Den sjuka leden Flashcards Preview

K4 - IBI > Den sjuka leden > Flashcards

Flashcards in Den sjuka leden Deck (33)
Loading flashcards...
1

Vad är artrit?

Ledinflammation

2

Hur stor andel av befolkningen har reumatoid artrit?

0,5%

3

Vad kan öka risken för reumatoid artrit? Varför?

Post-partum: hög mängd östrogen, ger högre risk än innan graviditet
Rökning: dos-responssamband. Rökning ger inflammation som tros citrullinera proteiner i alveoler.
Övervikt
Frisöryrke: omdebatterat
Hög födselvikt

4

Vad kan minska risken för reumatoid artrit? Varför?

Graviditet
P-piller: skjuter fram eller minskar RA-debut
Östrogenbehandling
Hög socioekonomi/utbildning
Alkohol (etanol)

5

Hur påverkas ärftlighet för RA? Vilken gen är viktigast?

RA är mer autoimmun sjukdom, d.v.s. mer beroende av det adaptiva immunförsvaret, och därmed är HLA-DRB1 viktigast.
Ärftlighet störst bland monozygota tvillingar, 15%.
Genetik är hälften av uppkomsten för RA.

6

Vilka fyra kategorier är det för diagnosen (A-D) av RA? Hur många poäng behövs?

A: ledengagemang. Mindre och fler leder ger högre poäng. Typ-patienten har småledsartit som är symmetrisk (utan annan förklaring)
B: serologi med autoantikroppar. Ger på gruppnivå aggressivare sjukdom
C: akutfasreaktant med CRP och SR
D: över sex veckor - d.v.s. kronisk.

7

Vilka är autoantikropparna för RA? Hur fungerar de?

Reumatoid faktor. Är IgM kopplat till IgG som har antigen (alltså mot IgG). Finns hos 2/3 av alla nydiagnosticerade RA-patienter.
ACPA: anti-citrullinerande proteinantikroppar. Är mot citrullinerade proteiner av IgG-klass. Kan vara mot fibrinogen, enolas, vimentin och kollagen typ 2.

8

Vad innebär epitopspridning för ACPA?

Kollar hur många strukturer antikroppen känner igen, men detta blir en ond cirkel då det uppstår molecular mimicry från immuncellerna.

9

Hur sker citrullinering och vad innebär det?

M.h.a. PAD-enzymet (protein-arginin deaminas) som gör om aminosyran arginin till citrullin, och är en posttranslationell modifiering. När detta sker kommer även en positiv sidokedja förlora vilket påverkar struktur och funktion.

10

Vid vilka processer kan citrullinering ske?

Apoptos
NETos
Inflammation
RA - >95% specificitet

11

Hur är kopplingen mellan rökning och ACPA?

Rökning har ett dosrespons som är kopplat till fr.a. HLA-DRB1. Om patienten har båda generna drabbade kommer det ge en exponentiell ökning. Patienten får fr.a. IgA som inducerar citrullinering.

12

Var tros autoantikroppar komma från? Hur förklaras det?

Autoantikroppar tros komma från slemhinnan. Således är IgA viktigt.

13

Hur är patogenes för RA?

1. Ledhinnan svullnar p.g.a. inflammation
2. Synoviocyter hypertrofierar och aktiveras
3. Angiogenes: ökar vaskularisering, underlätta inflöde av immunceller, uppreglar adhesionsmolekyler
4. Monocyter rekryteras till ledkapsel och kommer bli makrofager.
5. Makrofager producerar TNF-alfa, IL-1 och IL-6 som kommer ge ett ökat inflöde av T-celler och B-celler varav dessa kan producera RF och ACPA.
6. Ökad andel neutrofiler
7. Autoantikroppar kommer vara benägna att bilda immunkomplex som kan aktivera neutrofiler och genom Fc-inbindning ge inflammatoriska proteiner och MMP
8. Bennedbrytning genom osteoklaster som kan aktiveras av plasmaceller, men även av RANK, proinflammatoriska ytokiner och GM-CSF (behövs för att gå från pro-osteoklast till "vanlig" multinukleär osteoklast)
9. Osteoklasterna kommer ge en irreversibel brosknedbrytning - periartikulär

14

Hur kan autoantikroppar påverka patogenesen för RA?

a) Bilda immunkomplex genom RF och IgG. IgG kan i värsta fall vara citrulliniserad i Fc-delen och då "bita sig i svansen"
b) Alla antikroppar som kan aktivera komplement. Binda till Fc-del hos överuttryckta hos RA.
c) RF potentierar ACPA. Om bägge finns är sjukdomen värre.

