Urinvägsinfektioner Flashcards Preview

K4 - IBI > Urinvägsinfektioner > Flashcards

Flashcards in Urinvägsinfektioner Deck (37)
Loading flashcards...
1

Vilka regioner ska normalt sett vara sterila?

Urinblåsa
Urinledare

2

Vad är viktiga barriärer mot potentiella patogener?

Flödet i urinvägarna
pH
Kemiska sammansättningen

3

Hur skiljer sig urinvägarnas anatomi generellt mellan könen?

Kvinnor har kortare väg till urinblåsan.

4

Vad kan orsaka UVI? Vad är vanligast?

Bakterier, virus, svamp och parasiter.
Bakterier är vanligast.

5

Nämn fem mikrober som vanligtvis förekommer för UVI i samhället

1. E. Coli
2. Grampositiva t.ex. staphylococcus, s. aureus och Enterococcus faecalis
3. Proteus mirabilis
4. Gramnegativa t.ex. klebsiella, enterobacter, serrate och Pseudomonas aeruginosa
5. Candida

6

Nämn fem mikrober som vanligtvis förekommer för UVI på sjukhus

1. E. coli
2. Gramnegativa t.ex. klebsiella, enterobacter, serrate och Pseudomonas aeruginosa
3. Grampositiva t.ex. staphylococcus, s. aureus och Enterococcus faecalis
4. Proteus mirabillis
5. Candida

7

Vad brukar orsaka sjukhusförvärvade UVI?

Fr.a. kateter samt sängliggandes patienter.

8

Vilka typer av UVI finns?

Akut pyelonefrit
Cystit
Asymtomatisk bakteriuri
Komplicerad UVI

9

Vad är en primärpatogen?

Patogen som kan infektera personer som för övrigt har normala urinvägar.
Har oftast virulensfaktorer anpassade för organet.

10

Vad är en sekundärpatogen?

Ofta nedsatt känslighet för antibiotika, och uppstår fr.a. hos de som

11

Vad är en tertiärpatogen?

Patogen som hittas vid enstaka tillfällen, men svåra att placera på kartan

12

När patienten har feber, vilken typ av anatomi har UVI?

Proximal.

13

Vad är triaden för anmärkningsvärd UVI?

1. Urinträngningar
2. Ensidig smärta
3. Feber

14

Vilket är "drug of choice" för intracellulära bakterier och e. coli?

Kinolon.

15

Nämn några adhesionsfaktorer för bakteriell UVI

Adhesiner, p-fimbrier och typ 1 fimbrier.

16

Nämn några adhesionsfaktorer för bakteriell UVI

Adhesiner, p-fimbrier och typ 1 fimbrier.

17

Nämn några viruelsnfaktorer, utöver adhesionsfaktorer, som bakterien kan använda sig av?

O-antigen (LPS)
K-antigen (kapsel): hämmar fagocytos
Hemolysin: ger njurskador och förstör membranet. Exotoxin
Sideroforer: järninfångande

18

Vilka värdsorsakande faktorer gynnar UVI?

Olika tillstånd hos värden: stör normalfloran
Mekaniskt predisponerande faktorer: t.ex. stor prostata
Katet

19

Vad görs för en patient som är asymptomatisk med bakteriuri?

Profylaktiskt antibiotikum

20

Vad innebär det om nitrit hittas i urinen?

Indikation på bakterietillväxt i urinen. Detta regleras genom nitratdehydrogenas, men alla bakterier har inte denna och således kan bakterietillväxt inte uteslutas om det är nitrit-negativt.

21

Vad görs för patienter som inte kan utföra mittstråleprov?

Blåspunktion.

22

Vilken bakterie brukar vanligtvis förknippas med nitrit i urinen?

E. coli (UPEC)

23

Vad är p-fimbrier? Vad är dess funktion?

Pyelonefritassocierade pili.
Binder till gal-gal-innehållande glykoplipid, fr.a. celler hos urinvägs- och blåsepitel.

24

Vad är typ-1-fimbrier? Vad är dess funktion?

- Binder till mannosinnehållande delar hos värdcellen
- Invasion av bakterien
- Binder till sIgA, Tamm-horsfall-protein, slemhinna och granulocyter
- Vanligare hos cystit

25

Hur kan UVI diagnosticeras?

Urinsticka
Mittstråleurin
Odling

26

Vad kan en urinsticka visa?

Leukocyter, erytrocyter, nitrit

27

Vad innebär det om det finns nitrit påvisad hos urinsticka?

Säkerställer oftast UVI. Många e. coli-stammar reducerar nitrat till nitrit genom nitratdehydrogenas.
Dock är det viktigt att veta att testet kan vara falskt positivt eller falskt negativt.

28

Vad innebär mittstråleurin?

Första urinen från dagen.
(Inte direkt första då det anses kunna vara kontaminerat)

29

Nämn några faktorer som kan påverka ett prov, d.v.s. avgöra om det är en kontaminering eller infektion

När provet togs
Material
Differentialdiagnos

30

Hur sker "odling" för UVI?

Plastögla används som kommer räkna hur många kolonier av bakterien det finns på en platta.