Week 1 les 2 Kopen van Onderneming Flashcards Preview

3D financiering > Week 1 les 2 Kopen van Onderneming > Flashcards

Flashcards in Week 1 les 2 Kopen van Onderneming Deck (18)
Loading flashcards...
1

Hoe wordt de waarde van een onderneming berekent via intrinsieke waarde?

Boekwaarde activa minus Vreemd Vermogen

2

Noem een nadeel van het bepalen van een onderneming via de intrinsieke waarde methode.

Onderschatting van werkelijke waarde (fiscaal/voorzichtigheidsprincipe)

3

Benoem enkele waarderingsmethode van een onderneming

- waarderen via intrinsieke waarde
- waarderen via rentabiliteitswaarde
- waarderen via rendementswaarde

4

Hoe wordt de waarde van een onderneming berekent via rentabiliteitswaarde?

Bij de bepaling van de rentabiliteitswaarde beschouwt men toekomstige netto winsten, die door middel van een disconteringsvoet contant worden gemaakt. Hierbij fungeert de geëiste rentabiliteit van het eigen vermogen (dit is de kostenvoet van het eigen vermogen) als disconteringsvoet.
Formule: V = Nettowinst1/(1+ke) + Nettowinst 2/(1+ke)2 + Nettowinst3/(1+ke)3 + …

Geen groei onderneming: Nettowinst / ke
Constante groei onderneming: Nettowinst / (ke – g)
g = groeipercentage nettowinst
Soms vereenvoudigd: Nettowinst x Factor (multiple)

5

Wat is een verschil tussen rentabiliteitswaarde en intrinsieke waarde?

In tegenstelling tot de intrinsieke waarde wordt bij de rentabiliteitsmethode niet naar het verleden, maar naar de toekomst gekeken.

6

Bij een onderneming die volledig is gefinancierd met eigen vermogen, wat wordt verstaan als een onderneming geen groei heeft?

Wanneer een onderneming geen groei kent, zijn de afschrijvingen gelijk aan de vervangingsinvesteringen en zijn de mutaties in het geïnduceerd netto werkkapitaal gelijk aan nul. De vrije kasstroom is in dat geval gelijk aan IVIB minus de belasting.

Geen groei onderneming: Nettowinst / ke

7

Wat is IVIB afkorting van?

Inkomen Voor Interest en Belasting

8

Bij een onderneming die volledig is gefinancierd met eigen vermogen, wat wordt verstaan als een onderneming constante groei heeft?

Bij een constante groei van een onderneming wordt verondersteld dat een deel van de beschikbare kasstroom steeds wordt gebruikt voor de financiering van uitbreidingsinvesteringen. Deze uitbreidingsinvesteringen hebben zowel betrekking op de vaste active als op het geïnduceerd netto werkkapitaal.

Constante groei onderneming: Nettowinst / (ke – g)
g = groeipercentage nettowinst

9

Hoe wordt de waarde van een onderneming bepaald volgens de rendementswaarde?

Onder rendementswaarde wordt verstaan de contante waarde van de toekomstige dividendstroom.
V = Dividend1/(1+ke) + Dividend 2/(1+ke)2 + Dividend3/(1+ke)3 + …

Geen groei: Dividend / ke

Constante groei onderneming: Dividend / (ke – g)
g = groeipercentage dividend

10

Hoe wordt de waarde van een onderneming berekent via de Discounted Cash Flow methode?

Contante waarde van de toekomstige vrije kasstroom

Disconteringsvoet is vermogenskostenvoet
V = kas1/(1+k0) + kas2/(1+k0)2 + kas3/(1+k0)3 + …

Constante groei onderneming: Kas / (ko – g)
g = groeipercentage kasstroom

11

Beschrijf de prognoseperiode en de restperiode.

De veronderstelling die aan dit onderscheid ten grondslag ligt, is dat het bestuur van een onderneming alleen in de prognoseperiode waarde kan creëren. Een dergelijke waardecreatie wordt verondersteld niet plaat te vinden in de restperiode. Dit betekent dat bij de bepaling van bewaarde van de onderneming ervan wordt uitgegaan dat de projecten die in de restperiode worden geëntameerd een rendement opleveren gelijk aan de kostenvoet van de onderneming.

12

Wat wordt verstaan onder overname?

Overname: samengaan van 2 ondernemingen die niet in waarde gelijk zijn, waarbij 1 van de ondernemingen de identiteit verliest

13

Wat wordt verstaan onder fusie?

Fusie: samengaan van 2 gelijkwaardige ondernemingen in een nieuwe onderneming

14

Hoe wordt de waardebepaling berekent om een onderneming over te nemen?

Waardebepaling over te nemen onderneming:
- Bepalen marktwaarde over te nemen onderneming
- Bepalen marktwaarde VV over te nemen onderneming
- Bereken marktwaarde EV over te nemen onderneming door Marktwaarde Onderneming minus Marktwaarde VV

15

Hoe wordt de waardecreatie van de overname berekent?

Bepaal vervolgens waardecreatie van de overname
- Marktwaarde Combinatie
- Marktwaarde Overnemende Onderneming -/-
Marktwaarde Over te Nemen Onderneming (zie 1.) -/-
= Waardecreatie

16

Hoe komt het bod op een onderneming tot stand?

Het bod op de onderneming komt tot stand door onderhandelingen:
Minimumwaarde van het bod is waarde van de aandelen van de over te nemen onderneming
Maximumwaarde van het bod op de aandelen is Minimumwaarde plus Waardecreatie

17

Eeuwigdurende obligatie met nominale waarde € 1.000
Couponrente = 5%
Huidige marktrente = 3%

Vergelijk: marktprijs aandeel, eeuwigdurend dividend: Kas/Kv
5% x € 1.000 / 0,03 = € 1.667

18

Wat is de markt waarde van rekening courant?

Het is dezelfde als wat wordt aangegeven. De waarde van de rekening courant wordt niet gecorrigeerd.