Week 4 les 7 Risicomanagement valutarisico Flashcards Preview

3D financiering > Week 4 les 7 Risicomanagement valutarisico > Flashcards

Flashcards in Week 4 les 7 Risicomanagement valutarisico Deck (16)
Loading flashcards...
1

Wat is valutarisico?

Wijzigingen in de marktwaarde van de onderneming als gevolg van wijzigingen in valutakoersen.

Een onderneming loopt alleen risico over netto-valutaposities

2

Wat zijn kenmerken van valutarisico?

- Wisselkoersonzekerheid
- Grootte en samenstelling van het bedrag waarover valutarisico wordt gelopen (=exposure)

3

De onderneming kan zelf maatregelen nemen om valutarisico te beheersen, benoem enkele maatregelen.

- keuze factureringsvaluta
- verplaatsing commerciele activiteiten
- leading & lagging (= versneld of vertraagd krijgen/doen van ontvangsten en van uitgaven

4

Bij valutarisico wat wordt er verstaan onder actief en passief beheren van valutarisico?

Actief beheer
Valutarisico zoveel mogelijk afdekken Bv. KLM

Passief beheer
Valutarisico niet of nauwelijks afdekken
Bv. Eriks groep, AkzoNobel (beperkt)

5

Wat wordt verstaan onder transactierisico?

het valutarisico over reeds gecontracteerde kasstromen
- Vorderingen en/of schulden in vreemde valuta op de balans
- Vorderingen en/of schulden die niet op de balans staan

6

Wat wordt verstaan onder economische risico bij valutarisico?

Verandering in de netto contante waarde van de verwachte kasstromen als gevolg van een onverwachte verandering van de wisselkoers

- Bij economisch risico gaat het om de invloed van veranderingen van de wisselkoers op de totale kasstroom van de onderneming
- Een onderneming kan zelfs economisch valutarisico lopen als men geen buitenlandse klanten of kasstromen in vreemde valuta heeft
- Exposure moeilijk te bepalen, wordt gedaan op basis van toekomstige kasstromen

7

Wat wordt verstaan onder translatierisico?


Het risico van een veranderende wisselkoers bij de omrekening van activa en passiva luidende in vreemde valuta

- Vooral de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse dochters
- Omrekening van vordering en schulden met een langere looptijd dan de balansdatum

8

Waar is translatierisico afhankelijk van?

Translatierisico is afhankelijk van de gehanteerde boekhoudkundige methode van verwerking van wisselkoersveranderingen in de jaarrekening van de moedermaatschappij

9

Voor de beheersing van het valutarisico zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar, benoem enkele van deze mogelijkheden.
Termijncontracten = afspraken maken over koop/verkoop van valuta op een toekomstig tijdstip (zowel koper als verkoper heeft rechten en plichten)
Geldmarkt: valuta contant kopen/verkopen en tekorten/overschotten financieren/uitzetten op geldmarkt
Opties = afspraken maken over koop/verkoop van een valuta via optie (enkel één partij heeft recht/plicht).

10

Wat kan er worden gedaan op de officiële markten om valutarisico te dekken?


Financiele instrumenten kunnen op officiele markten (effectenbeurzen) worden verhandeld (futures)
Gestandaardiseerde voorwaarden
Tegenpartijrisico wordt door opgelost door clearinginstituten

11

Wat kan er worden gedaan tussen partijen onderling om valutarisico te dekken?

Als financiele instrumenten tussen partijen onderling worden verhandeld noemen we dat de Over-The-Counter markt (forwards)
Voorwaarden kunnen op maat worden gemaakt

12

Wat houdt een termijncontract in?


Een termijncontract is een contract om zaken te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs op een in de toekomst gelegen moment
- beide contractpartijen gaan een recht en verplichting aan
- termijncontract kan positieve, negatieve of waarde van 0 hebben
- waarde van contract wordt bekeken vanuit oogpunt Koper

13

Wat is een future?

Gestandardiseerd termijncontract die op een officiele beurs wordt verhandeld
Winsten/verliezen op deze contracten worden dagelijks afgerekend

14

Wat is een forward?

Een niet gestandardiseerd termijncontract die tussen partijen onderling wordt verhandeld.
Winsten/verliezen op deze contracten worden pas aan het einde van de looptijd afgerekend

15

Wat is het verschil tussen een contante koers en een termijnkoers

Contante Koers is de koers die vandaag geldt voor aankoop en verkoop van een bepaalde valuta

Termijnkoers is de koers die geldt voor aankoop en verkoop van een bepaalde valuta in de toekomst
Deze koers kun je vandaag afspreken
Termijnkoers wordt afgeleid van de contante koers
Termijnkoers verandert niet meer als de contante koers verandert

Spotkoers: $ 1 = EUR 0,73
Termijnkoers 1 maand: $ 1 = EUR 0,7350

16

Beschrijf hoe er op de geld markt de risico kan worden gedekt bij als er in de toekomst moet worden ontvangen of in de toekomst moet worden betaald.

Ontvangsten in toekomst : Valuta’s worden verkocht op de contante markt
Bij verkoop van valuta ontstaat nu een tekort in vreemde valuta (je krijgt geld immers pas later). Dit ga je lenen in USD.
Door verkoop krijg je €, deze kun je rentedragend uitzetten

Betalingen in toekomst: Valuta’s worden gekocht op de contante markt
Bij koop van valuta ontstaat nu een tekort in €. Dit moet je gaan financieren.
Door koop krijg je $, deze kun je rentedragend uitzetten. Je hoeft dus minder $ te kopen