Immunosuppressiv behandling Flashcards Preview

K4 - IBI > Immunosuppressiv behandling > Flashcards

Flashcards in Immunosuppressiv behandling Deck (50)
Loading flashcards...
1

Vilka tre grupper kan immunomodulering vara?

Ospecifik
Selektiv
Icke-selektiv

2

Vad innebär det att läkemedel är ospecifik? Vilka läkemedel ingår?

Ospecifik effekt på många celltyper samtidigt.
Detta kan vara kortison, cellhämmande (onkologi), plasmaferes, IV-Ig och joniserande strålning.

3

Vad innebär det att ett läkemedel är selektivt? Vilka läkemedel ingår?

Specifik cytokin/enzym blockeras.
Kan vara ciklosporin, takrolimus, lefonomid, mykofenolat (äldre gruppen), eller biologiska läkemedel som terapeutisk MAB och designer molekyler (receptorer som hämmar cytokiner).

4

Vad innebär det att ett läkemedel är icke-selektivt? Vilka läkemedel ingår?

En interaktion/enzym som kan påverkas på olika sätt.
Anti-lymfocyt globulin samt MAB mot lymfocyter (används inte längre).

5

Vad händer om kortison tillförs i medelhög-hög dos? Hur ska detta tas hänsyn till vid dosering?

Denna kommer hämma feedback-loopen med ACTH och ger således nedsatt ACTH, som ger nedsatt mängd kortisol.
Kräver en stegvis nedtrappning (viktigt för att få igång den endogena produktionen).

6

Vad kan naturliga glukokortikoider påverka?

Metabolism: gluskoreglerande d.v.s. vid hög kortisol blir det hög insulin (för att kroppen ska motverka hyperglykemi)
Kolhydrat-, lipid- och proteinmetabolism
Inflammatorisk och immunlogisk reglering
Kroppens tillväxt och utveckling: kan hämma GHRH
Benmetabolism: fr.a. hos barn (fusion av epifysplatta)
CNS-aktivitet
Förmåga att klara av stress: hög vid stress

7

Vad består glukortikoidsläkemedel av?

Derivater av hydrokortison.

8

Vad kan kortisol-läkemedel verka på?

a) Metabolism, samt vatten- och elektrolytbalans. Detta är fr.a. genom MR (mineralkortikoidreceptor) och ger då svullnad runt hals och ansikte. Kan även öka hunger
b) Negativ feedback till främre hypofys/hypothalamus
c) Antiinflammatorisk och immunosuppressiv

9

Hur verkar kortisol på immunsystemet?

Nedreglerar: lymfocyter, T-cellsproliferation, pro-inflammatorisk cytokiner. COX-2, PG, LT, IgE-beroende histaminfrisättning
Hämmar: komplementaktivering, flera patologiska processer

10

Hur verkar kortisol i cellen?

1. Steroiden diffunderar över cellen
2. Binder till receptor i cytoplasma
3. Ger ett aktivt komplex
4. Komplexet binder till HRE (regulatoriska element) i cellkärnan
5. Påverkar proteintranskription och translation
6. Ger glukokortikoidrespons

11

Vilka biverkningar kan kortisolbehandling ha?

Tillväxthämning: fr.a. hos barn
Osteoporos: kan motverkas genom kalk, vitamin D och ev. bifosfonater
Ökad infektionskänslighet: starkt dosberoende (> 20 mg)

12

Vad innebär korttids- och långtidsbehandling för kortison tidsmässigt?

Korttidsbehandling: 3-4 veckor, sedan börjar dosen trappas ned och sättas ut.
Långtidsbehandlng: över >20 mg, har ökad risk för biverkningar

13

Vilka biverkningar kan patienter uppleva i början av en kortisonbehandling?

Vätskeansamling
Psykiska sjukdomar - hypomani och depression (p.g.a. påverkar hormonaxlar)

14

Vad innebär att kortison är en "brygga"?

För många användningsområden är inte kortison det huvudsakliga läkemedlet, men eftersom denna verkar snabbt (antiinflammatoriskt och immunosuppressivt) kan det användas innan insättning av det egentliga läkemedlet.
Ett exempel är metotrexat.

15

Vilka terapeutiska användningsområden finns för kortisol? Vilka sjukdomar ingår i dessa grupper?

Antiinflammatoriskt och immunosuppressivt: RA, astma, allergiska tillstånd, eksem , organtransplantation, inflammatoriska tarmsjukdomar
Cancerformer: Hodgkins, ALL
Hjärnblödning
Binjurebarksinsufficiens: kan vara läkemedelskonsekvens eller en sjukdom

16

Vilka är de cytotoxiska läkemedlen? Vilka läkemedel ingår i grupperna?

Alkylerande medel: cyklofosfamid
Antimetaboliter: azthioprin, metotrexat

17

När används cyklofosfamid?

Starkaste immunsupprimerade läkemedlet för reumatologi.

18

Hur verkar cyklofosfamid?

Är en prodrog som vid aktiva metaboliter kan påverka kärnstrukturer och celldelning. Detta ger kraftig proliferationshämning

19

Hur kan cyklofosfamid påverka anti-inflammatoriskt?

Antikroppsbildning
Cellförmedlad immunitet
Inflammatoriska reaktioner

20

Vilka biverkningar finns för cyklofosfamid?

Leukemi
Hemorrhagisk cystit
Blåscancer: p.g.a. cellerna inte delas så mycket här och detta kan påverka de med hög cellomsättning, samt att urinblåscellerna utsätts för toxiska metaboliter då det utsöndras med urinen
Sterilitet: fr.a. kvinnor nära menopaus och njurengagemang

21

Vad kan cyklofosfamid användas för?

Onkologi (kan påverka B-cellerna bl.a.), SLE, Goodpasture sjukdom, GVHD, AL-amyloidos.

22

Hur verkar azthioprin?

Är en prodrog som måste bli 6-merkaptopurin. Är en antimetabolit som kommer
1. Ersätta guanosinnukleotider: ger DNA-strängbrott
2. Hämmar purinsyntesen: som då hämmar DNA-nybildning

23

När används azthioprin?

Används fr.a. för inflammatorisk tarmsjukdom, men även autoimmuna leversjukdomar.
Ska undvikas att användas med allopurinol.

24

Vilka biverkningar har azthioprin?

Höga doser kommer ge benmärgs- och levertoxiskt.

25

Hur verkar metotrexat?

Hämmar DNA-syntes och cellbildning genom att vara folsyrareduktashämmare, men mycket tros bero på adenosineffekten (kan hämma neutrofiler).

26

Vilka biverkningar kan uppstå från metotrexat?

Uppstår vid fr.a. höga doser och kan då ge benmärgstoxicitet och leverpåverkan.
Men kan även diarré och illamående, men även trötthet.

27

När används metotrexat?

Förstahandspreparat för RA, men används även vid kronisk psoriasis och ALL (40x starkare än vid RA).

28

Vad ska tillföras vid metotrexat vid behandling av RA? Hur ska administreringen ske?

Folsyra måste tilläggas för att minska toxiciteten utan att påverka effektiviteten.
Ges två gånger i veckan men får inte ges samma dag som metotrexat eftersom det kan påverka upptaget av läkemedlena.

29

Vilka är de selektiva immunomodulerande ämnena?

Ciklosporin
Mykofenolat mofetil
Sikrolimus
TNF-blockerare

30

Hur verkar ciklosporin? Vad används det till?

Cyklisk peptid som hämmar IL-2 vilket då hämmar T-celler.
Organ- och benmärgstransplantation samt vissa autoimmuna sjukdomar som t.ex. SLE.