Autoimmuna sjukdomar Flashcards Preview

K4 - IBI > Autoimmuna sjukdomar > Flashcards

Flashcards in Autoimmuna sjukdomar Deck (33)
Loading flashcards...
1

Hur ska det medfödda immunsystemet reagera? Vad använder den sig av för att känna igen diverse patogener?

Reagerar likadant varje gång, och fr.a. genom fagocytering och komplementsystem, ger ett snabbt svar (0-12 timmar).
Den använder sig av TLR som känner igen DAMP och PAMP.

2

Hur ska det adaptiva immunförsvaret reagera? Vad använder den sig av för att känna igen diverse patogener?

1. APC tar upp DAMP (kroppseget, DAMP-receptor), och PAMP (främmande, PPR)
2. Presenterar för T-celler genom HLA och CD80 i lymfkörtlar som kan bli CD4+ eller CD8+
3. Klonal selektion
4. Klonal expansion - pågår så länge mikrob finns
5. Minnesceller
B-celler som själva tar upp antigen genom BCR (IgM-membranbundet).

3

Vad innebär danger-hypotesen? Förklara för både stranger/danger och frisk egenvävnad.

Om det är stranger/danger kan det gå två sätt
1. Reaktion som ger eliminering
2. Känns igen men ger ingen inflammation.
Om det är egenvävnad kan det ge
1. Autoreaktivitet
2. Autoimmun sjukdom: kan påverkas av ärftlighet, infektioner, hormoner, miljöfaktorer, stress, obestitas, "bad luck"

4

Vilka gener finns för HLA-gener?

HLA-gener HLA-DP/DQ/DR.
Finns i cirka 30 varianter.

5

Vad sker vid autoimmunitet mellan HLA-och T-celler?

HLA presenterar antigen till T-celler. Autopeptidet kan aktivera autoreaktiva T-celler, varav detta senare kan aktivera autoreaktiva B-celler.

6

Hur verkar HLA-association med hereditet? Hur är det viktigt i det långa loppet?

MHC har hög polymorfism, och ärvs likadant från vardera förälder. Det är viktigt med hög polymorfism eftersom det innebär att någon alltid kommer kunna presentera valfri mikrob, och kunna få adekvat immunsvar. På så sätt säkras artens överlevnad.

7

Var sker den centrala toleransen? Vad innebär det för T- och B-celler.

I thymus och benmärg (T-cell, B-cell). Denna är viktig för att få bort autoreaktiva lymfocyter, samt de som binder för hårt till antigen, tar hjälp av AIRE. För B-celler presenteras kroppseget och antigen kan receptorn ändras, immuncellen genomgår apoptos, blir anergisk eller risk för autoantikroppar.

8

Vad är APS-1 (autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1) för sjukdom? Hur ser symptombilden ut?

Har gendefekt i AIRE som leder till att det inte blir någon negativ selektion.
Består av en triad av kronisk mukokutanös candidiasis, hypoparathyroidism och Addisons sjukdom.

9

Vad kan perifer tolerans involvera?

a) Avsaknad av kostimuli eller cytokiner. kan då ge anergi.
b) Treg
c) Immun "check points" genom negativ signal från CTLA-4/B7 och PD-1/PD-1L.
d) Autoreaktiva -celler är vanligtvis få eller har låg avidititet d.v.s. binder inte så starkt.
e) Dolda autoantigen: finns i ögat, testikeln och hjärnan.

10

Vad innebär det att ha en autoimmun sjudom?

En autoimmun reaktion som är kvarstående, och kan ge vävnadsskada som antigen är organspecifik eller systemisk.

11

Vilka exempel finns för typ 2 immunreaktiva sjukdomar?

Goodpastures syndrom, Graves sjukdom/tyreotoxicitet, Myastenia gravis, antikroppsmedierade blåsdermatoser.

12

Vad är patogenesen för Goodpastures syndrom?

Autoantikroppar mot alfa-3-kedjan hos kollagen typ 4, varav denna finns hos både njuren (basalmembran) och lungorna (alveoler). Kan således ge glomerulonefrit, samt hemoptys.
Är monofasiskt.

13

Vad är patogenesen för Graves sjukdom/tyreotoxicitet?

