Chapter 12 Principle Parts Flashcards Preview

Latin 101 > Chapter 12 Principle Parts > Flashcards

Flashcards in Chapter 12 Principle Parts Deck (34)
Loading flashcards...
1

appellō, appellāre, appellāvī, appellātus-a-um

call

2

lavō, lavāre, lāvī, lautus/lavātus/lōtus-a-um

wash

3

recitō, recitāre, recitāvī, recitātus-a-um

recite

4

rīdeō, rīdēre, rīsī,rīsum

laugh

5

studeō, studēre, studuī, x

be eager for, study (+datative)

6

agō, agere, ēgī, āctus-a-um

do, manage, drive

7

induō, induere, induī, x

put on

8

intellegō, intellegere, intellēxī, intellēctus-a-um

understand

9

trādō, trādere, trādidī, trāditus-a-um

hand over

10

afferō, afferre, attulī, allātus-a-um

carry toward, report

11

auferō, auferre, abstulī, ablātus-a-um

carry away

12

cōnferō, cōnferre, contulī,collātus-a-um

carry together

13

efferō, efferre, extulī, ēlātus-a-um

carry out

14

ferō, ferre, tulī,lātus-a-um

carry, bear

15

īnferō, īnferre, intulī, illātus-a-um

carry into, carry against

16

prōferō, prōferre, prōtulī, prōlātus-a-um

carry forward, bring out

17

referō, referre, rettulī, relātus-a-um

carry back, report

18

call

appellō, appellāre, appellāvī, appellātus-a-um

19

wash

lavō, lavāre, lāvī, lautus/lavātus/lōtus-a-um

20

recite

recitō, recitāre, recitāvī, recitātus-a-um

21

laugh

rīdeō, rīdēre, rīsī,rīsum

22

be eager for, study (+datative)

studeō, studēre, studuī, x

23

do, manage, drive

agō, agere, ēgī, āctus-a-um

24

put on

induō, induere, induī, x

25

understand

intellegō, intellegere, intellēxī, intellēctus-a-um

26

hand over

trādō, trādere, trādidī, trāditus-a-um

27

carry toward, report

afferō, afferre, attulī, allātus-a-um

28

carry away

auferō, auferre, abstulī, ablātus-a-um

29

carry together

cōnferō, cōnferre, contulī,collātus-a-um

30

carry out

efferō, efferre, extulī, ēlātus-a-um