Patofysiologi vid luftvägsinfektioner Flashcards Preview

K4 - IBI > Patofysiologi vid luftvägsinfektioner > Flashcards

Flashcards in Patofysiologi vid luftvägsinfektioner Deck (42)
Loading flashcards...
1

Vilken gram-bakterie kom först?

Grampositiva.

2

Beskriv kort luftvägsförsvaret

Övre luftvägar: näsa (konker, hår, turbulens)
Bronker (slem, bronkociliär transport)
Alveoler (makrofager, surfaktant, AMP, IgA, NETs)
Lymfkörtlar (immunförsvarets celler, Ag-presentation).

3

Förklara histologibilden för bronkopneumoni

Neutrofiler har infiltrerat alveolen. Ger utspända, inflammerade kapillärer.
Förtjockning av alveolvägg.

4

Förklara histologibilden för atypisk pneumoni

Interstitiella lymfocytinfiltrat som kan ge diffus alveolärskada.
Alveol är slemfylld med lymfocyter, och bakterier.

5

Vad kännetecknar en atypisk pneunmoni sett till lung-bild?

Inflammation och svullnad i bronker och bronkioler, och då ofta från virus. Kan ge en interstitiell inflammation som kan spridas till båda lungorna.

6

Vilka är symptomen för atypisk pneumoni?

Torrhosta
Vita lungor vid röntgen
Halsont och snuva (virussymptom)

7

Vad orsakar vanligtvis en atypisk pneumoni?

Influensa, RSV och covid.

8

Vilka är de sju olika pneumoni-typerna?

Samhällsförvärvade
Nosokomialer (sjukhusförvärvad)
Aspiration
Lungabscess
Kronisk
Lunginflammation hos immunsupprimerade
Icke-infektiös

9

Hur kan pneumoni se ut i förhållande till lungans anatomi?

Bronkopneumoni: bronkerna är infekterade. Är oftast pneumokocker eller h. influenzae
Lobär pneumoni
Interstitiell pneumoni: interstitiet, d.v.s. lagret runt lungorna, är infekterade och kommer ligga som "slem" över de alveolära säckarna. Är oftast mycoplasma pneumoniae, legionella, chlamydia pneumophilia. Oftast virus.

10

Vilka fyra aspekter måste tas hänsyn till vid urskiljandet av klassiska och atypiska pneumonier

Symptom
Typ av mikrob
Diagnostik
Behandling

11

Beskriv streptococcus pneumoniaes struktur och virulens

Grampositiv bakterie med kapsel (antifagocytär egenskap).
Behandlas med polysackardivaccin som ges till bl.a. riskgrupper

12

Beskriv haemophilus influenzes struktur och virulens

Gramnegativ bakterie med tjock kapsel.
Behandlas med konjugatvaccin (tetanus-toxoid) och finns i barnvaccinationsprogrammet.

13

Vilka symptom ger mycoplasma pneumoniae?

Heshet
Rethosta
Huvudvärk
Låggradig feber
Långsamt förlopp

14

Beskriv strukturen för mycoplasma pneumoniae

Saknar cellvägg
Besläktad med grampositiva bakterier
Polymorf
Polaritet i cellstruktur

15

Beskriv mycoplasma pneumoniaes virulens

1. En sida adhererar till cellen
2. Fibrinnätverk inuti upprätthåller dess form
3. Binder till cilierat epitel i luftväg genom adhesiner (P1-adhesin)
Kommer ge inflammation, och är en vanlig orsak till lunginflammation hos unga.

16

Vad är emypem?

Varbildning i lungorna.

17

Vilka symptom har legionella pneumophila?

Feber
Huvudvärk
Initial diarré
Tilltagande lungsymptom: hosta och andfåddhet
Encefalitsymptom: förvirring, inte alltid

18

Vilka är riskfaktorerna för legionella pneumophilia?

Resande
Immunsupprimerade
Rökare

19

Beskriv legionella pneumophilias struktur

Gramnegativ
Flagell
Sprids aerosolt genom vattenledningar
Kan bilda biofilm
Kräver amöbor för att överleva

20

Beskriv legionella pneumophilias livscykel

1. Fagocyteras av amöbor i vatten
2. Manipulerar fagosymala mognad hos amöbor
3. Runt fagosom samlas polyubiquiterande proteiner som bryts ned i cellen genom l. pneumophilia
4. Fagosom spricker
5. Legionella pneumophilia replikerar i cytoplasman
6. Cellen dör
7. Flagellerade bakterier söker efter nya värdar

21

Vilka virulensfaktorer har legionella pneumophilia?

Adherensproteiner
Pili
Järntransportörer
Flageller
Sekretionssystem (typ 3)
Toxiner

22

Hur uträttar legionella pneumophilia sin virulens? Vad kan detta ge upphov till?

1. Invasion av alveolära makrofager (förloppet liknar det hos amöbor)
2. Hämmar fagolysosomal-mognad genom att
a) hämma beta- och gamma-proteiner
b) hämma lysosomer
3. Makrofagen kan inte bryta ned bakterien utan kommer istället lysera
4. L. pneumophilia söker ny värd.
Kan ge upphov till Pontiacfeber som är milt med symptom i 2-5 dagar, eller legionärssjuka som är lunginflammation (10% mortalitet).

23

Vilka symptom har chlamydia pneumoniae?

Hosta
Halsont
Rinnande näsa
Sputumproduktion
Feber/frossa (bakteriemi)
Andfåddhet
Huvudvärk
Led- och muskelvärk
Symptomdebuten är smygande och är ofta subklinisk.

24

Beskriv de två stadierna hos chlamydia pneumophiliae

1. Elementärkropp: metabolt inaktiv, men infektiös och tas upp genom receptormedierad endocytos
2. Retikulärkroppar: metabolt aktiva, replikerande bakterier

25

Hur odlas chlamydia penumophiliae? Varför?

Agarplatta med epitelceller. Detta beror på att bakterien är obliga intracellulär som behöver epitelceller för att bilda inklusionskroppar.

26

Hur ser bordetella pertussis-bakterien ut?

Gramnegativ stav som är extracellulär.

27

Vilka virulensfaktorer har bordetella pertussis?

Pertussistoxin: AB-toxin där B kommer tas in genom receptormedierad endocytos och sedan påverka ADP-ribosylas för att öka cAMP.
Adenylatcyklas-toxin: binder till CR3 och integreras i membranet. Har en enzymatisk domän i cytoplasman som ger okontrollerad cAMP-bildning.

28

Hur kan pneumonier diagnosticeras?

Odling
Påvisa antigen: snabbtest för fr.a. pneumokock, och legionella.
PCR-luftväg: används i hög utsträckning men ersätter INTE odling.
Multiplex-PCR
Next generation sequencing

29

Vad påverkar vilken typ av behandling som väljs för pneumonier?

Huruvida den är klassisk eller asymptomatisk.

30

Hur behandlas klassisk pneumoni?

Beta-laktamantibiotika används. Kommer hämma cellväggssyntes (peptidoglykan) genom att hämma transpeptidaset (ingen korslänkning mellan NAM och NAG). Detta ger upphov till lysering.