Prostaglandiner och inflammation Flashcards Preview

K4 - IBI > Prostaglandiner och inflammation > Flashcards

Flashcards in Prostaglandiner och inflammation Deck (33)
Loading flashcards...
1

Vad är prostaglandiner? Var verkar de?

Fr.a. inflammatoriska mediatorer som kan verka parakrint och autokrint (ibland).

2

Vad reglerar bildningen av prostaglandiner?

Bildas vid behov.
Har kort halveringstid.

3

Beskriv den gemensamma processen vid bildning av prostaglandiner, prostacykliner och tromboxan.

1. Esterfierad linolsyra i cellmebranet
2. Bryts ned av fosfolipaser (cPLA, sPLA2)
Stimuleras av cytokiner, PKC, transkriptionsfaktorer
Hämmas av glukokortikoider
3. Arakidonsyra bildas
4. COX stimulerar bildningen av PG, prostacyklin och tromboxan.

4

Vilken prekursor har PGE2 och vad kan det binda till (receptor)?

PGH2 (som kommer från PGG2). Binder till GPCR som kallas EP och är numrerade 1-4
1: Gq
2: Gs
3: Gi
4: Gs
Gs - cAMP, Gq - DAG och IP3, Gi - hämmar cAMP

5

När finns COX-1 mest hos celler? I vilket läge?

Housekeeping d.v.s. finns fr.a. i basalt läge. Kan bidra till att bilda COX3 (oklar funktion).

6

När finns COX-2 mest hos celler? I vilket läge?

Ökar vid inflammation fr.a. när cellen stöter på cytokin eller bakteriefragment.

7

Vad sker vid inflammation med arakidonsyra och varför är det viktigt?

Hög mängd arakidonsyra kommer spjälkas och även att det blir en ökad mängd COX2. Detta leder till att PGH2 bildas som genom mPGES-1 bildas PGE2.

8

Vilka funktioner har PG?

Ökar vasodilation, bildar kemokiner (rekryterar då immunceller), hyperalgesi, bildar cytokiner

9

Vilka anti-inflammatoriska effekter har prostaglandiner?

PGI2, PGE2 (vid vissa betingelser) samt städa upp i den sena fasen av inflammationen.

10

Beskriv inflammationskaskaden (nio steg)

1. Mikrob passerar barriär (oftast hud eller slemhinnor)
2. Immunceller attackerar oönskat agens
3. Lokal cytokinfrisättning
4. Celler rekryteras
5. Molekyler uttrycks (för att ansamla immunceller)
6. Cytokiner rekryterar fler celler
7. Lokalt inflammationssvar med kemokiner och prostaglandiner
8. Om det är hög PG-bildning kommer det hamna i cirkulationen
9. Påverkar andra organ

11

Vad beror bildning av akutfasproteiner på?

1. Cirkulerande cytokiner
2. Bindning till receptorer på hepatocyter
3. Aktiveringen kommer ställa om för att då minska albumin och istället öka CRP, SAA, fibrinogen, hepcidin, C3/C4 (komplement), samt haptoglobin.

12

Varför har inte virus en CRP-ökning?

P.g.a. de ger upphov till IFN-produktion som kommer hämma bildningen av CRP.

13

Vilka akutfasproteiner från levern kommer först (tänk tidslinje)?

1. CRP, SAA
2. Haptoglobin, fibrinogen, AAT
3. C3, C4

14

Vad är den metabola omställningen vid inflammation?

Det blir generellt en katabolism med perifer insulinresistens (p.g.a. ökat glukos i blodet).

15

Hur påverkar glukagon, adrenalin och kortisol vid den metabola omställningen hos inflammation?

Adrenalin: lipolys (glycerol till levern för glukoneogenes), bryter ned muskler till AA, stimulerar glykogenolys, stimulerar perifer insulinresistens
Kortisol: stimulerar glykogenolys
Glukagon: stimulerar glykogenolys

16

Vilken slutprodukt bildar immunceller (av det medfödda immunförsvaret) under sin metabolism?

Laktat.

17

Hur når cytokiner CNS?

Genom de cirkumvenrtikulära organen som sitter utanför BBB (saknar tight junctions). Dessa kan då binda till perifera nerver, receptorer hos endotelceller, eller att inflammatoriska mediatorer tar sig förbi.

