Bakteriell patogenes 1 Flashcards Preview

K4 - IBI > Bakteriell patogenes 1 > Flashcards

Flashcards in Bakteriell patogenes 1 Deck (49)
Loading flashcards...
1

Vad är en parasit?

Organism som lever på eller i en värd. Kan vara patogen.

2

Vad är patogenicitet?

Parasitens förmåga att orsaka sjukdom.

3

Vad är virulens?

Patogenicitetsgrad. Är kvantitativt och visar således skillnad på högpatogen- och lågpatogenmikrober.

4

Vad är infektion?

En potentiellt patogen mikrob börjar tillväxa hos värden. Kan vara asymptomatisk.

5

Vad beror skillnaden på virulens på?

1. Bakteriens förmåga att etableras hos värden
2. Toxiner
3. Virulensstrategier

6

Hur utvecklas normalfloran?

I symbios med värden, men det kommer anpassas genom hela livet.

7

Beskriv kortfattat hudens normalflora

Generellt bakteriefattig, men vissa områden är mer gästvänliga p.g.a. t.ex. ökad fukt eller näringsrika (svettkörtlar). Kommer påverkas av yttre faktorer, ålder och personlig hygien.

8

Hur skyddar huden mot patogena mikroorganismer?

Är en fysisk och kemisk barriär med
- Mekanisk nötning (stratum corneum)
- Torrhet
- Näringsfattigdom (körtelsekret exkluderat)
- Låg temperatur (<37 grader)
- Svagt sur
- Normalflora konkurrerar om näring och plats
- Antimikrobiella ämnen produceras från normalfloran t.ex. lantibiotika.

9

Vilka två mikroorganism-huvudtyper förväntas hittas på huden?

1. Transienter: överlever men förökas inte.
2. Residenter: förökar och koloniserar. Är mer bofasta.

10

Vad består munnens normalflora av?

Slemhinnor, tänder, tunga och saliv.

11

Vad finns i saliven?

Påverkas mycket av näringsintag, men generellt
- Salter
- Spårämnen
- Näringsämnen
- Enzymer t.ex. lysozym eller laktoperoxidas
Kommer variera mycket i samband med vad personen äter.

12

Hur skyddar munhålans normalflora mot patogena mikroorganismer?

Flöde och enzym i saliv, samt mekanisk nötning (tuggar samt nötning mot slemhinnor).

13

Hur ser tändernas bakterieflora ut?

En tunn biofilm med makromolekyler, och till en början fakultativt anaeroba bakterier. Ju mer dessa växer och bildar plack (mikrokoloni) kommer det övergå till obligat anaeroba bakterier.
De kan även producera organiska syror vilket bryter ned emaljen, exponerar mjuk vävnad som bryts ned av proteolytiska enzym (lipaser, DNaser).

14

Hur börjar dentalplack?

Mellan emalj och slemhinna, men kommer bredas ut.

15

Beskriv magsäckens normalflora

- Lågt pH, cirka 2.
- Rik enzymatisk aktivitet
- Bryter även ned makromolekyler

16

Beskriv tunntarmens normalflora

- Högre pH
- Rikare bakterieflora - grampositiva enterokocker och laktobaciller
- Störst yta (veckning och mikrovilli).

17

Beskriv tjocktarmens normalflora

- pH runt 7-7,5 - optimalt för många bakterier
- Patogena bakterier förblir kommentarer
- Fakultativt anaeroba bakterier t.ex. e. coli
- Obligat anaeroba bakterier t.ex. fusiforma bakterier
- Varierar på näringsintag och ålder

18

Hur skyddar normalfloran i mag- och tarmregionen?

- pH
- Enzymer t.ex. proteaser och lipaser
- Snabbt flöde
- Rikhaltig normalflora
- Slemhinnan med täta epitelcellslager samt sekret

19

Hur interagerar bakterien med slemhinnan?

1. Mikroorganism/bakterie kommer genom födan
2. Fångas upp i slemhinnan
3. Kan stanna där, eventuellt fortsätta förbi första försvaret (bryter ned sIgA) och binda till mikrovilli
4. Sprids horisontellt
6. Invadera underliggande vävnader samt blod
Gäller inte alla bakterier, och processen kan variera.

20

Vilka processer sker i tunntarmen? Ge ett exempel för varje process.

1. Vitaminsyntes: tiamin t.ex., bakterien underlättar vitaminprocessen
2. Gasproduktion: koldioxid
3. Luktämnesproduktion: fr.a. kväverika produkter som ger odör. En del av bakteriens (fr.a. anaeroba) metabolism.
4. Produktion av organiska syror: t.ex. ättiksyra. Del av bakteriefermentation.
5 Glykosidasreaktioner: kolhydrater bryts ned till enklare strukturer
6. Steroidmetabolism: modifieras innan upptag t.ex. estrifiering.

21

Beskriv övre luftvägarnas normalflora

- Torr miljö: bakterier föredrar slemhinnor
- Cilier och flöde
- Normalflora
- Sekretion

22

Beskriv nedre luftvägarnas normalflora

- Trånga passager ner
- Alveolära makrofager
- Är huvudsakligen sterila

23

Beskriv urogenitalregionens normalflora

Urinblåsa: steril
Ureter: steril
Uretra: fr.a. gramnegativa stavar och kocker som e. coli, proteus, klebsiella, neisseria
Vagina: varierar men t.ex. lactobacillus
Slemhinnebeklädda ytor som är växlingsrika och varierar under livet t.ex. menopaus.

24

Rangordna de tre viktigaste inköresportarna i ansiktet för mikrober

1. Ögon
2. Näsa
3. Män

25

Namnge de sju generella stegen för bakteriell infektion

1. Associering: ospecifik, svag och reversibel bindning
2. Adhesion: starkare och vävnadsspecifik fr.a.
3. Tillväxt: mikrokoloni
4. Invasion: enzymer som kan vara vävnadsbrytande
5. Tillväxt i värdorganism
6. Bakteriellt försvar: t.ex. antifagocytos, toxinproduktion, intracellulär överlevnad
7. Spridning av bakterier: cell-cell, i och mellan vävnader (blod och lymfa)

26

Nämn tre markanta skillnader mellan intracellulära bakterier och virus

1. Virus är infektiösa partiklar men mer specifika än bakterier (kan skada djur också)
2. Beroende av att värden hålls vid liv för att den själv ska kunna replikeras vidare
3. Högre grad till mutation

27

Vad innebär horisontell genöverföring?

Konjugation med plasmid.

28

Vilka fem huvudtyper av virulensstrategier har bakterien?

1. Associering
2. Adhesion
3. Invasion
4. Tillväxt
5. Bakteriellt försvar mot värd, samt spridning av bakterier

29

Vad består associeringen av?

Slem eller kapsel. Ospecifikt kolhydratklister som ger svag bindning.

30

Vad består adhesionen av?

Fimbrier
Icke-fimbriella adhesiner: binder specifikt till värdsproteiner
sIgA-proteaser: bakterien skapar tillträde för att binda hos epitel