Atopiska sjukdomar och mekanismer vid allergier Flashcards Preview

K4 - IBI > Atopiska sjukdomar och mekanismer vid allergier > Flashcards

Flashcards in Atopiska sjukdomar och mekanismer vid allergier Deck (23)
Loading flashcards...
1

Vad innebär astma?

Kronisk luftvägsinflammation med hög andel eosinofiler från Th2-celler

2

Hur ser fenotypen ut för astma?

Slemplugg
Inflammatoriska celler
Deskvamation av epitel
Hypertrofi av glatt muskulatur
Förtjockar basalmembran

3

Vad innebär atopi

Benägenheten att bilda IgE-antikroppar mot ofarliga agens.

4

Förklara hur den procentuella genetiska komponenten ser ut hos allergier?

Inga föräldrar allergiker: 15% sannolikhet för barn
En förälder är allergiker: 40-50% sannolikhet för barn
Båda föräldrar är allergiker: 75% sannolikhet för barn

5

Hur ser antikroppsutvecklingen ut hos barn?

1. Hög andel maternal IgG - minskar efter födsel
2. IgM ökar mest
3. IgG därefter
4. IgEA har minst ökning

6

Vilka sju komponenter består den allergiska marschen av?

1. Eksem
2. Födoämnesallergi
3. Urtikaria
4. Obstruktiv bronkit
5. Pollensnuva
6. Astma
7. Handeksem

7

Vad är mekanismen för den tidiga fasen av allergireaktionen?

1. IgE binder till antigen
2. IgE+antigen binder til FCERI hos mastcell
3. Binder starkt och har lång halveringstid, d.v.s. denna är sensibiliserad och väntar nu på att få utlopp
4. Antigenet kommer igen
5. Korsreaktion med minst 100 IgE
6. Signal startar
7. Mastcellen degranulerar och frisätter histamin, PGD2, LTC4
8. Ger upphov till nervstimulering, klåda, bronkkonstriktion, vasodilation, plasmaläckage och slemutsöndring.

8

Vad innebär den sena fasen?

Inflammation några timmar senare. denna ses hos 30-40% av alla med svåra allergiska reaktioner. Lungfunktionen tycks vara normal, men helt plötsligt uppstår en ny reaktion.
Om agens har kontakt exponering kommer det leda till att de två faserna sammanvävs.

9

Vilken är huvudmekanismen för den sena fasen?

Eosinofiler rekryteras och aktiveras, samt cytokiner generellt.

10

Vilka är de viktigaste cytokinerna för allergisk reaktion? Vad är dess funktion?

IL-4: IgE
IL-5: eosinofiler
IL-13: mukussekretion, bronkiell hyperreaktivitet, kan tillsammans med IL-4 gynna IgE-bildning.

11

Vilken samhörighet har IL-4 och IL-13?

Båda binder till IL-4-alfa-receptorkedjan. Således behöver endast denna slås ut för att dess aktivitet ska upphöra.

12

Vad består triaden för allergi av?

Genotyp
Adjuvansfaktorer
Tid och dos för allergenexponering

13

Vad är gemensamt för alla allergener?

Proteinderivater, stabila, lösliga, tillträde till immunförsvaret samt har ofta enzymatisk aktivitet.

14

Vilka allergener är dominerande för inomhusmiljö?

1. Kvalster: vanligast i södra Europa och södra Sverige p.g.a. högre temperatur.
2. Katt - fel d 1. Vanligast i Sverige, och är från kattsaliv.
3. Hund - can f 1-5. Variation i genotyp.

15

Vilka allergener är dominerande för utomhusmiljö?

1. Björkpollen: bet v 1 i Skandinavien och bet v 2 i resterande Europa.
Kan korsreagerar med allergen som har liknande fenotyp (IgE kollar till 3D-struktur). Korsallergier tyder generellt på mildare sjukdom.
2. Gräspollen: phlp 1, 2 och 5 för timotej. Lol p 1-5 för rajgräs.

16

Vilka allergener är dominerande för födoämnesallergener?

Varierar sett till ålder. Småbarn har ägg, soja, vete, mjölk, jordnötter och fisk.
Ägg: ovalbumin och ovosmucoid (gal D1/D2).
Mjölk: beta-laktoglobulin (bos d 5), kasein (bos d 8).
Jordnöt: ara h 1-3, där ara h 2 är den vanligast. Ara h 8 är mest homolog med bet v 1, medan ara h 2 har störst risk för anafylaktisk chock.

17

Vilka tydliga genotyper kan påverka allergiutvecklingen?

Kromosom 6: HLA-region. Reglerar hur antigenet kommer visas upp för T-hjälparceller
Beta-kedjan hos FCERI: mastceller kan reagera starkare.
Kromosom 5Q: IL-4, 5 och 13 kan påverka omfattning.
IL-4R-alfa: påverkar hur lätt det är att dra igång Th2-svar.

18

Vad innebär Th1/Th2-skiftet kortfattat?

Dessa har dragkamp med varandra, d.v.s. när Th2 är högt är Th1 lågt, och vice versa. Båda kan påverkas av Treg, men generellt kräver Th1 högre doser av allergenet än Th2.

19

Hur påverkas fostret maternalt?

Höga mängder av IL-4, IL-10, Treg, uNK, makrofager och regulatoriska celler.
Låga mängder av IFN-gamma.
Vid födseln är mängden Th2 och CCL22 högt, men kommer sedan minska och istället tar Th1 och CXCL10 över.

20

Vilken funktion har IL-6 och IL-9 på IgE?

Till skillnad från IL-4 och IL-13 som krävs för isotypswitch, kommer dessa vara viktiga för att stärka bildningen.

21

Vilka är riskfaktorerna för allergi?

Västerländsk livsstil
Läkemedel
Kejsarsnitt
Rökdofter - ökar obstruktivitet

22

Vilka är "friskfaktorer" för allergi?

Äldre syskon
Trångboddhet
Tidig barnomsorg
Bondgård
Frisk tarmflora: Treg och oral tolerans, annars kommer det vara en oförmåga att nedreglera

23

Hur diagnosticeras allergi?

Anamnes
IgE i serum
Pricktest
CD-sens
(PEF-mätning och spirometri för astma)