltid ges med benserazid (perifer dekarboxylashämmare). Levodopa är förstahandsval.

L-dopa är en prodrog till DA, för att undvika perifer formation av DA och därmed ge ökad biotillgänglighet samt minskade biverkningar ges benserazid. Denna kan dock inte passsera BBB.

Biverkningar:
- illamående (dekarboxylashämmare kan penetrera till kräkcentrum area postrema som saknar BBB lokalt. I de DA-reglerande områdena kommer de hämma bildandet av DA och således ge biverkningar)
-hallucinos, sömnstörningar, förvirring

14

varför kan man inte bara ge tyrosin eller DA?

tyrosinhydroxylas nedreglerat vid PD
DA: passerar inte BBB

15

Da-agionit

kabergolin

- tilläggsbehandling till L-dopa, kan minska "dosglapp"
- risk för fibrotiska reaktioner, GI-problem, sömn, yrsel/postural hypotension, hallucinos

16

Mao-hämmare

A, B, oselektiva. Monoterapi tidig fas eller kombinationsbehandling.

t.ex. selegilin (B-hämmare, långtidsverkande)
- potentierar dopa och kan således förstärka biverkningar

17

DBS

globus pallidus interna - enbart motorik

nucleus subthalamicus - hypokinesi, tremor, stelhet
→ effekt: normal talamo-kortikal aktivering

Bättre effekt vid essentiell tremor egentligen....

18

atypisk parkinson

atypiska symtom och ingen L-dopa effekt

19

skillnader PD PD+ (diff-dignostiK)

PD
- unilaterala debutsymtom
- vilotremor
- extremietetsstelhet
- långsamprogress
- LM effekt
- propulsion
- demen sent
- lite dysautonomi

PD+
- bilaterala debutsymtom
- ingen tremor
-axial rigiditet
- snabb progress
- ingen LM effekt (drabbar även postsynaptiska neuron i striatum)
- retropulsion
- tidig demens
- markant dysautonomi
- blickpareser, spasticitet, ataxi, apraxi

20

vilka diagnoser ingår i atypisk parkinsonism?

progressiv supranukleär pares - taupati

corticobasal degeneration (CBD) - tau

multipel systematrofi (P-parkinsonism, C-cerebellära symtom)

lewy body demens

cerebrovaskulär parkinsonism

21

PSP

tau
hög dödlighet
vertikal blicpares
retrokollis
demens

22

CBD

ovanlig taupati
stelhet, motorik, kortikal fkn

23

MSA

P: parkinsonism
C: cerebellära symtom

påverkar oligodendrocyter (glia) och således vit substans
- olika bansystem påverkas och ger parkinsonism, ataxi, autonom dysfkn