15

Vad händer när ACPA "ger" citrullinisering?

Kommer dra igång makrofagerna som då ger cytokinproduktion (TNF, IL-1beta och IL-6). Det är oftast denna cytokinkaskad som triggar igång RA.

16

Vad är spondylartit?

Paraplyterm för flera artritsjukdomar vars patogenes liknar varandra. Alla involverar HLA-B27.

17

Vilka är de vanligaste spondylartit? Rangordna de!

Psoriasisartrit
Reaktiv artrit
Ankyloserande artrit
IBD-associerad artrit

18

Vilka är de viktigaste skiljetecknen mellan spondylartrit och RA?

Spondylartrit är asymmetrisk, och kan även sitta i perifera leder och entesit. Ankyloserande artrit sitter alltid i ryggen.

19

Vad tros vara orsaken till uppkomst av spondylartrit och varför?

Eftersom det ger entesit så tros de vara kopplat till mikrotrauma eller ökad belastning, då dessa platser är mekaniskt belastade.

20

Hur ser patogenesen för spondylartrit ut?

1. Dendritiska celler och makrofager utsöndrar IL-23
2. IL-23 kan a) aktivera Th17 b) aktivera innata celler
3. a) Th17 utsöndrar IL-17, IL-22, IFN-gamma och TNF. b) Innata celler utsöndrar IL-17, IL-22, TNF
4. Detta kommer leda till osteoproliferation (bl.a. ryggen mineraliseras, genom IL-22), synovit (TNF, IL-17), GI-inflammation (IL-17, TNF, IFN-gamma) och entesit (

21

Hur stor är prevalensen för gikt?

Den vanligaste artritsjukdomen, som ökar med åldern. Vanligare för män.

22

Vad innebär det att drabbas av gikt?

Urat, som är slutprodukten av purinmetabolismen. Denna förbigår sin mättnadsgrad och kommer inte kunna omhändertas på samma sätt,, d.v.s. njurarna och levern kommer inte kunna bryta ned det effektivt.

23

Var kommer uratproduktionen från?

M.h.a. enzymet xantinoxidas, och är fr.a. från cellomsättning i form av DNA/RNA.
Urat är generellt svårläsligt.

24

Vad kan användas som behandling mot gikt?

Allopurinol. Är xantinoxidashämmare.

25

Vilken del av kroppen brukar karaktäristiskt påverkas av gikt? Vad kallas det?

Stortån, och kallas då portvinstå.
Gör väldigt ont för patienten.

26

Vad är pseudogikt?

Kristallartrit.

27

Hur är patogenesen för gikt?

Initieringsfas
1. Hyperurimeki
2. Kristaller bildas genom fysikaliska faktorer som kyla och lågt pH (halvanaeroba tillstånd)
3. Makrofager stöter på kristaller; uppfattas som PAMP
4. Producerar IL-1beta.
5. Uppreglerar adhesionsmolekyler hos endotel (monocyter blir då makrofager)
6. Cytokinkaskad med IL-1beta, TNF, IL-6, GM-CSF m.m.
Effektorfas
7. Ökad andel enutrofiler
8. Inflammation med fem kardinaltecken

28

På vilka sätt kan IL-1-beta aktiveras (gikt)?

1. Inflammasomen NLRP3
Stimuleras bl.a. av ROS och hypokalemi (i cellen, genom P2X7-receptor)
2. Neutrofilernas proteinas 3 och lastas
3. Katepsiner

29

Hur kommer IL-1beta in i cellen (gikt)?

Genom TLR, och då är det i formen pro-IL-1beta.

30

Vad består en aktiv inflammasom av?

Aktiveras i första hand av mikrobiella eller sterila farosignaler, som då kommer ger tillägg av caspas 1 (kopplad till CARD-domän). Detta kommer ge inflammasomen en annan konfirmation som kan klyva.