Immunologiska typreaktioner i huden Flashcards Preview

K4 - IBI > Immunologiska typreaktioner i huden > Flashcards

Flashcards in Immunologiska typreaktioner i huden Deck (29)
Loading flashcards...
1

Vilka tre lager består huden av?

1. Epidermis
2. Dermis
3. Subcutis

2

Vilka två kategorier delas dermatologi in i?

Hudtumörer: maligna eller benigna
Dermatoser: olika grupper efter lokus

3

Vad är en överkänslighetsreaktion?

Skadligt hanterande av främmande/kroppseget antigen som ger vävnadsskador. Kan vara specifik - allergi - eller ospecifik - icke-allergisk.

4

Vad innebär allergi?

Sensibilisering, med IgE, och effektorfas. Är en överskjutande normalfysiologi.

5

Vad innebär hyperreaktivitet?

Ingen allergi, utan är ett ospecifikt stimuli med fr.a. det medfödda immunförsvaret.

6

Vad innebär atopi?

Sensibilisering som ger symptom i form av eksem, astma, rinokonjuktivit. Har generellt en familjär tendens.

7

Hur ser den första allergiska immunologiska reaktionstypen ut? När uppstår den?

1. Sensibilisering, d.v.s. IgE-specifik antikropp, finns redan hos individ från tidigare antigen.
2. Antigen kommer in igen
3. Binder till IgE som binder till FCERI hos mastcell
4. Korslänkning med flera IgE-FCERI
5. Mastcellen börjar med att frisätta histamin och heparin som vasodilaterar
6. Mastcellen frisätter sedan cytokiner som lockar leukocyter, eosinofiler och Th-2-celler.
Anafylaxi, allergisk astma, allergisk rinit, urtikaria samt födoämnesallergi.

8

Hur ser den tredje reaktionstypen ut? När uppstår den?

1. IgG och IgM binder till lösliga antigen. Dessa är fr.a. läkemedel eller bakterier.
2. Antigen-antikroppskomplex bildas
3. Cirkulerar i blod och kan deponeras i vävnad/organ som lungor, njurar och hud.
4. Aktiverar komplementsystemet
5. Vävnad skadas.
Ses fr.a. hos autoimmunitet som RA, SLE, men även vaskulit, serumsjuka och allergisk alveolit.

9

Hur ser den andra reaktionstypen ut? När uppstår den?

1. Läkemedel (oftast) kommer in i kroppen
2. Binder till erytrocyt
3. IgM och IgG fastna på läkemedel-erytrocytkomplexet
IgG ger cellmedierad cytotoxicitet.
4. Komplementsystemet aktiveras
5. Fagocyter attraheras
6. Hemolys
7. Anemi
Är en sällsynt reaktion som uppstår från fr.a. läkemedel, men även läkemedel generellt brukar inte ha allergiska biverkningar.

10

Hur ser den fjärde reaktionstypen ut? När uppstår den?

1. Antigen är lågmolekylärt t.ex. hapten
2. Blir fullt m.h.a. bärarprotein som albumin
3. Langhansceller från huden tar upp antigenet och presenterar det för T-celler
4. Vandrar till lymfkörtel
5. Stimulerar lymfoblaster till att bli minnes- och effektorceller.
6. Th1-celler utsöndrar cytokiner
7. Attraherar makrofager, neutrofiler och cytotoxiska T-celler
8. Vävnadsskada
Sensibiliseringen tar längre tid, t.ex. 7-10 dygn, och är mer fördröjd än typ 1 reaktionen då det kräver det adaptiva immunförsvaret.
Kan ge kontakteksem, avstötningsreaktion och viss födoämnesallergi.

11

Vad är urtikaria?

Mastcellsassocierad med oklar, heterogen, patogenes.

12

Vilka symptom kan urtikaria ge?

1. Klåda
2. Angioödem
3. Brännande kvadder

13

Vilka tre grupper kan urtikaria delas in i?

