Antibiotika Flashcards Preview

K4 - IBI > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (42)
Loading flashcards...
1

Hur påverkar beta-laktamanitbiotika generellt? Vilka bakterier kommer inte påverkas?

Påverkar cellväggssyntesen genom att hämma korslänkningen (NAM-NAG) och binder till transpeptidas - PBP - aktiva yta med hög affinitet. Således kommer bakterien att lysera.
De som inte påverkas är de som saknar cellvägg: mycoplasma pneumoniae, legionella pneumophilia och chlamydia pneumoniae (atypiska pneumonier).

2

Hur ser antibiotikastrukturen ut?

Kärnstrukturen har en beta-laktamring och sidokedjor (ökar spektrum samt stabiliserar virulensmekanismer).

3

Vid vilket cellstadium påverkar beta-laktamantibiotika?

Delande celler. Detta beror på att en ny cellvägg behövs för att bevara integritet.

4

Vilka grupper av penicillin finns det?

Penicillinaskänsliga, smalt spektrum
Penicillin med utvidgat spektrum
Penicillinasstabila penicillin
Penicillin i kombination med beta-laktamashämmare

5

Vilka är de penicillinaskänsliga med smalt spektrum? Vilka egenskaper har de?

Penicillin V: ges per oralt för grampositiva bakterier (aeroba och anaeroba). Fr.a. pneumonier och streptokocker.
Penicillin G: ges IV för grampositiva och vissa gramnegativa bakterier. Fr.a. gonorré och h. influenzae.

6

Vilka är penicillinerna med utvidgat spektrum? Vilka egenskaper har de?

Grampositiva (aeroba och anaeroba), men även vissa gramnegativa.
Ampicillin - sterptokocker, enterokocker
Amoxicillin - h. influenzae
Pivemecilinanam: UVI (UPEC)

7

Vilka är peniciliinasstabila penicillin? Vilka egenskaper har de?

Ges fr.a. vid resistens från s. aureus och streptokocker.
INGA GRAMNEGATIVA BAKTERIER.
Kan vara kloraxicillin eller flukloxacilin.

8

Vilka är penicillinerna i kombination med beta-laktamashämmare? Vilka egenskaper har de?

Amoxicillin + klavulansyra: laktamasproducerande h. influenzae
Piperacilin + tazobactam: IV mot grampositiva, gramnegativa och anaerober.
Dessa används för att komma förbi resistens.

9

Vad gör cefalosporiner?

Kan kombineras med beta-laktamashämmare.

10

Vilka är de övriga cellvägghämmaren?

Glykopeptider

11

Vilka är de övriga cellvägghämmaren?

Glykopeptider: verkar hos endast grampositiva, binder till D-ala-D-ala hos cellvägg och förhindrar cellväggssyntesen. Kan användas mot c. difficile.
Lipoglykopeptider: D-ala-D-ala med glykopeptider.
Cykliska lipopeptider
Fosfomycin: inhiberar UDP-transferas som är sista steget i peptidoglykansyntesen
Polyxyin och colistin: fr.a. gramnegativa bakterier.

12

Vilka är proteinsynteshämmarna?

Makrolider
Linkosamider
Streptograminer
Tetracykliner
Oxazolidinoner
Aminoglykosider
Folicidinsyra

13

Hur verkar makrolider?

Binder 50s-enheten. Kommer på så sätt hindra elongering och ribosomal translokation. Denna kommer påverka förflyttning A till P hos peptidyl-tRNA genom att hämma direkt eller själva bindningen.
Intracellulära och kan verka mot vissa grampositiva, men även vissa gramnegativa.
Samma process linkosamider och streptograminer.

14

Hur verkar tetracykliner?

Påverkar initiering genom att blockera A-site (tRNA). Binder till 30s-enheten.
Binder till intracellulära bakterier, fr.a. grampositiva (vissa gramnegativa).

15

Hur verkar aminoglykosider?

Förhindrar elongering samt translation genom misreading. Kan även påverka tRNA translokation (A till P-byte).

16

Hur verkar folsyrametabolism-antagonister? När används det?

Sulfa och trimetoprim (säljs endast som kombination).
Sulfa: hämmar PABA
Trimetoprim: hämmar dihydrofolatreduktas hos den bakteriella folsyrasyntesen.
Folsyra behövs för nya nukleotider, utan de upphör bakteriell-nysyntes.

17

Hur verkar fulicidinsyra?

Steroidantibiotikum som blockerar EF-G.
Verkar mot staphylococcus.

18

Vilka är de olika DNA- och RNA-synteshämmare?

Kinoloner
Ciprofloxacin
Rifamycin
Nitroimidazoler

19

Vilka är de olika DNA- och RNA-synteshämmare?

Kinoloner
Rifamycin
Nitroimidazoler

20

Vilka är de "övriga antibiotikum"? Hur fungerar de? Vilka är de vanliga bakterierna?

Nitrofurrantoin: hämmar bakteriella enzymer och skadar DNA. Anävnds fr.a. mot e. coli (UPEC).
Fidaxomicin: påverkar RNA-polymeras (annat bindningsställe än rifampicin. Fr.a. c. difficile.

21

Hur verkar DNA- och RNA-synteshämmare?

1. Binder till DNA-gyras (topoisomeras 2) och/eller topoisomeras 4.
2. Replikation förhindras
3. Cellen lyserar p.g.a. kan inte relaxera helix
4. Förhindrar funktion
DNA-gyras kommer fr.a. verka hos gramnegativa bakterier, medan topoisomeras-4 fr.a. kommer verka hos grampositiva bakterier.

22

Hur verkar kinolonerna?

1. Binder till DNA-gyras (topoisomeras 2) och/eller topoisomeras 4.
2. Replikation förhindras
3. Cellen lyserar p.g.a. kan inte relaxera helix
4. Förhindrar funktion
DNA-gyras kommer fr.a. verka hos gramnegativa bakterier, medan topoisomeras-4 fr.a. kommer verka hos grampositiva bakterier.

23

Vilka är de olika kinolonerna och vilka bakterietyper är de mest specificerade för?

Ciprofloxacilin
Levofloxacin
Moxifloxacin

24

Hur verkar rifamycin?

Hämmar RNA-polymeras.
Fr.a. rifampicin som används för tuberkulos.

25

Hur verkar nitroimidazoler?

Måste reduceras först för att kunna binda in och påverka bakteriellt DNA-syntes. Således är det vanligast hos anaeroba bakterier (förutom h. pylori).

26

Hur undersöks bakterieresistens?

1. Provrör fylls med antibiotikum
2. Spädning: svag lösning
3. Bakterie och värme
4. Letar efter låg koncentration av antibiotika

27

Vilka olika sätt kan MIC-testas på?

Buljongspädning och mikrospädning
Agarspädning
Gradient MIC

28

Vad innebär diskdiffusion?

Pappersbit med bestämd mängd antibiotikum kommer mätas med diameter som motsvarar ett visst MIC (efter tabell för bakterie). Diametern är en upplöst zon; hämningszon.

29

Vilka resultat kan genereras från MIC?

S: känslig, svarar på standarddosering
R: resistent, ingen effekt
I: känslig vid högre exponering, har låggradig resistens men fungerar vid högre koncentration av antibiotika.

30

Hur uppkommer resistens?

Genetiskt: mutationer eller resistensgener
Selektion: antibiotikatryck som eliminerar känslig population och ger en okänslig subpopulation (kan vara genom co-selektion eller plasmid)
Spridning: sprids resistenta isolat-kloner- eller resistensgener.