Week 2 les 4 Vreemd Vermogen Flashcards Preview

3D financiering > Week 2 les 4 Vreemd Vermogen > Flashcards

Flashcards in Week 2 les 4 Vreemd Vermogen Deck (15)
Loading flashcards...
1

Wat is een conversieperiode?

Periode waarin de obligatiehouder van zijn recht gebruik mag maken

2

Wat is een converteerbare obligatie?

Obligatie waarbij de houder (=koper) het recht heeft om tegen bepaalde voorwaarden zijn obligatie om te zetten in aandelen

3

Wat is conversieverhouding?

Hoeveelheid aandelen die je bij inlevering van 1 obligatie krijgt

4

Wat is conversietechniek?

Met bijbetaling, met terugbetaling, of zonder bij- of terugbetaling

5

Wat is conversiekoers en hoe wordt het berekent?

Prijs die onderneming bij conversie voor de aandelen krijgt:
CK = (NW (CO) + CON) / N

6

Wat is conversiewaarde en hoe wordt het berekent?

Waarde obligatie voor houder als direct tot conversie zou worden overgegaan
CW = N * MPA – CON

7

Wat is conversie-equivalent en hoe wordt het berekent?

Prijs die de obligatiehouder voor een aandeel betaalt als hij tot conversie overgaat:
CE = (MPCO + CON) / N

8

Wat is conversie-agio en hoe wordt het berekent?

Het extra bedrag dat voor aandelen wordt betaald boven de beurskoers als tot conversie wordt overgegaan
(CE – MPA)/MPA

9

Waaruit bestaat de marktrente van het vreemd vermogen?

De marktrente van de vreemd vermogen (Kv) bestaat uit risicovrije rentevoet en risico-opslagen.

10

Wat zijn de risico-opslagen?

Liquiditeit : de mate waarin leningen door de geldgevers kunnen worden verkocht.
Kredietwaardigheid : inschatting over de mate waarin de onderneming de afspraken omtrent betaling van rente en aflossing kan nakomen
Ondernemingsrisico (hefboomwerking kostenstructuur)
Financieel risico (hefboomwerking vermogensstructuur)

11

Wat kan de vreemd vermogen beïnvloeden die als gevolg heeft dat de vreemd vermogen hoger is?

De verwachte kasstromen lager zijn
Het risico van de kasstromen hoger is
De rechten van de vermogensverschaffer minder zijn
De verplichtingen van de vermogensverschaffer groter zijn

12

Waaruit bestaat een converteerbare obligatie?

Converteerbare Obligatie is een gewone obligatie plus een conversierecht
Recht heeft een waarde
Als het onderliggende aandeel in waarde stijgt, dan stijgt ook de koers van de Converteerbare Obligatie
Premie boven obligatiewaarde = de hogere prijs van een converteerbare obligatie ten opzichte van een normale obligatie.

13

Heeft het recht om een obligatie te converteren een waarde? Zo ja, hoe wordt dit berekent? (premie boven de conversiewaarde)

Dit recht om niet te converteren heeft ook een waarde
Premie boven de conversiewaarde = conversie-agio

14

Wat zijn de redenen voor het uitgeven van obligatie voor een ondernemer?

Onderneming vindt huidige prijs van de aandelen te laag
Op termijn converteren tegen een hogere aandelenkoers
Doel voor de onderneming is conversie van obligaties

Conversierecht is een voordeel voor de obligatiehouder
Lagere couponrente op obligaties
Doel voor de onderneming is geen conversie van obligaties

15

Hoe wordt de premie boven de obligatiewaarde berekent?

Premie boven obligatiewaarde = de hogere prijs van een converteerbare obligatie ten opzichte van een normale obligatie