Autoantikropp - TRAK, IgG - binder till TSHR hos thyroideacellen. Detta ger en överproduktion av T4, som samtidigt ger negativ feedback för att minska TSH. Samtidigt kan receptorerna uppregleras p.g.a. avsaknad av TSH.

14

Vilka är symptomen för Graves sjukdom/tyreotoxicitet?

Hjärtklappning, sömnsvårighet, koncentrationssvårighet, struma, exopthalmos.

15

Hur behandlas Graves sjukdom/tyreotoxicitet?

Ev. risk för operation, men annars levaxin.

16

Vad är patogenesen för myastenia gravis?

Autoantikroppar som binder till AChR vilket gör att acetylkolin inte tas upp postsynaptiskt. Således kommer receptorerna nedregleras p.g.a. negativ feedback.

17

Vilka är symptomen för myastenia gravis?

Störd transmission som ger muskelsvaghet hos perifera nervsystemet.

18

Hur behandlas myastenia gravis?

Acetylkolinesterasinhibitor. Ökar acetylkolin i den synaptiska klyftan.

19

Vilka exempel finns för typ 3 immunologisk reaktion?

Reumatoid artrit och systemisk lupus erythematosus.

20

Hur är patogenesen för SLE?

Patogenesen följer "waste disposal theory".
Apoptotiska celler ska brytas ned hos t.ex. levern genom retikuloendoteliala systemet som använder C1q eller opsonisering med Fc. Om inte detta fungerar kommer dessa antigen
a) binda till basalmembran, aktivera komplementsystemet
b) tas upp av APC. Denna kan presenteras för T-cell, som kan presentera för B-cell som kan producera ANA
c) B-cell producerar ANA
ANA är antinukleära antikroppar som kommer kunna ge immunkomplex som deponeras, ger komplementaktivering och vävnadsskada.

21

Vilka organ kan SLE drabba?

Lungor, njure, hud, CNS m.m.

22

Hur påverkas den fertila kvinnan av SLE?

Den höga östrogenmängden kommer vara proinflammatorisk. Således är alla graviditeter en risk.

23

Vad är multiple skleros för immunologisk typ-reaktion? Hur är patogenesen?

En typ fyra reaktion.
1. APC presenterar myelin för T-cell
2. Klonal expansion
3. Passerar BBB
4. Mikroglia har MHC-2 som kan binda till Th
5. Frisätter proinflammatoriska cytokiner som IFN-gamma, TNF, IL-1, IL-17 och GM-CSF.
6. Aktiverar makrofag och CD8+
Makrofagen kan frisätta NO, TNF-alfa och ROS.
7. Ger myelinskada

24

Vilken behandling rekommenderas för MS?

Natalizumab
Allopurinol

25

Vilka symptom förväntas hittas vid MS?

Domningar, svaghet och nedsatt syn.

26

Hur diagnosticeras MS?

Genom likvoranalys där multipla oligoklonala band ska kunna utskiljas.

27

Vad är korrelationen mellan narkolepsi och svininfluensavaccinet?

De som utvecklade narkolepsi av vaccinet hade HLA-typen DQ0602. Denna påverkar hypokretin (neuropeptid för "dygnsrytm") i hypothalamus.

28

Vilka är kraven för antikroppsmedierad sjukdom?

Ska finnas
1. Autoantigen
2. Autoantikropp
3. Passiv överföring över t.ex. placenta (Ig)
4. Experimentell modell ska ha utförts där t.ex. djur ska ha utvecklat autoimmun attack
5. Effekt av immunosuppressiv behandling t.ex. kortison

29

Vilka är kraven för autoimmun T-cellsmedierad sjukdom?

Ska finnas
1. Autoantigen
2. Autoreaktiva T-celler
3. Ingen passiv överföring (p.g.a. MHC-restriktion)
4. Experimentell modell
5. Effekt av immunsuppressiv behandling som rituximab

30

Vad är den primära skillnaden mellan autoinflammatorisk och autoimmun?

Autoinflammatorisk är fr.a. en dysreglering av det medfödda immunförsvaret, där polymorfism kan finnas hos inflammasom.
Autoimmunitet är istället felreglering i det adaptiva immunförsvaret där polymorfism finns hos bl.a. MHC, IL-2, IL-17.