Week 3 les 5 H4 Eigen vermogen Flashcards Preview

3D financiering > Week 3 les 5 H4 Eigen vermogen > Flashcards

Flashcards in Week 3 les 5 H4 Eigen vermogen Deck (18)
Loading flashcards...
1

Wat is een aandeel?

een aandeel geeft recht op toekomstige kasstromen, noemen we in principe dividenden.

2

Wat is Dividend Discount Model

Contante waarde van toekomstige dividenden
∑ dividend1/(1+ke)1 + dividend2/(1+ke)2 +….. dividendn/(1+ke)n
Formule bij constante/geen groei: Div1 / (Ke – g)

3

Wat is Rendementseis?

Beleggers eisen een rendement voor hun vermogensinbreng, Ke
Ke : Risicovrije rentevoet + risico-opslagen

4

Waarom is er Risico-opslagen bij EV hoger dan bij VV:

1. Onzekerheid kasstromen
2. Bij betalingsproblemen krijgt eerst VV-verschaffer geld, daarna EV verschaffer

5

Wat is de formule die samenhangt met geen groei scenario van een onderneming (rendement)?

MPA0 = Div1 / Ke

Alle winsten worden in de vorm van dividend aan aandeelhouders uitgekeerd

6

Wat is de formule die samenhangt met constant groeipercentage scenario van een onderneming (rendement)?

MPA0 = Div1 / (Ke – g)

Een deel van de winst wordt ingehouden, zodat kan worden geherinvesteerd voor groei van winst

7

Wat wordt verstaan onder verwachte rendement?

de verwachte dividenduitkering plus de verwachte koersstijging over een bepaalde periode.

8

Wat wordt verstaan onder gerealiseerde rendement?

dit is het daadwerkelijk gekregen dividend en de werkelijke koerswijziging die zich heeft voorgedaan in een bepaalde periode.

9

Wat is het doel van emissie van aandelen?

Het financieren van de groei van de onderneming met eigen vermogen of versterken van de vermogensstructuur (omzetting VV in EV)

10

Waaruit bestaat een emissie met voorkeursrecht (Claimemissie)?

Bestaande aandeelhouders krijgen een voorkeursrecht (door uitgifte van claims) bij de inschrijving op nieuwe aandelen

11

Wat wordt verstaan onder vrije emissie?

Bij de inschrijving op nieuwe aandelen hebben alle potentiele kopers gelijke rechten. Bestaande aandeelhouders krijgen geen voorkeursrecht

12

Wat zijn de gevolgen voor de koers van aandelenemissie?

- Nieuwe investeringen zijn meestal niet direct in dezelfde mate rendabel als bestaande investeringen, daling van winstgevendheid (kasstroom) en van uitgekeerde dividend
- Verbetering vermogenspositie betekent lager risicioprofiel en lagere Ke
- Kan per saldo positief of negatief zijn (praktijk veelal negatief)

13

Meestal vindt bij uitgifte nieuwe aandelen een waardedaling van de aandelen plaats. Welke zijn ze?


- Normale Waardedaling: de waardedaling die optreedt als het aandeel ex- claim gaat noteren
- Extra Waardedaling: de daling van de aandelenkoers omdat de uitgifte van nieuwe aandelen door de aandeelhouders als negatief wordt beoordeeld

14

Er gelden 2 relaties voor de waarde van een claim, welke zijn deze?

1. MPA (na) = MPA (voor) – CL

2. MPA (na) = Emissieprijs (E) + n x CL

Waarde claim kan worden berekend door I = II :
MPA (voor) – CL = E + n x CL
MPA (voor) – E = n x CL + CL
MPA (voor) – E = (n+1) x CL
CL = (MPA (voor) – E) / (n+1)
Of CL = (MPA (na) – E) / N

15

Wat zijn groeiaandelen?

aandelen die door de vermogensmarkt worden gewaardeerd op toekomstige groeimogelijkheden

16

Wat zijn rendementsaandelen?

aandelen die door de vermogensmarkt worden gewaardeerd op het dividendrendement

17

Waarom zijn groeiaandelen zijn gevoeliger voor veranderingen in de kostenvoet?

- Dividendbedragen in groeiscenario zijn nu lager en in toekomst hoger
- Contante waarde van hogere toekomstige dividenden zijn gevoeliger voor veranderingen in de disconteringsvoet

18

Waarom kopen ondernemingen hun eigen aandelen in?

- Als additioneel voordeel voor de onderneming geldt dat duur EV wordt vervangen door goedkoper vreemd vermogen
- Rationeel staat inkoop aandelen voor beleggers gelijk aan uitkering dividend, echter de signaalfunctie van dividend bepaalt dat : beleggers de voorkeur geven aan dividend (hoger in toekomst) De onderneming de voorkeur geeft aan inkoop aandelen (flexibiliteit)
- Door inkoop aandelen neemt de Winst per aandeel toe
Echter ook de groeiperspectieven dalen vanwege lagere herinvestering in het bedrijf

Effect op de beurskoers is van te voren niet evident