Bakteriell patogenes 2 Flashcards Preview

K4 - IBI > Bakteriell patogenes 2 > Flashcards

Flashcards in Bakteriell patogenes 2 Deck (57)
Loading flashcards...
1

Hur kan kroppsbarriärer vara?

Biologiska, kemiska och fysikaliska

2

Var kan kroppens barriärer sitta?

1. Normalfloran
2. Huden
3. Blod och lymfa
4. Mukus och cilier
5. Magsäckens pH
6. Urinspolning

3

Hur utesluts hjärtinfarkt vid thoraxsmärta?

Smärtan ökar vid rörelse.

4

Vad är RLS-skalan?

Skala för medvetande

5

Vilka är vitalparametrarna?

Temperatur
Andningsfrekvens
Saturation
Puls
Blodtryck
Medvetande

6

Vad innebär frossa?

Bakteriemi tills motsatsen är bevisad

7

Hur sker blododling?

Ska ske två gånger: aerobt och anaerobt, men generellt fyra flaskor (två för varje).
Fyra flaskor är även viktigt för att komma upp i tillräcklig volym.

8

Vad är "komponent 1"?

Vid slutsvar hos blododling finns komponent 1 som använder resistensplattor där bakterien sprids i samband med tillägg av antibiotikalappar.

9

Vad är MIC-bestämning?

MIC = Minimal Inhibitory Concentration
Den lägsta koncentrationen av antibiotika som förhindrar tillväxt av bakterien. Ju lägre mängd antibiotika, desto känsligare bakterie.

10

Vilket antibiotikum brukas sättas in empiriskt för grampositiva bakterier?

Cefalosporin.

11

Vilket är "drug of choice" för staphylococcus aureus?

Kloxacillin, betalaktamantibiotika. Ges intravenöst.

12

Vad måste, kliniskt, undersökas när staphylococcus aureus har diagnosticerats?

Hjärtklaffarna, gäller fr.a. för äldre. Då kan ekokardiografi göras.
Eventuellt skelettscintografi (kan sätta sig i led och ben).

13

Vad innebär det att ha enzymet koagulas?

Bakterie med koagulas benämns koagulaspositiv. Koagulas gör protrombin till trombin, och kan därmed påbörja koagulationen.
Koagulering gör att bakterien hålls kvar, vilket leder till tillväxt och kolonisering.

14

Nämn en bakterie som är koagulaspositiv respektive koagulasnegativ

Koagulaspositiv: staphylococcus aureus
Koagulasnegativ: staphylococcus epidermidis

15

Var förekommer staphylococcus?

Hud och slemhinnor.

16

Hur kan fagocytering vara till fördel för staphylococcus?

Har virulensfaktorer som underlättar adhesionen, men väl i cellen kommer den inte alltid fagocyteras. Istället kan den gömma sig hos cellen och undkomma antibiotikabehandling samt immunförsvaret.
När värden är försvagad kan staphylococcus börja dela sig igen och infektionen påbörjas.

17

Nämn några sjukdomstillstånd som kan orsakas av staphylococcus aureus

1. Blodförgiftning (sepsis)
2. UVI - bakterien adhererar starkt och sköljs inte bort
3. Osteomyelit - BSPCBP är det adhesin som binder till BSP hos benvävnad
4. Lunginflammation - PVL-toxin fr.a.
5. Hud- och sårinfektioner - binder genom icke-fimbriella adhesiner

18

Vilka kolhydratstrukturer kan staphylococcus aureus bilda? Vad är de bra för?

Kapsel och slem.
Gynnar adhesion och är antifagocytära.

19

Vad gör protein-A? Var hittas det?

Staphylococcus aureus har protein A.
Sitter på cellytan och binder bakvänt till IgG genom Fc-delen. Skapar då aggregat som inte känns igen av immunförsvaret och således sker ingen lysering (neutrofiler känner inte igen).

20

Ge exempel på extracellulär matrix-bindande proteiner

Fibronektinbindande - bra i biofilmsammanhang
Fibrinogen
Vitronektin
Kollagen
Laminin

21

Varför är ECM-bindande proteiner bra?

Dessa är multifunktionella och kan binda till värdproteiner, men de kan även vara enzymatiska eller medverka i signaltransduktionen.
Finns hos staphylococcus aureus.

22

Vilka virulensfaktorer har staphylococcus aureus?

Kapsel/slem
Makromolekylbindande cellväggsassocierade proteiner: protein A, ECM-bindande proteiner
Enzymer
Signalmolekyler

23

Vilka virulensfaktorer har staphylococcus aureus?

Kapsel/slem
Makromolekylbindande cellväggsassocierade proteiner: protein A, ECM-bindande proteiner
Enzymer: t.ex. katalas, nukleoner, lipaser
Signalmolekyler: t.ex. quorum sensing
Toxiner: t.ex. enterotoxiner, PVL-toxin (porbildande), TSST-1 (superantigen)

24

Vad gör PVL-toxinet hos staphylococcus aureus?

Är porbildande med 6-10 subenheter.
Leder till att det blir osmotiska skillnader vilket gör att cellen kan lyser.

25

Vad är skillnaden mellan sepsis och septisk chock?

Sepsis = Organdysfunktion, svar på systemisk infektion
Septisk chock = underliggande sepsis som kan öka dödligheten

26

Varför anses leukopeni vara diagnostiskt sämre?

Visar att benmärgen inte klarar av leukocytbehovet

27

Vilken påverkan har sepsis vid möte av the five killers?

PK-INR-stiger
AT-III minskar

28

Vilka är the five killers?

1. Staphylococcus aureus
2. Streptococcus pneumoniae
3.

29

Vilka virulensfaktorer har streptococcus pneumoniae?

Kapsel: har ospecifik bindning
Autolysin och pneumolysin: exotoxin
Ytproteiner
sIgA-proteas
Peptidoglykan
Adhesionspili

30

Vad är "drug of choice" för streptococcus pneumoniae?

Bensyl-Pc
Betalaktamantibtioika