Patofysiologi vid parasitorsakande gastroenteriter Flashcards Preview

K4 - IBI > Patofysiologi vid parasitorsakande gastroenteriter > Flashcards

Flashcards in Patofysiologi vid parasitorsakande gastroenteriter Deck (27)
Loading flashcards...
1

Vad är humanpatogena parasiter?

Eukaryota protozoer (celluppbyggnad som liknar människocellens mer än bakteriens).

2

Vad kännetecknar en parasit?

Heterotrof - externa källor för energi
Encellig/multinukleär
Frilevande/parasiter

3

Hur sprids humanpatogena parasiter?

Fr.a. genom kontaminerad livsmedel, eventuellt genom direktkontakt och sexuellt.

4

Vilka två delar i parasitlivscykeln finns?

Trofozoiter - vegetativ cell som förökas i värd (känslig för uttorkning och höga temperaturer)
Cystor/oocyter - kan jämföras med sporer d.v.s. mer stabila och mest smittsamma.

5

Vad innebär det att dessa parasiter är höggradigt infektiösa?

Krävs få celler räcker för spridning.

6

Vilka är de tre vanligaste humanpatogena parasiter?

Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
Cryptospordium hominis+parvum

7

Var i tarmen hamnar giardia lamblia?

Tarmlumen, fr.a. övre tunntarmen.

8

Beskriv livscykeln för giardia lamblia

1. Feko-oral kontaminering
2. Sväljs
3. Passerar gaster
4. Når duodenum
5. Cystor växer ut/mognar
6. Trofozoiter
7. Delas - kan göra det länge
8. Omvandlas till cystor igen
9. Cystor utsöndras genom avföring p.g.a. stabila
10. Hamnar i t.ex. vatten där det kan kontaminera igen
11. Cykeln sluts

9

I vilket stadium hittas flagell hos giardia lamblia och varför?

Hos trofozoiter p.g.a. cystor är mer stabila och runda, och det är även mer energikrävande med flageller.

10

Hur lång inkubationstid har giardia lamblia?

7-10 dygn

11

Vilka symptom har giardia lamblia?

Många är asymptomatiska, vilket ger ökad risk för att det pågår länge utan behandling.
Symptom - diarré, magkramper, viktnedgång, trötthet, feber.

12

Hur diagnosticeras guardia lamblia?

Då det har hög smittsamhet men lågt cellantal undersöks fr.a. fecesprover, ev. biopsi från duodenum/jejunum som undersöks mikroskopiskt eller molekylärt.

13

Hur behandlas giardia lamblia?

Vätskeinjektion med urin- och dryckesmätning.

14

Beskriv livscykeln för entamoeba histolytica

1. Kontaminerad föda/vatten i kroppen
2. Cystor mognar - trofozoiter avknoppas (1:4 - 4:8)
3. Trofozoiter färdas mot central tunntarm
4. Växer
5a. icke-invasiv: blir nya cystor som lämnar kroppen genom feces och hamnar i vatten och livsmedel.
5b. invasiv: trofozoiter vandrar genom tarmslemhinnan, tarmepitelet, blodbanan och hamnar i levern (ev. hjärnan eller lungor) - ovanlig

15

Vad är ambödasyenteri?

Blod, slem och diarré p.g.a. påverkad tjocktarm från trofozoiter.

16

Hur lång inkubationstid har entamoeba histolytica?

2-4 veckor.

17

Vilka symptom har entamoeba histolytica?

Ev. asymptomatisk - och pågår då i flera år. Men kan även ha risk för amöbadysenteri med tarmsammandragningar, blodiga diarréer och påverkat allmäntillstånd.

18

Hur diagnosticeras entamoeba histolytica?

Fr.a. mikroskopi som kan påvisa cystor eller PCR som kan påvisa amöba.

19

Hur behandlas entamoeba histolytica?

Antimikrobiotia samt kontroll för att det inte ska finans kvar.

20

Beskriv cellcykeln för cryptosporidium species?

1. Tjockväggig oocyt
2. Tunntarm
3. Frisätter sporozoiter (1:4)
4. Adhererar sporozoit till tarmepitelens mikrovilli
5. Omvandling till trofozoiter
6. Asexuell cykel ger typ 1 och 2 meront
7. Typ 2 meront går vidare i sexuell cykel
8. Homolog rekombination av 2 meronter som bildar merozoiter
10. Merozoiter blir odifferentierade gamonter
11. Gamonter är mikro eller makro varav mikro ger mikrogameter
12. Sammanställs till diploid/polyoid zygot
13. Zygot blir oocyst med 4 haploida cellkärnor
14a. Cykeln börjar om med autinfektion
14b. Tjockväggig oocyt lämnar värd.

21

Hur lång inkubationstid har cryptosporidium?

Cirka sju dygn.

22

Vilka symptom ger cryptosporidium?

Fr.a. vattniga diarrér, buksmärtor, illamående, huvudvärk, och risk för kronisk infektion hos immunsupprimerade.

23

Hur behandlas cryptosporidium?

Symptomatisk får fr.a. dropp och dryck- och urinmätning.
Immunfriska blir oftast av med den inom en vecka.
Finns ingen adekvat behandling.

24

Vilka cryptosporidiumarter är humanpatogena?

C. hominis och c. parvum (också zoonotisk).

25

Hur diagnosticeras cryptosporidium?

Oocystpåvisning i feces som artbestäms genom PCR

26

Vilken viktig aspekt gäller för alla humanpatogena parasiter?

Alla är anmälnings- och spårningskyldiga enligt smittskyddslagen.

27

Vad är det för humanpatogena parasiter som ger infektion?

Dess livscykel - ska skiljas från bl.a. toxiner.