Vanlig/idiopatisk
Fysikalisk
Övrigt

14

Vilka två grupper av vanlig urtikaria finns? Vad utmärker de?

Vanlig-akut och vanlig-kronisk.
Akut: <6 veckor, 50% av alla urtikariapatienter och beror på antigen övre luftvägsinfektion eller läkemedel mot infektion. Kan vara typ-1 reaktion (kräver utredning p.g.a. anafylax-risk).
Kronisk: >6 veckor och kräver grundlig anamnes och utredning. 30% har autoimmunreaktion. Diverse tester kan göras t.ex. dermografismtest men 50% av alla har ingen klar bakgrund (behandlas ändå).

15

Vad innebär fysikalisk urtikaria?

Utlöses av tydlig stimuli, som patienten oftast är medveten om, och kan vara ljus, tryck, värme, kyla, dermografism.

16

Vilka tre grupper finns för övrig urtikaria? Vad definierar de?

Aquagen: klarar inte av vatten
Kolinerg: i samband med fysisk aktivitet
Kontakt: allerigsk (typ 1 reaktion) eller icke-allergisk

17

Nämn de två vanligaste principerna för undersökning om allergi

1. Pricktest: följer standardpanel, ev. patienten tar med sig stimuli
2. Blodprovstest (RAST/immunoCAP): blodprov som prövar om det finns antikroppar mot antigenet.

18

Hur behandlas vanlig urtikaria?

Akut urtikaria: antihistamin och orala steroider
Kronisk urtikaria: behandlas mer specifikt och symptomatiskt
Generellt är det att undvika triggers och behandla symptomatiskt.

19

Vad är eksem?

Heterogen grupp ytliga hudinflammationer som kan vara exogen, endogen eller kombination.
Tillhör dermatiter.

20

Hur ser akut eksem ut?

Erytem
Papler
Vsikler
Fjällning
Ödematös och vätskande
Klåda

21

Hur ser kronisk eksem ut?

Lichenifiering
Förtjockning
Fjällning
Klåda

22

Hur är prevalensen för handeksem och kontakteksem?

Handeksem är cirka 15% hos alla vuxna, kontakteksem är cirka 6% hos befolkningen och är klassad som en folksjukdom.

23

Hur ser allergisk kontakteksem ut?

1. Kan ge sensibilisering mellan veckor till år.
2. Sensibiliserad individ får eksem efter 1-2 dygn.
Kan även utlösas av korsallergi (kemiskt närbesläktade).
Kommer ge en typ fyra reaktion d.v.s. rekrytering av det adaptiva immunförsvaret.

24

Hur utreds allergisk kontakteksem?

1. Noggrann anamnes
2. Patientundersökning
3. Epikutantest (30 allergener på ryggen under två dyng, läses av ett dygn senare)
4. Bedöma agens i arbetsmiljö
5. Kemisk analys

25

Hur ser icke-allergisk kontakteksem ut?

1. Lång och upprepad exponering för svagt toxiska ämnen
2. Skada av keratinocyterna och hudbarriären
3. Initialt torrt med sprickor och börjar klia

26

Varför har atopiker högre benägenhet att drabbas för icke-allergisk kontakteksem?

Genetiska förändringar hos filaggrin som ger känslig hud för uttorkning. Om huden torkas ut fortare är det lättar att få eksem.

27

Hur behandlas kontakteksem?

a) Eliminera/undvika triggers
b) Lokalbehandling med kortisonkräm (1-4)
c) Mjukgörande kräm som återfuktar och återställer huden. Ska underhållas i flera månader

28

Vad kan ge upphov till allergi hos kortisonbehandling för eksem?

Hydrokoirtson och hydrokortisonbutyrat.

29

Varför hjälper inte antihistamin för kontakteksem?

Antihistamin verkar för mastcellerna, då dessa frisätter histamin. Kontakteksem har ingen typ 1 reaktion.