18

Vilken prostaglandin är viktig för CNS?

PGE2 (viktigt för att dels är pyrogen och även ger systemiskt svar).

19

Hur "skapas" feber?

1. Cirkulerande cytokiner som IL-1 och IL-6.
2. Binder till hjärnans endotelceller
3. Arakidonsyra skapar PGG2 som m.h.a. mPGES-1 skapar PGE2.
4. PGE2 binder till EP3R (Gi) I area preopticus
5. Febersvar

20

Vad innebär feber för kroppen och människan?

1. Den som får feber blir först väldigt kall, men kylan avtar och balanspunkten ökar.
2. Kroppen eftersträvar högre temperaturer
3. Hjärnan försöker då höja temperaturen för balans

21

Vad är "huvudsyftet" med febernedsättande läkemedel?

Minska balanspunkten.

22

Hur sker temperaturreglering?

1. Fibrer från periferin får signal om temperatur - termoceptivt
2. Nervceller I area preopticus - SNS m.h.a. raphé systemet
3. Aktiverat SNS kommerhöja temperatur genom vasokonstriktion, BAT-aktivering och huttra

23

Vad är den hypothalamiska bromsen och vad händer med denna vid feber?

Nervceller i area preopticus hämmar temperaturökningen, men vid inflammation kommer PG hämma CVS-neuron (area preopticus) och så släpps bromsen vilket gör att sympatiska nervsystemet och premotorneuron aktiveras.

24

Vad innebär hyperalgesi?

Inflammatorisk smärta som ger prostaglandinfrisättning i ryggmärg och hjärna för att sänka smärttröskeln, d.v.s. man blir lättare påtaglig för smärta.

25

Varför upplevs nedsatt mående vid sjukdom?

1. Cirkulerande cytokiner (LPS, IL-1) finns i perifer cirkulation
2. Binder till TLR4 och IL1R
3. Myd88 kommer m.h.a. COX1/mPGES-1 ge PGE2
4. Binder till EP1R i striatum
5. Dopaminerga cellers avfyrning bromsas
6. Obehagskänsla uppstår

26

Nämn fyra sätt som CNS kan återkoppla till immunförsvaret

a) HPA-axel: triggas av inflammation och ger negativ feedback. Denna behöver inte aktiveras av en immunreaktion från början utan kan vara stress> CNS> immunreglering.
b) Feber: kan potentiera immunsystemet och agera proinflammatoriskt
c) Parasympatisk reglering: antiinflammatorisk reflex m.h.a. n. vagus
d) Sympatisk signalering: fr.a. proinflammatorisk

27

Hur påverkar glukokortikoider inflammation?

1. Glukokortikoider, fr.a. kortisol, binder till GR
2. Dimerisering
3. HRE
4. Proteinsyntes
Kan även binda till andra transkriptionsfaktorer och intracellulära signaleringssytem (d.v.s. ingen GR)

28

Hur kommer feber/hypertermi påverka immunsystemet? Nämn fyra sätt

a) Ökar frisättning av immunceller från benmärgen. Dessa hamnar i cirkulationen samt vävnader och får då potentierad effekt t.ex. duktigare bakteriedödare.
b) Ökar uttryck och frisättning av cytokiner; potentierar inflammationen
c) Ökar cytotoxicitet hos NK-celler
d) Potentierar den adaptiva immuniteten

29

Vilka steg finns i den antiinflammatoriska reflexen?

1. Aktivering av n. vagus (kan ske genom DAMP, PAMP, cytokiner m.m.)
2. Omkoppling i sympatiska ganglion
3. ACh-frisättning
4. Adrenerg neuron till mjälten aktiveras
5. Noradrenlin-frisättning
6. Bindning till B2-adrenalinreceptor hos T-celler
7. T-celler frisätter ACh
8. Binder till makrofager genom alfa-7-nAChR
9. Hämmar makrofagens cytokinfrisättning
10. Hämmar cytokinstorm vilket är viktigt vid t.ex. sepsis

30

Vad innebär sympatikusaktiveringen?

1. Immunceller mobiliseras från benmärgen för att hamna i blod och vävnader
2. Cytokinfrisättning som IL-6
3. Ger lätt inflammation utan något specifikt att rikta immunsvar mot.
Detta ökar immuncellernas responsivitet och potentierar effektormekanismer